Zákaz kouření v restauracích nevadí dvoutřetinové většině veřejnosti

Vytvořeno: 20. 4. 2018 Poslední aktualizace: 20. 4. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Protikuřácký zákon je opět ve Sněmovně. Poslanci dnes budou v prvním čtení diskutovat o pozměňovacím návrhu na zmírnění zákazu kouření v restauracích. Ministerstvo zdravotnictví s těmito snahami nesouhlasí a považuje jakékoliv změny za předčasné. „Jsem přesvědčen o tom, že měnit protikuřácký zákon by nyní byla chyba. Již první data zveřejněná Ústavem zdravotnických informací a statistiky jasně ukazují, že zákaz kouření má příznivý vliv na zdraví českých občanů. Za období červenec až listopad 2017 skončilo v nemocnici téměř o 10 tisíc pacientů méně než ve stejném období v roce 2016. Dejme tedy zákonu čas a vyhodnoťme ho až s určitým odstupem,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Stávající zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zákaz kouření upravuje, byl v rámci legislativního procesu podroben široké společenské diskuzi. Při přípravě zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Ministerstvo zdravotnictví vycházelo z důkladné analýzy současného stavu, na základě které byla posouzena nezbytnost zákazu kouření. Vypracování dnes projednávaného pozměňovacího návrhu zákona taková analýza nepředcházela a jeho důvodová zpráva se omezuje pouze na nedoložená obecná negativní konstatování. „Jakákoliv změna by v současné době byla neuvážená a předčasná, učiněná pouze na základě emocí. Na ničem jiném totiž ani poslanecký návrh, o kterém se dnes bude debatovat, nestojí. Je nutné si uvědomit, že každý den u nás zemře jeden plný autobus lidí v důsledku nemocí souvisejících s kouřením. Navíc každoroční celospolečenské náklady na kouření jsou 100 miliard korun. To jsou alarmující čísla, která nás vedou k opatřením na ochranu zdraví našich občanů. A to je naše priorita,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Doba 11 měsíců od účinnosti zákona je velmi krátké období na to, aby bylo možno objektivně a komplexně zhodnotit efektivnost stávající platné právní úpravy. I s ohledem na princip právní jistoty není vhodné v tak krátkém časovém rozmezí zásadním způsobem měnit stávající přístup k zákazu kouření.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví si nechalo agenturou STEM vypracovat sociologický průzkum, který zjišťoval názory české veřejnosti na protikuřácký zákon. „Výsledky jasně ukázaly, že většina veřejnosti (53 %) vnímá protikuřácký zákon jako pozitivní opatření,“ uvedl ministr. A konkrétně zákaz kouření v restauracích nevadí dvoutřetinové většině dotazovaných (68 %). Průzkum také ukázal, že podle většiny lidí nemá zákaz kouření vliv na návštěvnost restauračních zařízení, odpovědělo tak 60 % lidí. Pětina dokonce začala chodit do restaurací nebo tam začala chodit častěji. Při zkoumání názorů na přínosy zákona třípětinová většina lidí (61 %) uvedla, že protikuřácký zákon povede k vyšší ochraně zdraví občanů. Více než třetina veřejnosti (36 %) by zákon nechala beze změny a desetina lidí (11 %) by ho dokonce ještě zpřísnila. Výzkum proběhl ve dnech 27. 3. – 2. 4. 2018 na reprezentativním vzorku 1 033 osob starších 18 let. Celý průzkum STEM naleznete zde.

V souvislosti s návrhem na zrušení zákazu kouření ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb a umožnění zřizovat kuřárny například i v kinech, koncertních sálech, sportovních halách a podobně, je nezbytné zdůraznit, že tato řešení se opakovaně ukázala jako neúčinná. Existují vědecké důkazy o tom, že různá technická řešení, včetně větrání, filtrace vzduchu a zřizování prostor vyhrazených pro kuřáky, před expozicí tabákovému kouři neochrání. Stávající zákaz kouření chrání nejen zdraví návštěvníků provozoven stravovacích služeb a dalších zmíněných prostor, ale i nemalou skupinu zaměstnanců, kteří v těchto prostorách vykonávají práci. Navrhovatelé pozměňovacího návrhu vytýkají stávající právní úpravě zákazu kouření, že omezuje ústavně zaručená práva vlastnit majetek a svobodně podnikat. Listina základních práv a svobod však vedle těchto práv rovněž zaručuje každému právo na ochranu jeho zdraví, což je také jedním ze základních lidských práv.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?