Zacházení s konopím pro léčebné použití nebo vědecké účely

Vytvořeno: 5. 3. 2013 Poslední aktualizace: 5. 3. 2013

Dne 4. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. dubna 2013.

Touto legislativní změnou bude umožněno zacházet s konopím pro léčebné použití nebo vědecké účely (konopí pro LP) jako s omamnou látkou uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

V souladu s tímto zákonem lze:

• Zacházet s konopím pro LP pouze po obdržení povolení k zacházení (§ 4 zákona), které vydává Ministerstvo zdravotnictví (ustanovení § 8 zákona na základě doručené žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky). Tiskopis č. 1 (žádost) je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese:
http://mzd.gov.cz/Odbornik/dokumenty/tiskopisy-formularu-podle-vyhlasky-cb_1964_1052_3.html Dokumenty, které je nezbytné k žádosti přiložit, jsou vyjmenovány v příloze tohoto tiskopisu.

 Dovézt konopí pro LP bude možné jen na základě povolení k dovozu návykových látek a přípravků (§ 21 zákona) vydaného Ministerstvem zdravotnictví a po zaslání odhadu dovozu. Tiskopis č. 14 (žádost o vydání povolení k dovozu) a tiskopis č. 41 (odhad dovozu návykových látek a přípravků) jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese uvedené výše.

• Vyvézt konopí pro LP v případě reklamace dovezeného konopí pro LP lze jen na základě povolení k vývozu návykových látek a přípravků (§ 20 zákona) vydaného Ministerstvem zdravotnictví a jedině po předložení dovozního povolení vydaného státem, kam má být uskutečněn vývoz. Tiskopis č. 10 (žádost o vydání povolení k vývozu návykových látek a přípravků) je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese uvedené výše.

Některé další povinnosti vyplývající ze zákona pro konopí pro LP:

• Skladování – postupuje se v souladu s ustanovením § 10 zákona.

 Ohlašovací povinnost – s využitím patřičných formulářů, které jsou rovněž ke stažení na výše uvedené adrese, se podává dle § 26 zákona:

  • do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o spotřebě, dovozu/ vývozu, o obchodech a stavu a pohybu zásob (tiskopis č. 25, 26 a 27),
  • do konce dubna odhad dovozu pro příští kalendářní rok (tiskopis č. 41),
  • do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o uskutečněném dovozu nebo vývozu (tiskopis č. 18 nebo 20).

 • Evidenci a dokumentaci upravuje § 32 zákona, detaily stanoví vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků (vyhláška). Vzhledem k tomu, že konopí pro LP je zařazeno do přílohy č. 1 zákona do seznamu omamných látek, evidence bude vedena písemně v evidenčních knihách, včetně měsíčních inventur. Dokumentace se řídí také ustanovením § 33 zákona a ustanovením § 15 vyhlášky.

ÚČINNOST: Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 (první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení) s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 2, 7 až 18 a 20, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zpracoval: Inspektorát OPL, Ing. Alena Ondroušková, opl@mzcr.cz, tel.: 224 972 710
 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?