Začala jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o úhradách na rok 2020

Vytvořeno: 23. 1. 2019 Poslední aktualizace: 23. 1. 2019

 

Dnešním dnem bylo zahájeno dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o regulačních omezeních pro rok 2020. Loňské řízení skončilo poprvé v historii uzavřením všech 14 dohod. Ministerstvo zdravotnictví bude na účastníky jednání znovu apelovat, aby na tento úspěch navázaly.

„Loňský rok znamenal zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let. Dohodovací řízení v loňském roce skončilo historickým úspěchem, všechny segmenty dosáhly dohody. Z dříve nefunkčního institutu dohodovacího řízení se stala platforma, kde spolu rovnocenní partneři jednají se zájmem se dohodnout. Obzvláště mě těší, že se v rámci loňských dohod podařilo prosadit řadu prvků platby za kvalitu, za lepší služby pojištěncům nebo bonifikaci za celoživotní vzdělávání. Tento trend by měl rozhodně pokračovat a prvky kvality a efektivity by se měly promítnout i do nových dohod. Stanovení úhrad bude v letošním roce opět plně ponecháno na účastnících dohodovacího řízení bez zásahů ministerstva. Je mým velkým přáním, aby stejně jako loni došlo k rozdělení dostupných prostředků spravedlivým způsobem se zohledněním potřeb a možností jednotlivých segmentů péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

  

I v nastupujícím roce lze očekávat růst ekonomiky a s tím související dostatečný nárůst finančních zdrojů na potřebná navýšení úhrad. V roce 2020 se na základě lednové makropredikce Ministerstva financí očekává meziroční zvýšení příjmů systému o 6 % (tedy o cca 19,5 mld. Kč) na celkovou částku 347,5 mld. Kč.

Navýšení by mělo být využito především k financování předpokládaného nárůstu objemu zdravotních výkonů z důvodů dlouhodobě stárnoucí populace v ČR, k pokrytí financování nových léčebných metod, ke zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče a bezpochyby také ke kontinuálnímu růstu odměňování zdravotníků tam, kde je to potřeba. V letošním roce budou také k dispozici první výstupy projektu DRG Restart, které by mohly být pilotně vyzkoušeny v úhradách u některých poskytovatelů lůžkové péče.

Apeluji na zástupce všech stran, aby jednání vedli s cílem najít společnou dohodu a nespoléhali na to, že ministerstvo někomu stanoví výhodnější podmínky. Ministerstvo ke všem účastníkům přistupuje stejně. Jednání budeme velice pečlivě pozorovat a jsme připraveni v případě potřeby pomoci v jednáních v roli mediátora,“ dodal ministr Vojtěch.

Dohodovací řízení je upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění:

  • Smyslem dohodovacího řízení je nalezení dohody mezi jednotlivými segmenty poskytovatelů zdravotních služeb a zástupci zdravotních pojišťoven na stanovení hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních, která budou uplatňována v příštím roce.
  • Jde o samoregulační mechanismus, kdy zákon předpokládá, že se poskytovatelé a zdravotní pojišťovny dohodnou na podmínkách hrazení a poskytování zdravotné péče pro následující rok. Ministerstvo zdravotnictví proces dohodovacího řízení a návrhy účastníků přímo neřídí.
  • Ministerstvo zdravotnictví se v ideálním případě až po skončení dohodovacího řízení přímo zapojuje v tzv. nadstavbové fázi, kdy posoudí, zda dosažené dohody o úhradách v jednotlivých segmentech mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami jsou v souladu s veřejným zájmem a právními předpisy. V kladném případě ministerstvo vydává v souladu s obsahem výše uvedených dosažených dohod úhradovou vyhlášku.  
  • Nastíněný proces dohodovacího řízení s dosažením dohody o úhradách dotčených subjektů po dlouhá léta nebýval naplněn, poprvé k dohodě došlo v roce 2018. V případě nedohody mezi dotčenými subjekty (ZP a poskytovateli) následně podle zákona vydává samo Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhlášku, kde úhradové parametry pro příští rok stanoví samo.

Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?