Z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 bude podpořeno pět projektů zaměřených na duševní zdraví dětí a dospívajících

Vytvořeno: 2. 12. 2021 Poslední aktualizace: 2. 12. 2021

V rámci otevřené výzvy Ministerstva zdravotnictví získá podporu pět projektů v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících. Jedná se o podporu z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 „Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících“. Dohromady bylo doručeno celkem 64 žádostí, a na více než pětině se podíleli také partneři z Norska nebo Islandu.

Veškeré žádosti se posuzovaly z hlediska formálních náležitostí a oprávněnosti. Žádosti, které splnily kritéria, byly následně zhodnoceny z hlediska kvality odbornými hodnotiteli. Celkem 58 projektových žádostí obdrželo od odborných hodnotitelů potřebný počet bodů a postoupilo před pětičlennou hodnoticí komisi. Hodnoticí komise doporučila k financování 5 projektů, 3 byly ponechány jako rezervní a 40 projektů nebylo doporučeno k financování. Následná verifikace ze strany Ministerstva financí jako Zprostředkovatele programu Zdraví potvrdila, že hodnoticí proces proběhl transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020.

Schválené projekty malého grantového schématu se zaměřují na různé aspekty podpory duševního zdraví, jako je například včasné zjištění psychických potíží u dětí a dospívajících ve školách, rozvoj kompetencí dětí a dospívajících v péči o vlastní duševní zdraví, zdokonalení služeb pro děti s poruchami autistického spektra, rozvoj rodinné terapie jako vhodného způsobu řešení poruch ve výživě či prevence sedavého chování a zvýšení povědomí o dopadech nadměrného času u obrazovek na duševní zdraví. Všechny schválené projekty mají partnera z Norska či Islandu. Většina projektů bude zahájena na začátku roku 2022 s průměrnou dobou realizace 2 roky.

Seznam žádostí doporučených k financování a rezervních projektů, který byl rovněž schválen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví naleznete v příloze.

Všichni žadatelé budou o výsledcích oficiálně vyrozuměni zprostředkovatelem malého grantového schématu v souladu s pravidly výzvy.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?