Vzniknou tři speciální multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a dospívající, ministerstvo na ně vypsalo výzvu

Vytvořeno: 20. 12. 2019 Poslední aktualizace: 20. 12. 2019

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty (dospívající). Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování, napomáhání ke znovu začlenění hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizaci psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy. Každý ze tří multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty vybraných Ministerstvem zdravotnictví může čerpat dotaci ve výši až 11 milionů korun po dobu 18 měsíců.

Vznik multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty navazuje na probíhající reformu péče o duševní zdraví. Potřebujeme týmy, které se v této oblasti zaměří na přímou práci s dětskými pacienty a také budou pomáhat osobám v sociálním prostředí dítěte, nebo ve škole. Tyto služby jsou určené především pro děti, které potřebují akutní pomoc v oblasti psychosociální, děti, které jsou po hospitalizaci a vrací se do vlastního sociálního prostředí nebo děti, které jsou v péči dětské a dorostové psychiatrické ambulance. Děti jsou velmi citlivé duše a správný a odborný přístup na úrovni psychiatrických ambulancí, v rodinách nebo ve škole bezpochyby znamená účinnou prevenci před hospitalizací,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V rámci týmu půjde o poskytování zdravotních, sociálních a pedagogických služeb, ambulantního i terénního charakteru. Konkrétně se bude jednat o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů. Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale i odlehčit stávajícím modelům péče. Důležitým faktorem provozování služeb je garantovaná časová i územní dostupnost a práce formou case managmentu. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu.

Týmy ve svém regionu budou aktivně navazovat spolupráci s dalšími službami péče o děti a adolescenty, jako jsou dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, centra duševního zdraví (CDZ), pediatrická lůžková i ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD). Pokud bude třeba, budou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí dětí a mladistvých (domov, škola, mimoškolní aktivity).

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a pro poskytovatele sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 20. prosince 2019 do 10. února 2020. Ministerstvo zdravotnictví následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty vybere tři žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dotační program se řídí Výzvou a její přílohou č. 1, „Metodikou programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty.“ Poskytovatelé služeb mohou žádat o finanční dotaci prostřednictvím žádosti uveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. V době trvání Výzvy je plánován seminář, kde se budou moci potenciální žadatelé o dotaci blíže seznámit s podmínkami pro podání žádostí o dotaci i pro realizaci následného pilotního provozu psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Pozvánku na seminář naleznete taktéž na výše uvedeném odkazu.

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty je součástí projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?