Vyjádření ministra zdravotnictví k dopisu prezidenta České lékařské komory soukromým lékařům

Vytvořeno: 13. 9. 2019 Poslední aktualizace: 13. 9. 2019

Vážené lékařky, vážení lékaři,

dnes Vám byl zaslán dopis prezidenta České lékařské komory označený jako „Ministr Vojtěch útočí na soukromé lékaře.“ Rád bych Vás ubezpečil, že nic takového nečiním ani činit nehodlám a odmítám, aby pracovní návrhy Ministerstva zdravotnictví, které jsou určeny k odborné diskusi, byly dezinterpretovány a takto zneužívány k politickým účelům.

Návrh novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění, který je předmětem obvinění ze strany MUDr. Kubka, byl na pracovní úrovni rozeslán do vnitřního připomínkového řízení, tedy k vyjádření všem dotčeným subjektům včetně České lékařské komory a sdružení spojujících Vás, tedy praktické a ambulantní lékaře. Jeho cílem bylo mimo jiné zahájit diskusi ohledně dysfunkční úpravy tzv. rámcových smluv. Obsahem návrhu je základní popis náležitostí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, který se téměř nijak neodchyluje od současného znění zákona a reálného obsahu konkrétních smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Zdůraznit je třeba to, že zmiňované zakotvení šestiměsíční výpovědní lhůty vychází plně ze stávající právní úpravy, kdy cituji část § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění: „Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců.“

Přestože je mi známo, že tento obecný výpovědní důvod je především Českou lékařskou komorou zpochybňován jako neplatný, vývoj judikatury a rozhodovací praxe i na úrovni vrchních soudů jednoznačně dává za pravdu závěru, že se jedná o ustanovení kogentní, od nějž se není možné odchýlit. Jinak řečeno mají obě strany možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu již nyní, a pokud MUDr. Kubek tvrdí něco jiného, uvádí všechny lékaře v omyl.

I přes to já i mí kolegové, kteří návrh připravili, na základě mnoha došlých připomínek vnímáme, že navržené znění novely zákona a zrušení dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám nemá v této podobě podporu. Zcela standardně, jako je tomu u každého návrhu, které za mého vedení Ministerstvo připravuje, bude tedy vedena standardní diskuse o tom, zda jej pozměnit nebo nakonec ponechat ve stávajícím znění. K této debatě již byli Vaši zástupci přizváni a předpokládám, že nalezneme společný konsensus stejně jako jsme našli shodu v případě dohodovacího řízení o úhradách.

Pevně věřím, že útoky České lékařské komory, která se z profesní organizace mění spíše na organizaci politickou a odborovou, nenaruší naše dobré a pevné vztahy. Praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i ostatní lékaři, kteří vyznávají věcnou a slušnou diskusi, nemusí mít z žádného ohrožení za mého vedení Ministerstva zdravotnictví obavy.

S úctou

Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví ČR

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?