Vyjádření ministerstva zdravotnictví k dezinformační tiskové zprávě Ligy pro lidská práva o jednání české delegace CEDAW dne 14. 10. 2010

Vytvořeno: 20. 10. 2010 Poslední aktualizace: 20. 10. 2010


Liga pro lidská práva vydala tiskovou zprávu, která vychází z informací, které CEDAW uveřejnil pro média.


Zástupci ministerstva spravedlnosti a ministerstva zdravotnictví (MZ) vznesli zásadní připomínku, týkající se nepřesností a změny významu skutečností uvedených v tiskové zprávě CEDAW v Ženevě.


Dle vyjádřeni CEDAW se jedná pouze o tiskovou zprávu, v žádném případě nejde o oficiální dokument. Jediným oficiálním dokumentem jsou tzv. concluding observations, které budou k dispozici tento nebo příští týden. Do vydané tiskové zprávy již však CEDAW dle jejich vyjádřeni žádné změny činit nemůže.  Z tohoto důvodu MZ v níže uvedeném textu uvádí skutečnosti na pravou míru již nyní.


 


Zástupkyně MZ na jednání informovaly Výbor o tom, že v ČR je odvedeno 99 % porodů
v porodnicích a že MZ nešetřilo za poslední 3 roky žádné konkrétní stížnosti, které se týkaly přístupu zdravotnického personálu k rodičkám v porodnicích. Zástupkyně MZ v žádném případě netvrdily, že neexistují ženy, které si přejí rodit doma. To, že MZ ví, že existuje určité množství žen, které si přejí rodit doma, MZ nepopíralo, ani se k tomu blíže nevyjadřovalo. Členové Výboru OSN byli o existenci žen, které si přejí rodit doma, dostatečně informováni ze stínových zpráv a oddělených jednáních s českými nestátními neziskovými organizacemi.


K porodní péči v ČR MZ sděluje, že žádný zákon nezakazuje rodit doma. MZ ovšem doporučuje ženám, které si přejí porodit takovým způsobem, aby zvážily všechna rizika, který takový způsob porodu přináší nejen pro ně, ale zvláště pro novorozence. MZ zastává názor, že hodnota bezpečnosti poskytování zdravotní péče zejména pro novorozence a rodičky převažuje a je nadřazena hodnotě pohodlí a pohody pro rodičky při porodu, i když jsme si vědomi toho, že tato hodnota hraje při porodu významnou roli. Tento názor není v rozporu s Listinou základních práv a svobod.


Ministerstvo zdravotnictví zákonnými předpisy stanovuje, jak a za jakých podmínek je poskytována zdravotní péče, včetně zdravotní péče poskytované porodními asistentkami. Od 1. 9. 2010 nabyla platnost vyhláška č. 221/ 2010 o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, kde jsou pro všechny zdravotnické subjekty stanoveny minimální materiální a technické požadavky, aby mohly vykonávat svou činnost. Pokud splní porodní asistentky tyto požadavky, mohou poskytovat zdravotní péči v rozsahu svých kompetencí.


Porodní asistentka, která je ze zákona nelékařským zdravotnickým pracovníkem, může v systému českého zdravotnictví pracovat ve státním nebo nestátním zdravotnickém zařízení. Pracuje v těchto zařízeních buď jako zaměstnanec nebo může být i sama odborným zástupcem, popř. vlastníkem nestátního zdravotnického zařízení. Jako všichni zdravotničtí pracovníci i porodní asistentka se musí řídit zákonnými předpisy, upravujícími zdravotní péči v ČR, zejména zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 96/ 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. Současně je třeba dodržovat všechny související prováděcí předpisy.


MZ upozorňuje na to, že ze zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů je povinností zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu příslušného zdravotnického povolání (tedy i povinností porodní asistentky) informovat pacienta, popřípadě další osoby v souladu s § 67b odst. 12 písm. d), o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li tento souhlas předpokládat.  Náležitosti písemného souhlasu jsou upraveny ve vyhlášce č. 385/2006, Sb.,  o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů.


 


Tisková zpráva v originální verzi viz níže „Přílohy“.


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?