Vyjádření k opatřením omezujícím mobilitu obyvatel: Aktuální výstupy analýz dat operátorů s aktualizací k 21. 3. 2021

Vytvořeno: 29. 3. 2021 Poslední aktualizace: 29. 3. 2021

Zdroj: Google mobility report

Níže uvedený souhrn dat o mobilitě obyvatel v ČR byl iniciován sdělením publikovaným v tomto článku. Text v zásadě tvrdí, že uzávěra cestování mezi okresy přišla pozdě, nemá odpovídající dopad na mobilitu a mobilita ve skutečnosti významně neklesá, resp. klesla jen dočasně. Z toho vyplývá celkový závěr, který odmítá vliv přijatých opatření na šíření nákazy. Článek rozebírá data prezentovaná Ministerstvem zdravotnictví v rámci zprávy o stavu epidemie, která byla vydána před hlasováním Poslanecké sněmovny o nouzovém stavu. Je nutné konstatovat, že závěry článku o nefunkčnosti přijatých opatření neodpovídají objektivní realitě, kterou níže shrnujeme na základě všeobecně dostupných dat. Rovněž není pravdivá informace, že by mělo jít o data utajená, resp. „uniklá“ mimo kontrolu ministerstva. Naopak, všechny analýzy jsou prováděny na základě otevřených dat dostupných každému občanovi ČR a citované konkrétní tabulky a grafy byly zveřejněny a rozeslány všem parlamentním politickým stranám a jejich expertům. 

Tato tisková zpráva dokládá fakta o vývoji mobility obyvatel v ČR na konci února a po omezení cestování mezi okresy po 1. 3. 2021. Jde o doklad funkčnosti přijatých opatření vedoucích k významnému omezení mobility a s tím souvisejících rizikových kontaktů mezi lidmi. Zde je na místě poděkovat všem občanům ČR za dodržování přijatých opatření. Bez přijetí opatření širokou veřejností by výsledná měření nemohla ukazovat výsledek, který byl dle objektivních dat dosažen. V konečném efektu se podařilo zpomalit šíření epidemie a zásadně snížit dopad šíření nové nakažlivější formy viru, zejména ve východních krajích republiky.

Cílem opatření snižujících mobilitu obyvatel je redukce počtu rizikových kontaktů, zejména při hromadném setkávání osob napříč regiony. Zásadní je omezení zejména volnočasové víkendové mobility a hromadného setkávání osob v letoviscích, rekreačních oblastech a jiných atraktivních místech. Jak na českých datech sbíraných po celé trvání epidemie v roce 2020, tak dle mezinárodní literatury je prokázáno, že pokles mobility související s volným časem a s hromadným sdružováním, mimo osoby žijící ve společných domácnostech, vede k poklesu reprodukčního čísla nákazy a ke zpomalení populačního šíření epidemie. Velký potenciální efekt má i omezení kontaktů na pracovištích (tzv. home office). Podle validovaných modelů SEIR se dodržování opatření snižujících mobilitu obyvatel promítá do výše popsaných populačních efektů a brždění epidemie minimálně z 30 %. Z těchto důvodů přistupují k omezení pohybu obyvatel v různých fázích epidemie v různém rozsahu všechny evropské státy, Česká republika zde není výjimkou. Prokazatelný efekt těchto opatření je podložen dostatečně robustními vědeckými daty. 

Opatření limitující mobilitu obyvatel, zavedená po 1. 3. 2021, vedla k dalšímu  významnému poklesu mobility ve srovnání s 2. polovinou února, zejména v kategoriích souvisejících se službami, volným časem a pobytem ve venkovních prostorách. Redukce mobility byla trvalá a v některých dimenzích ještě dále v průběhu března zesilovala.

Snížení počtu rizikových kontaktů je jedním z faktorů, který zabránil eskalaci populační zátěže související s nakažlivější variantou viru ve východních regionech země. Na rozdíl od původně nejvíce zatížených regionů (Karlovarský a Královéhradecký kraj v lednu a únoru,  následně kraje Plzeňský, Středočeský, Pardubický) byl dopad růstu epidemie na moravské regiony a na Kraj Vysočina až o 40 % nižší (kvantifikováno počtem nově prokázaných případů onemocnění, počtem vážných symptomatických průběhů a počtem hospitalizovaných pacientů). V tomto efektu se samozřejmě synergicky promítá vliv všech přijatých opatření současně a nelze přesně  separovat vliv samotné redukce mobility mezi okresy. Avšak dostupná data mobilních operátorů dokládají významný pokles mobility na východě země právě v období, kdy epidemie začala v těchto krajích sílit.

Nejvýznamnější kategorie mobility z hlediska vlivu na reprodukci a šíření nákazy v populaci jsou „Provozovny a volný čas“, „Parky“ a samozřejmě pracoviště. Mobilita související s pracovišti v březnu poklesla ve srovnání s únorem o dalších cca 5 procentních bodů, na výsledných -28 % ve srovnání s referenční hodnotou. Lze předpokládat, že došlo k dalšímu posílení práce na home office, zejména v Praze, kde tato kategorie poklesla až na -40 %. Nicméně celkově v této dimenzi jde o pokles, který je nižší, než bylo dosaženo na jaře 2020, a lze tedy učinit závěr, že v některých regionech zde stále existuje jistá rezerva. K velice zásadnímu poklesu však došlo v dalších klíčových kategoriích, což shrnují následující body:

  • Mobilita osob v provozovnách a v rámci volnočasových aktivit klesla v ČR o 55 – 57 % proti dlouhodobé referenční hodnotě (oproti závěru února je to pokles o dalších cca 8 – 12%).
  • Mobilita osob v kategorii „Parky“, venkovní prostory, klesla na počátku března téměř okamžitě o 18 % proti dlouhodobé referenční hodnotě (zde jde o velmi významný pokles o téměř 30 % proti závěru února, kdy takto mobilita vykazovala proti referenci hodnotu +11 %). V týdnu od 14. 3. zde došlo k dalšímu poklesu na výsledných -21 % ve všední dny a až na -27 % o víkendech.
  • Mobilita související se stanicemi veřejné dopravy poklesla o 43 % proti dlouhodobé referenční hodnotě (oproti závěru února pokles o dalších cca 10 – 11 %).

Na základě dat mobilních operátorů lze konstatovat, že omezení pohybu mezi okresy je velmi funkčním, byť bohužel drastickým, opatřením, které snížilo mobilitu obyvatel v klíčových kategoriích: „provozovny a volný čas“, „parky“. Snížení postupně narůstalo do druhého a třetího týdne v březnu a je patrné zejména o víkendech. Evidentně tak došlo ke snížení frekvence rizikových kontaktů, což se po 7.  3. projevuje v poklesu virové nálože v populaci a v poklesu reprodukčního čísla R na hodnotu < 0,85.

  • Mobilita v kategorii provozovny, služby a volný čas dosahovala na konci února o víkendech -49 % oproti referenci; aktuální víkendové hodnoty jsou -63 %.
  • Mobilita v kategorii parky, venkovní prostory dosahovala na konci února o víkendech +21 % oproti referenci; aktuální víkendové hodnoty jsou -27 %.

Smysluplnost a významný efekt opatření dokládají i nezávislé analýzy Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava (Center for development of transportation systems, RODOS):

  • Data mobilních operátorů prokázala, že od druhého týdne v únoru se mobilita mezi okresy měla tendenci zvyšovat. Týden před „Uzávěrou“ mobilita dokonce relativně hodně stoupala. Hypotéza je, že si po oznámení plánu uzávěry obyvatelé okresů ještě na poslední chvíli chtěli vyřídit (mimo okres), co potřebovali. Po uzávěře počet vyjíždějících klesl. Logicky, daleko více o víkendu, než přes pracovní dny, kdy lidé stále dojížděli na pracoviště mezi okresy. Prvním příkladem je Praha. V pracovních dnech byl vidět pokles cca z -10 % před na -42 % po uzávěře. O víkendech to bylo daleko razantnější. Z +6 % (dokonce více lidí vyjíždělo než před pandemií) před uzávěrou na -70 % po uzávěře. Uzávěra okresů tedy razantně omezila zbytné cesty, což se projevilo především o víkendech.
  • Závěr: Omezení mobility zejména o víkendech zpomalilo šíření epidemie mezi okresy. Nepotkávali se lidé, kteří by se normálně (typicky v práci) potkávali, a tím se zmírnila dynamika šíření. Přes týden také lidé omezili své zbytné meziokresní cesty a část lidí přestala jezdit mezi okresy do práce. Celkový počet nezbytných (zejména pracovních) cest je mezi okresy tak velký, že celkový pokles meziokresních cest v pracovních dnech nebyl tak výrazný.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?