Vláda doporučila Sněmovně k projednání návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016

Vytvořeno: 30. 3. 2016 Poslední aktualizace: 30. 3. 2016

„Pro zachování stability systému veřejného zdravotního pojištění je zásadní udržovat zdravotní pojišťovny v dobré finanční kondici tak, aby mohly dostát svým povinnostem a bez výkyvů financovat poskytování zdravotních služeb našim pojištěncům. Z tohoto pohledu považuji za velmi podstatné, že i přes navyšování výdajů zdravotního pojištění udržujeme kladný výsledek hospodaření zdravotních pojišťoven. Finance se však v pojišťovnách nekumulují, ale jsou maximálně využívány ve prospěch pacientů,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zdravotně pojistné plány pro rok 2016 byly u všech sedmi zdravotních pojišťoven schváleny jejich samosprávnými orgány a zohledňují, kromě předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů a specifik jednotlivých zdravotních pojišťoven, i předpokládaný dopad novel právních předpisů na rok 2016. Jsou v souladu s veřejným zájmem a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky.

„Úhradová vyhláška pro tento rok je zpracována s ohledem na aktuální situaci ve zdravotnictví. Obor čelí průběžnému odchodu zdravotníků za lepšími platy nejen do zahraničí, ale dokonce i do zcela jiných profesí. Proto navyšujeme, a chceme nadále pravidelně navyšovat, prostředky na platy zdravotníků,“ připomněl dále ministr Němeček.

Mezi nejdůležitější parametry mající vliv na hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2016 lze zařadit:

  • vysoce pozitivní predikci ekonomického vývoje v České republice a s tím spojené navýšení odvodů ekonomicky aktivního obyvatelstva,
  • zvýšení měsíční platby státu za tzv. státního pojištěnce o 25 Kč na výsledných 870 Kč s účinností k 1. lednu 2016, přičemž tato výše bude platná po celý letošní rok,
  • zvýšení minimální mzdy o 700 Kč na částku 9 900 Kč s účinností k 1. lednu 2016,  měsíční pojistné osob bez zdanitelných příjmů tedy nově činí 1 337 Kč,
  • roční maximální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance nebude ani v roce 2016 zastropován,
  • již od roku 2015 jsou zrušeny všechny regulační poplatky s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění celkem, včetně příjmů ze zdaňovaných činností, jsou plánovány ve výši 261,22 mld. Kč. To představuje meziroční nárůst o 4 %.

Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění celkem, včetně zdaňovaných, jsou plánovány ve výši 260,72 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem jsou celkové výdaje vyšší o 4 %.

Souhrn odhadů plánovaného salda příjmů a výdajů za systém veřejného zdravotního pojištění je kladný ve výši cca 0,5 mld. Kč. Všechny zdravotní pojišťovny plánují pro rok 2016 kladné saldo, pouze Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a  stavebnictví očekává záporné saldo v důsledku odložení některých investičních akcí z předchozích let do roku 2016.

Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2016 je vyšší než očekávaný průměrný výdaj v roce 2015. Průměrné náklady na pojištěnce mají dosáhnout částky 24 806 Kč, což představuje meziroční nárůst o 913 Kč – v relativním vyjádření pak o 3,9 %.

„Žádná ze zdravotních pojišťoven nepředpokládá k 31. 12. 2016 existenci závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb. Finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky plánuje do konce roku 2016 navýšit zůstatek rezervního fondu na úroveň 1,5 mld. Kč,“ uzavřel informaci členům kabinetu ministr Němeček.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?