Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o vzdělávání lékařů v základních kmenech

Vytvořeno: 11. 10. 2018 Poslední aktualizace: 11. 10. 2018

Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o vzdělávání lékařů v základních kmenech, která nyní vyšla ve Sbírce zákonů. Obsah vyhlášky byl vypracován ve spolupráci s akreditačními komisemi specializačních oborů základních kmenů, se vzdělávací radou lékařů jako poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR a s Českou lékařskou komorou. Vyhláška obsahuje 19 základních kmenů dle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

„Vyhláška je revoluční, protože konečně dává jistotu absolventům lékařských fakult, kteří díky ní budou dopředu znát obsahy vzdělávacích kmenů. To přinese po mnoha letech jasná pravidla do systému postgraduálního vzdělávání lékařů, což odstraní stávající nejistotu a napomůže personální stabilizaci jednotlivých lékařských oborů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Každý základní kmen je nově rozdělen do tří částí tak, aby vždy obsahoval požadovaná ustanovení zákona. Vyhláška v těchto třech částech stanovuje zejména požadavky na členění, rozsah a obsah vzdělávání v základních kmenech lékařů, pro získání akreditace stanovuje rovněž požadavky na nutné technické a věcné vybavení včetně personálního zabezpečení, dále typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe a také samotnou její délku. Zároveň také stanovuje požadavky na teoretické a praktické dovednosti, prověřované při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech, stejně jako rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením se ke zkoušce po ukončení vzdělávání.

Jednou ze zásadních změn v nové vyhlášce, oproti původnímu stavu, jsou požadavky na akreditovaná pracoviště. Ty byly stanoveny tak, aby je mohly při zachování kvality vzdělávání splnit i tzv. nemocnice okresního typu. „Jsem velice rád, že se po mnoha letech podařilo legislativně dořešit problematiku vzdělávání lékařů a vytvořit tak transparentní systém postgraduálního vzdělávání, při zachování veškerých požadavků na kvalitu celého procesu. Výsledný text vyhlášky je kompromisem mezi všemi stranami jednání a jde o právní normu navazující na změnu zákona, který byl po mnoha letech úspěšně přijat Parlamentem ČR,“ vyjádřil se náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula. V rámci změn šlo zejména o snížení požadavků na počty různých výkonů, které musejí zařízení provádět, aby mohly lékaře vzdělávat. U základních kmenů byly také rozšířeny možnosti prováděných praxí na ambulantních pracovištích, jejichž obory mají ze své podstaty spíše ambulantní charakter (dermatovenerologický kmen, oftalmologický kmen). „Čelíme dlouhodobému nedostatku lékařů, a proto bylo snahou změnit systém vzdělávání tak, aby byl dostupnější. Tímto krokem dostáváme lékaře blíž pacientům, protože praxe v postgraduálním studiu nebudou probíhat už pouze ve fakultních nemocnicích, ale i v těch okresních,“ přiblížil aktuální stav Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP.  

Obsahové znění vyhlášky podporují nejen jednotliví odborníci, ale i celé odborné společnosti, respektive odborná veřejnost. Celková struktura kmenů a povinných praxí je stanovena tak, aby se minimalizovala nutnost stáží mimo primární (domovské) pracoviště lékaře, protože tam, kde je to z povahy oboru možné, zajistí akreditované pracoviště lékaři vzdělávání v celém kmeni. „Česká pediatrická společnost podporuje systém postgraduálního vzdělávání v pediatrii v souladu s doporučením evropských pediatrických společností, a to i s ohledem na názory primářů z více než 80 dětských oddělení a klinik v ČR, na kterých je systém postgraduálního vzdělávání pediatrie v ČR nejvíce závislý,“ doplnil Jiří Zeman, předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP.

K vyhlášce se vyjádřil i primář radiodiagnostického oddělení a současně pověřený ředitel Nemocnice Na Homolce Josef Vymazal: „Stál jsem kdysi u zrodu zákona, a proto jsem velmi potěšen, že přichází díky vyhlášce do praxe, protože jde o vstřícný krok vůči lékařům,“ uvedl v souvislostech Vymazal. Vyhláška mění i podávání a vyhodnocování žádostí zdravotnických zařízení o akreditaci na kmen. Žádosti se nově nemusí předkládat akreditační komisi, ale může je vyhodnocovat přímo Ministerstvo zdravotnictví, což výrazně urychlí celý akreditační proces. Akreditační komise se bude nadále zabývat pouze žádostmi, které jsou obsahově nedostatečné nebo sporné.

V přechodných ustanoveních vyhlášky jsou pak uvedeny konkrétní termíny, které se považují za rozhodné pro uznání absolvování odborné praxe v rámci specializačního vzdělávání. 

Celé znění vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=221/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?