V rámci kontroly Pardubické nemocnice ministerstvo neshledalo závažné porušení povinnosti při poskytnutí zdravotních služeb

Vytvořeno: 9. 1. 2020 Poslední aktualizace: 9. 1. 2020

 

Na konci roku 2019, v návaznosti na medializovaný případ novorozence nakaženého streptokokovou infekcí, provedla kontrolní skupina pod vedením náměstka pro zdravotní péči Romana Prymuly kontrolu zákonné povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ust. § 45 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat je na náležité odborné úrovni. Kontrola proběhla v Pardubické nemocnici, Fakultní nemocnici Hradec Králové, na Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje a ze záznamů komunikace byl zhodnocen i postup nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Musíme dohlížet na to, aby v České republice byla poskytována péče na co nejvyšší úrovni. Vzhledem k tomu, že v tomto konkrétním případě existovalo vážné podezření na nedodržení všech postupů, bylo na místě do nemocnice poslat kontrolu, která prověří celou cestu rodičky a zhodnotí kroky jednotlivých zdravotnických zařízení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Členům kontrolní skupiny oprávněným ve smyslu ust. § 65 odst. 2 písmene d) zákona byla předložena zdravotnická dokumentace dotčené osoby. Také byla předložena Zpráva o stavu přijímaných opatření ve věci nežádoucích událostí v Nemocnicích Pardubického kraje ze dne 23. října 2019. Hodnocen byl dále záznam o komunikaci Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, dokumentace k uzavření porodnice Fakultní nemocnice Hradec Králové, Doporučení České neonatologické společnosti ČLS JEP a Stanovisko České neonatologické společnosti ČLS JEP. „Kontrolní skupina došla k závěru, že z hlediska zákona nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů při poskytování zdravotních služeb ze strany Pardubické nemocnice,“ uvedl k závěrům kontroly náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Z hlediska medicínského kontrolní skupina došla k závěru, že Pardubická nemocnice byla poprvé kontaktována ve 4:34 hodin dne 8. června 2019 Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, která vezla rodičku v gestačním týdnu 33+3. K prvnímu kontaktu se zdravotním systémem však došlo již 8. června 2019 v 3:49 hodin, kdy byla vyrozuměna zdravotnická záchranná služba, která následně rodičku transportovala do rychnovské nemocnice na porodnici. Zde došlo pouze ke komunikaci se sestrou, která volala telefonicky službu konajícího primáře oddělení, který vzkázal, „že to zdržovat nebude“, ať zdravotnická záchranná služba jede rovnou do Hradce Králové. Ve 4:29 hodin je kontaktováno oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové s informací, že na porodnici veze zdravotnická záchranná služba rodičku. Ve 4:31 hodin obdrží dispečink záchranné služby informaci, že hradecká porodnice je uzavřena. Uzavření trvalo od 0:30 do 9:30 hodin z důvodu naplněné kapacity oddělení pro matku a novorozence.

Během cesty do Pardubické nemocnice dochází k opakované komunikaci posádky sanitky s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, vzhledem k tomu, že dochází k urychlení kontrakcí a riziku, že dojde k porodu cestou. Rodičku se však podaří dovézt do Pardubické porodnice, kde v čase 5:07 hodin porodí. Zásadní zhoršení zdravotního stavu dítěte nastává cca ve 22:00 hodin, a vzhledem k nelepšícímu se stavu je domluven překlad na JIP NOV Fakultní nemocnice Hradec Králové. V 0:45 hodin odjíždí transportní služba do hradecké fakultní nemocnice. Vzniklý nevratný stav je způsoben infekcí streptokokem skupiny B (GBS). Pozitivita matky na GBS byla známa již v průběhu těhotenství.

Pokud máme hodnotit postup Pardubické nemocnice, je možno konstatovat, že veškeré lékařské a ošetřovatelské procedury, které proběhly od přijetí rodičky v nemocnici Pardubice, proběhly v souladu s požadovanými standardy. Jediným pochybením je odchylka oproti doporučenému postupu České neonatologické společnosti ČLS JEP, který visí na webových stránkách této společnosti, je účinný od 1. května 2006 a uvedená platnost je do 30. dubna 2008. Nicméně žádné nové doporučení k dispozici není. Budeme proto po odborné společnosti požadovat, aby připravila nové doporučení,“ zhodnotil náměstek Roman Prymula.

Výše uvedené doporučení uvádí, že v případě porodu GBS pozitivní matky, u níž nedošlo k profylaxi antibiotikem před porodem, je třeba aplikovat zvýšené sledování (observaci), jehož součástí jsou: testy krevního obrazu, zjištění známek přítomnosti bakteriální infekce (CRP) a odběr hemokultury do 12 hodin po porodu. V tomto případě došlo k prodlevě o 1 hodinu 38 minut, kdy byla vyšetření provedena v čase 18:45 hodin a výsledky potvrzující v laboratorních odběrech pozitivní známky zánětu byly k dispozici v čase přibližně ve 20:00 hodin. V této době byla nasazena dvoukombinace antibiotik. Na základě vyjádření výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP k tomuto případu je třeba konstatovat následující zásadní skutečnosti:

  1. Porod ve 33. týdnu těhotenství s sebou nese, v porovnání s porodem donošeného novorozence, významná rizika. V tomto slova smyslu je tvrzení, že se jednalo o zcela zdravého novorozence z hlediska neonatologie naprosto nesprávné.
  2. Celková infekce streptokokem (GBS) patří mezi nejběžnější, ale současně také nejzávažnější infekce novorozence.
  3. Zcela zásadní je fakt, že sepse u podobně nedonošených dětí končí ve 20 % případů úmrtím i přes kauzální léčbu antibiotiky.

 

Závěr kontroly:

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud vůbec došlo v případě Pardubické nemocnice k pochybení, jedná se o prodlevu 1 hodina 38 minut proti doporučení České neonatologické společnosti ČLS JEP. Vzhledem k závažnosti průběhu u obdobných septických stavů a až 20 % smrtnosti i v případě časného podání antibiotika, není možno kauzálně odůvodnit vzniklý následek pouhou prodlevou v podání antibiotika. V případě soudního sporu k tomuto závěru je nutné vyžádat stanovisko soudního znalce,“ vysvětlil náměstek Roman Prymula.

Na postupu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové nebylo shledáno pochybení. Naopak personál porodnice Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se dopustil hrubého porušení tím, že rodičku nevyšetřila ani sestra, ani službu konající lékař a tuto odeslali do jiného zdravotnického zařízení. Argumentace, že nemocnice není vybavena na podobné předčasné porody, je poněkud zavádějící, neboť porod v identickém gestačním týdnu na této porodnici proběhl.

Tento chybný postup mohl vést k porodu již při převozu rodičky v sanitce. To, že k tomu nedošlo, rodička odrodila až v Pardubicích, a tedy tento postup neměl přímý vliv na výsledný stav dítěte, který nastal po porodu, je pouhou shodou okolností. „Na základě zjištění kontroly podáme podnět na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Českou lékařskou komoru,“ uvedl náměstek Prymula.

Naopak jednoznačně správný postup v případě rychnovské nemocnice by bylo vyžádání si vozidla zdravotnické záchranné služby s inkubátorem a zajištění porodu v místě s následným převozem dítěte do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Kontrola byla uzavřena se závěrem, že na postupu Nemocnice Pardubice nebylo shledáno závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 45 odst. 1 zákona poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?