Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR se v oblasti mezinárodních klinických klasifikací zařadil mezi dvacet nejprestižnějších institucí na světě

Vytvořeno: 25. 1. 2021 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Světová zdravotnická organizace (WHO) jmenovala 18. ledna 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) spolupracujícím centrem WHO pro oblast mezinárodních klasifikací ve zdravotnictví „WHO Family of International Classifications Collaborating Centre“ (WHO-FIC CC). ÚZIS ČR se tak dostal do mezinárodní sítě dvaceti nejprestižnějších institucí, které mají v této oblasti zásadní vliv. Statut spolupracujícího centra WHO mu zároveň otevírá cestu k intenzivnější výměně informací, k rozsáhlé odborné spolupráci a také k zajímavým finančním zdrojům.

Tomuto prestižnímu potvrzení spolupráce předcházelo intenzivní zapojení ÚZIS ČR do mezinárodních aktivit WHO. Česká republika se tak stává první zemí v oblasti střední a jihovýchodní Evropy, která se k síti WHO-FIC přidává. Nejbližší spolupracující centrum existuje v Německu, říká Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

Ministerstvo zdravotnictví nesmírně oceňuje tento významný úspěch ÚZIS v mezinárodní spolupráci a v propagaci kvalitní datové základny českého zdravotnictví. Zvláště v dnešní době, kdy je řada často neúplných mezinárodních statistik používána ke srovnávání států, které může mít dalekosáhlé důsledky, vnímáme, jak nezbytná a podstatná je standardizace klasifikací a vykazování dat,konstatuje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Nejznámějším produktem WHO-FIC je Mezinárodní klasifikace nemocí, která umožňuje jednoznačnou identifikaci (kódování) onemocnění ve zdravotnictví. Tyto kódy jsou využívány jednak pro vykazování a statistické zpracování na národní úrovni, ale také pro mezinárodní srovnávání výsledků. Díky nim lze pak vytvářet epidemiologické ukazatele, které umožňují správu, rozvoj a strategické rozhodování v konkrétních oblastech zdravotnictví.

Rozvoj medicínských klasifikací a standardizace nomenklatury tvoří základ dlouhodobé koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který náš ústav buduje a spravuje, říká Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS ČR a dodává: Standardizace klasifikačních systémů je také podmínkou úspěšné implementace elektronického zdravotnictví, ke které moderní NZIS přispěje.

V souladu s politikou a strategií WHO v dané odborné oblasti se spolupracující akreditované centrum podílí na posilování kapacit v jednotlivých zemích, a to zejména pokud se jedná o informace, služby, výzkum a vzdělávání. Od roku 2015 ÚZIS ČR zasedá v pracovních skupinách WHO-FIC CC, aktivně se podílí na správě a vývoji mezinárodních klasifikací, přenosu metodik a znalostí v používání těchto standardů na národní úroveň. Dohlíží také na správnost překladů mezinárodní terminologie, spolupracuje na českých vydáních odborných publikací WHO, např. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví nebo Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii.

Zásadním krokem k rozvoji ÚZIS v této oblasti bylo ustavení Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace, pro jehož rozvoj jsme získali projektovou podporu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Centrum bylo vytvořeno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, spolupracuje s dalšími akademickými institucemi a získává tak silné odborné zázemí. Naším významným cílem je rovněž vstup do výuky klinických a biomedicínských oborů, upřesňuje další plány vedoucí centra Miroslav Zvolský.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?