Úřad pro civilní letectví společně s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy podporuje vznik páteřní sítě nemocničních heliportů

Vytvořeno: 8. 12. 2021 Poslední aktualizace: 8. 12. 2021

Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví, provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby, Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kteří se sešli na jednání expertní skupiny, jejímž úkolem je realizace aktivit, vedoucích k naplňování Memoranda Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy o spolupráci při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu a rozvoje letecké záchranné služby v České republice (dále jen „Memorandum“), jednomyslně vyjádřili podporu dalšího rozvoje této služby a s ní související infrastruktury a shodli se na následujícím prohlášení.

Zástupci výše uvedených subjektů shledávají, že mezi základní pilíře provozu letecké záchranné služby v České republice patří stabilní a standardizovaná síť heliportů u páteřních poskytovatelů akutní lůžkové péče, umožňující rychlou návaznost přednemocniční neodkladné péče poskytované posádkami letecké záchranné služby na akutní péči nemocniční při současném zajištění vysoké úrovně bezpečnosti letového provozu.

V rámci naplňování ustanovení Memoranda proto vytyčují pro nadcházející roky 2022 – 2024 následující základní cíle v této oblasti:

I. Vytvoření páteřní sítě heliportů

Ve spolupráci s poskytovateli akutní lůžkové péče s urgentním příjmem I. typu zajistit heliporty vrtulníkové letecké záchranné služby (dále jen „heliporty HEMS“) se schváleným nepřetržitým provozem ve dne i v noci. Ve spolupráci s poskytovateli akutní lůžkové péče s urgentním příjmem II. typu zajistit heliporty HEMS se schváleným nepřetržitým provozem ve dne.

II. Zajištění metodické podpory provozovatelům heliportů HEMS s cílem jejich unifikace

Metodicky podporovat provozovatele heliportů HEMS, a to především ze strany Úřadu pro civilní letectví a státního podniku Řízení letového provozu České republiky. Definovat jednotné technické požadavky na heliporty HEMS pro poskytovatele akutní lůžkové péče s urgentním příjmem I. typu a II. typu v rámci předpisové základny platné v České republice.

III. Bezpečnost letového provozu

Ve spolupráci s provozovateli vrtulníků letecké záchranné služby a provozovateli heliportů HEMS sdílet informace důležité pro bezpečné provedení letu na základě využívání společné softwarové platformy.

Při naplňování výše uvedených cílů budou zúčastněné subjekty vycházet z požadavků zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak dle leteckého předpisu L 14H – Heliporty, metodik Úřadu pro civilní letectví Doporučený postup pro výstavbu nemocničního heliportu a Doporučený postup pro transformaci stávajících ploch na nemocniční heliport a dle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče.

 

Jmenný seznam zástupců výše uvedených subjektů:

Ing. Zdeněk Jelínek, Ministerstvo dopravy

Ing. Mgr. Venuše Škampová, Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Lukáš Kolín, Úřad pro civilní letectví

plk. Ing. Pavel Forst, Letecká služba Policie ČR

mjr. Ing. Petr Šafařík, Armáda ČR

Ing. Martin Škvrně, DSA, a. s.

Ing. Peter Dobrota, ATE, s. r. o.

MUDr. Roman Gřegoř, AZZS ČR

MUDr. Eva Smržová, SUMMK ČLS JEP

 

Více informací na stránce https://www.caa.cz/letiste/metodicke-pokyny-a-poradenske-materialy-k-provozu-letist/.

 

 

Zdroj: Úřad pro civilní letectví

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?