Úhradová vyhláška 2015 přidá na zdravotní služby 10 miliard

Vytvořeno: 17. 12. 2014 Poslední aktualizace: 17. 12. 2014

„Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 je odrazem plnění programového prohlášení vlády. Reflektuje zrušení regulačních poplatků i zvýšení tarifních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví   o 5 %. V minulosti se opakovaně právě zdravotnictví stávalo terčem populistických a nereálných slibů. My neděláme populistická gesta, řídíme se snahou o stabilní růst oboru a plníme sliby dané našim voličům,“ uvedl k návrhu úhradové vyhlášky ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

Návrh úhradové vyhlášky si klade tyto cíle:

•           Podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči.

•           Podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících následnou a dlouhodobou péči.

•           Podpořit kvalitní a dostupnou péči v lázních a ozdravovnách.

•           Umožnit ostatním poskytovatelům růst, odpovídající finančním možnostem systému.

•           Pokračovat v narovnávání systému úhrad: pokračovat ve sjednocování způsobu úhrad ambulancím v nemocnicích a mimo nemocnice.

•           Prosazovat mechanismy úhrad, které poskytují všem smluvním stranám motivace ke zvyšování efektivity v poskytování zdravotních služeb hrazených v rámci systému veřejného zdravotního pojištění

•           Zjednodušit řízení poskytované péče v nemocnicích (snížením segmentace úhrad akutní lůžkové péče, zjednodušením systému regulací)

•           Učinit systém úhrad jednodušší a transparentnější.

 

Přitom musí návrh pracovat s následujícími fakty.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) evidují ke konci roku 2014 zůstatky na základním fondu v celkové výši 4 miliardy Kč. Všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají naplněny rezervní fondy. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) eviduje ke konci roku téměř nulový zůstatek na základním fondu. V roce 2014 nenaplnila rezervní fond. V průběhu roku 2015 splatí VZP 0,5 mld. Kč z poskytnuté návratné finanční výpomoci.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 se tudíž odhadují na 245,9 mld. Kč a disponibilní zdroje základního fondu zdravotního pojištění na 239 mld. Kč.

Oproti roku 2014 se tak očekává zvýšení disponibilních zdrojů pro úhradu zdravotních služeb o 10 miliard Kč. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2015, která počítá s nárůstem mezd o 3,8 % a zaměstnanosti o 0,3 % a dále bere v úvahu zvýšení platby za státní pojištěnce, snížení přídělů do provozních a rezervních fondů zdravotních pojišťoven a další možné příjmy.

Je nutné dbát také na to, že vláda se zavázala poskytovatelům zdravotních služeb kompenzovat zrušené regulační poplatky, a to do výše skutečně vybraných poplatků v roce 2013, tj. 1,8 mld. Kč za hospitalizace, 1,5 mld. Kč za klinická vyšetření a 0,7 mld. Kč za výdej léků na recept. Zároveň deklarovala i svůj úmysl zvýšit úhrady segmentům, v nichž dojde k nárůstu tabulkových platů.

Návrh úhradové vyhlášky již posoudila Legislativní rada vlády a po doručení rozhodnutí LRV bude předán do tisku.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?