Téměř 280 milionů korun pomohlo v letech 2013 až 2017 českému zdravotnictví díky Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR („Program Zdraví“)

Vytvořeno: 16. 8. 2017 Poslední aktualizace: 16. 8. 2017

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví) byl zaměřen na posílení zdravotní péče o dlouhodobě nemocné, znevýhodněné a umírající pacienty. V letech 2013 až 2017 tak podpořil Program Zdraví celkem 57 projektů v celkové částce 278,8 milionů korun. Program Zdraví podpořil 4 různé programové aktivity.

Mezi nejnákladnější patřily projekty v rámci aktivity číslo I, které pomohly rozšířit lůžkové kapacity a rekonstruovat či modernizovat budovy a prostory zdravotnických zařízení poskytující dlouhodobou, geriatrickou a paliativní péči v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V rámci této aktivity bylo podpořeno 9 projektů. Všechny projekty měly podobné zaměření, tedy pomocí modernizace a rekonstrukce přispět k aplikaci aktivního modelu přístupu seniorů ke zdravotní péči tj. adekvátní diagnostika — léčba — doléčení — rehabilitace a návrat do domácí péče. „Důležitý je hlavně komfort pacienta, proto byly vybudovány dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, k dispozici jsou nová polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi, polohovatelná křesla a nové terapeutické a rehabilitační přístroje v nově zřízené rehabilitační místnosti,“ uvedl k projektu s názvem „Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných“ ředitel Sanatoria Jablunkov a.s. Jan Zawada. Také v Odborném léčebném ústavu Paseka, pracoviště Moravský Beroun bylo podle ředitelky MUDr. Zdenky Polzerové, MBA. „cílem rekonstrukce nejen vybudování méně lůžkových pokojů se sociálním zařízením a tím zlepšení pobytových podmínek pacientů při hospitalizaci, ale i vybudování zázemí pro personál na lůžkových odděleních.“ Analogicky zaměřené byly i další realizované projekty např. v Bílovecké nemocnici, v Beskydském rehabilitačním centru, v Jesenické nemocnici, v hospici na Svatém Kopečku, ve fakultní nemocnici Ostrava či v Krnově.

V rámci aktivity číslo II, zaměřené na modernizaci a obnovu terapeutických zdravotnických prostředků v zařízeních poskytujících dlouhodobou, geriatrickou a paliativní péči, bylo podpořeno 24 projektů. Příjemci se staly neziskové organizace nebo nestátní zdravotnická zařízení, které umožnují těžce nemocným a umírajícím pacientům strávit poslední chvíle života v jejich vlastních domovech. V rámci Programu Zdraví bylo zakoupeno především přístrojové vybavení potřebné k poskytování terénní ošetřovatelské péče. „Uvědomili jsme si, že pokud chceme poskytovat péči srovnatelnou s péčí v kamenném hospici nebo v nemocnici a umožnit formu takzvané domácí hospitalizace, musíme být k tomu patřičně vybaveni. Personálně, odborně i technicky,“ uvedla vrchní sestra Ludmila Nováková z neziskové organizace Charita Zábřeh, která realizovala dva na sebe navazující projekty a to projekt s názvem „Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku“ a projekt „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“ v celkové hodnotě grantu více než 1,6 milionu korun.

Podpora nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní péče o dlouhodobě nemocné, geriatrické pacienty a osoby v terminálním stádiu nemoci byla předmětem aktivity III. Realizováno bylo celkem 23 projektů. Hlavním zaměřením projektů byly vzdělávací a osvětové akce v oblasti destigmatizace tohoto odvětví zdravotní péče, dále mezinárodní výměna zkušeností, podpora fundraisingových aktivit a interního řízení neziskových organizací. Například hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích zřídil v rámci projektu „Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých“ poradnu hospicové péče a poradnu pro pozůstalé v Českých Budějovicích pro celý Jihočeský kraj. Součástí poradny se stala půjčovna pomůcek. Pomůcky jsou zapůjčovány rodinným příslušníkům, kteří o nevyléčitelně nemocné pečují v domácím prostředí. V rámci projektu došlo také k realizaci řady osvětových aktivit či modernizaci IT infrastruktury.

V rámci poslední podpořené aktivity Programu Zdraví – aktivity číslo IV byl realizován pouze jeden projekt. Jednalo se o projekt s názvem „Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice“. Projekt s celkovou dotací 4.6 milionu Kč přispěl k vytvoření a sjednocení metodiky následné péče pacientů po cévní mozkové příhodě.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?