Světová zdravotnická organizace schválila jedenáctou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí

Vytvořeno: 7. 8. 2019 Poslední aktualizace: 7. 8. 2019

 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je normou pro hlášení nemocí a zdravotních stavů a základním nástrojem pro identifikaci zdravotních trendů a statistik v celosvětovém měřítku.
 

MKN poskytuje společný jazyk, který zdravotníkům umožňuje sdílet zdravotnické informace napříč regiony. Jedná se o diagnostický klasifikační standard Světové zdravotnické organizace (WHO) určený ke sběru dat jak pro klinické, tak pro administrativní a výzkumné účely. MKN vymezuje škálu nemocí, poruch, poranění a dalších souvisejících zdravotních stavů, které jsou strukturovány komplexním hierarchickým způsobem. Ten umožňuje:

  • snadné uchovávání, vyhledávání a analýzu zdravotnických informací pro rozhodování založené na důkazech;
  • sdílení a porovnávání zdravotnických informací mezi nemocnicemi, regiony a zeměmi; a
  • porovnání dat v dané lokalitě napříč různými časovými obdobími.

MKN byla revidována a publikována v několika vydáních, která odrážejí pokrok ve zdravotnictví a lékařské vědě v průběhu času. V současné době používaná verze MKN-10 (desátá revize) byla schválena v roce 1990 a v České republice vešla v platnost v roce 1994.

Na sedmdesátém druhém Světovém zdravotnickém shromáždění, které se konalo v Ženevě v květnu 2019, se členské státy dohodly na přijetí jedenácté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-11), která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022.

MKN-11, která je vyvíjena již přes deset let, poskytuje významná zlepšení  oproti předchozím verzím. Při její tvorbě došlo k nebývalému zapojení klinických pracovníků, kteří předkládali své návrhy na úpravy a doplnění. Tým zabývající se MKN v ústředí WHO obdržel více než 10 000 návrhů na změny.

MKN byla ve své jedenácté revizi modernizována pro použití ve 21. století a odráží kritický pokrok ve vědě a medicíně. Může být dobře integrována do elektronických zdravotnických aplikací a informačních systémů. MKN-11 je plně elektronická, umožňuje zaznamenávat více podrobností o daném stavu a její použití a implementace je výrazně jednodušší. To povede k menšímu počtu chyb v jejím používání, k nižším nákladům při její implementaci a umožní využití jejích nástrojů i v lokalitách s omezenými finančními možnostmi.  

Správné zaznamenání příčin nemocnosti prostřednictvím MKN-11 je základem pro sledování trendů výskytu nemocí a epidemií, rozhodování a systematické řízení zdravotnických služeb, rozdělování finančních zdrojů na zdravotní péči a investic do zlepšování léčby a prevence. MKN-11 nyní nabízí, kromě použití ve statistice úmrtnosti a nemocnosti, také řadu dalších možností využití, včetně záznamu klinického stavu, primární péče, bezpečnosti pacientů, antimikrobiální rezistence, alokace zdrojů, úhrad či casemixových klasifikací případů poskytování zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR připravují v návaznosti na přijetí 11. revize MKN nezbytné kroky pro budoucí implementaci 11. revize MKN v České republice. Základním předpokladem úspěšné implementace je překlad 55 tisíc kódovaných položek, synonym a dalších souvisejících termínů ve spolupráci s odborníky a následně příprava a adaptace dostupných elektronických nástrojů v českém jazyce pro použití kodéry a ostatními klinickými pracovníky.

 

 

Přednáška Roberta Jakoba, vedoucího Týmu pro klasifikace, terminologie a standardy Světové zdravotnické organizace představující 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (záznam z konference KlasifiKon 2018)
 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?