Stanovisko MZ k navrhovaným změnám v oblasti stomatologické péče

Vytvořeno: 27. 9. 2010 Poslední aktualizace: 27. 9. 2010

V souvislosti s hledáním úsporných opatření v oblasti zdravotní péče navrhuje Ministerstvo zdravotnictví řadu úprav systému veřejného zdravotního pojištění vedoucích k jeho stabilizaci. Je třeba urychleně otevřít diskusi
a záměrům vtisknout  konkrétní podobu s cílem vytvořit efektivní nabídku kvalitních služeb.
Jedna z oblastí, kde úspory budou hledány a ve které by se mohl ve velmi krátké době projevit pozitivní ekonomický efekt, je vyřazení z veřejného zdravotního pojištění léčby takových onemocnění, která jsou zcela nebo z velké části ovlivnitelná prevencí a správnou péčí o vlastní zdraví.
V zubním lékařství je typickým příkladem zubní kaz. Je to onemocnění kde prevence, aktivní přístup pacienta
k osobní hygieně, stravovací návyky, apod. významně mohou ovlivnit zdravotní stav chrupu. Proto je léčba zubního kazu typem ošetření, které lze pro občany v produktivním věku ze systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění vyřadit.
Pro děti, mladistvé do 18 let a pro seniory nad 65 let je i nadále počítáno s úhradou za ošetření zubních kazů v základní variantě z veřejného zdravotního pojištění.
Rovněž bude se souhlasem revizního lékaře i nadále umožněna léčba zubního kazu vzniklého v souvislosti se závažným celkovým onemocněním.
Předpokládaná úspora finančních nákladů vzniklá vyřazením výplní z veřejného zdravotního pojištění činí
cca 1 miliardu korun. Tento významný objem finančních prostředků bude nadále v systému k dispozici. Především pak na posílení prevence a léčbu onemocnění, která ani nejlepší prevencí a péčí o své zdraví ovlivnit nelze. V neposlední řadě také na léčení velmi závažných případů, jejichž cenu, na rozdíl od zubního kazu, není nikdo sám schopen uhradit (úrazy, nádory, aj.).
Změna v systému úhrad stomatologické péče nepopírá to, na čem je systém všeobecného zdravotního pojištění založen, tedy zejména zachování sociální spravedlnosti systému, avšak s cílem zvyšování jeho efektivity
a hospodárnosti.
Definitivní podoba úhrad stomatologické péče je předmětem dalších jednání a následných legislativních opatření.
Důkladně promyšlená a citlivě zvolená opatření mohou v nadcházejícím období působit jako významný stabilizační prvek při přijímání nezbytných reformních kroků v českém zdravotnictví. 
  
  
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


  

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?