Stanovisko ministerstva zdravotnictví k úhradám za zkoušky

Vytvořeno: 16. 6. 2009 Poslední aktualizace: 16. 6. 2009

Ministerstvo zdravotnictví se ohrazuje proti nepravdivým výrokům ohledně stanovení úhrad za zkoušky. Návrh nařízení vlády byl předložen na základě zmocnění novely zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. V žádném případě nelze považovat vydání zmíněného nařízení za porušení zákona, ba naopak za naplnění jeho litery. Návrh nařízení vlády o stanovení úhrad za zkoušky prošel standardně celým legislativním procesem.


K zavedení spolufinancování přistoupilo ministerstvo zdravotnictví na základě jednání s odbornými společnostmi  sdruženými například v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zdravotnickou veřejností. Při jednáních jednoznačně převládala podpora provést změny v systému postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků a stanovit uchazečům povinnost částečně uhradit náklady spojené s konáním zkoušek.


Tyto částečné úhrady nesporně zvýší odpovědnost uchazečů při docházce ke zkouškám. Nebudou tak zbytečně svolávány zkušební komise složené z významných odborníků, ke kterým se v minulosti ke zkoušce mnohdy nedostavil žádný uchazeč. Zamezí se tak výraznému plýtvání finančních prostředků a časem předních odborníků, kteří jsou důležití pro pacienty jinde.


Poplatky za zkoušky jsou běžnou praxí i v ostatních členských státech EU. Na Slovensku činí úhrada spojená s vydáním diplomu o specializaci 330 Euro. V Německu se poplatky za zkoušky liší stát od státu. Např. v Bavorsku jde o 160 Euro, v Braniborsku 200 Euro.


Ministerstvo zdravotnictví se významně podílí na zlepšení situace ve vzdělávání. Počínaje letošním rokem začal stát financovat specializační vzdělávání lékařů. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti vypsalo pro tento rok stovky rezidenčních míst pro vzdělávání a rozděluje částku zhruba  500 mil. Kč na celou dobu specializačního vzdělávání lékařů a nelékařů. Vychází z údajů o potřebnosti lékařů v jednotlivých krajích. Účelem systému rezidenčních míst je tedy zejména zlepšit pracovní podmínky lékařů a s tím související ohodnocení, k čemuž pomůže i navrhované 7% navýšení mzdy.


Na pravou míru je třeba uvést informaci, že přijetí zmíněného nařízení vládou proběhlo „za zády“ profesní lékařské samosprávy. S návrhem nařízení byla prostřednictvím připomínkového řízení seznámena i Česká lékařská komora, která navrhovala zrušení úhrad za první termín konání atestační zkoušky a zpoplatnění pouze opakovaných termínů, což poukazuje na skutečnost, že obecně souhlasila se zavedením úhrad, avšak nebylo dosaženo shody co se týče výše úhrad.


Česká lékařská komora považuje poplatky za atestace za nehorázné. Sama však zatěžuje povinností platit stále se zvyšující členské příspěvky i absolventy vysokých škol, a to v řádech stovek korun. Např. za rok 2009 činil příspěvek v případě absolventa 2. roku specializačního vzdělávání 830,- Kč (v roce 2007 750,-Kč). Pro zaměstnance a lékaře mimo soukromých a vedoucích lékařů za rok 2007 činil tento poplatek 1690,- Kč (v letošním roce činí 1860,-Kč). Pokud ČLK nebude chtít po lékařích v předatestační přípravě, minimálně 4 roky (což je vesměs minimální délka vzdělávacího programu) poplatky za povinné členství v ČLK, ušetří lékař cca  6 500,-Kč.


Dnešní tisková konference a jednotlivá tvrzení rozhodně nesvědčí o vůli České lékařské komory k dalšímu jednání.


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Níže v „Přílohách“ originální verze tiskové zprávy.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?