Sněmovna schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, má především zajistit soulad s EU

Vytvořeno: 12. 2. 2020 Poslední aktualizace: 12. 2. 2020

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh na úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví připravený Ministerstvem zdravotnictví. Novela mimo jiné upravuje povinnost přijmout očkované dítě i pro další subjekty, v jejichž náplni je péče o dítě starší 3 let v předškolních zařízeních. Nově nebude očkování podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Zavádí se také bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku. Novela nyní putuje do Senátu.

„Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i řadu dalších úprav, včetně legislativně technických, které ve svém důsledku přispějí k odstranění aplikačních problémů zákona v každodenní praxi – zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nařízení EU, kterým je potřeba český právní řád přizpůsobit, se týkají úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, a dále pak poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V souvislosti s implementací těchto nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací, povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a dále pak pro Ministerstvo zdravotnictví některé nové kompetence.

Z důvodu klesající proočkovanosti populace a zájmu ministerstva tento negativní trend zvrátit, se navrhuje rozšířit povinnost přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, i na další subjekty vykonávající činnost, v jejichž náplni je výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízení a jsou dozorovány orgány ochrany veřejného zdraví. Důvodem bylo srovnání povinností pro všechny poskytovatele péče o děti starší 3 let, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, stanovené živnosti.

Nově se navrhuje, aby doklad o provedeném pravidelném očkování nebo doklad o tom, že je dítě k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vydal poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Doklad o očkování nebude podle schváleného pozměňovacího návrhu podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována. Očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma.

Dále návrh zakládá zpracování osobních údajů v rámci nové oznamovací povinnosti osoby pořádající zotavovací akci pro děti ve věku do 15 let nebo školu v přírodě delší než 5 dní. Tato pořádající osoba bude mít povinnost jeden měsíc před zahájením akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici, jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě delší než 5 dní nebo na zotavovací akci pro každý běh a telefon na ni.

Na poli ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí.

Novelu doplňují některé požadavky vyplývající z aplikační praxe. U přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné organismy“, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví (např. vznik tzv. cerkáriové dermatitidy). Tyto organismy doposud předmětem zákonné úpravy nebyly, takže hygienici nemohli jejich výskyt monitorovat a veřejnost před nimi případně varovat. Provozování solárií se nově zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci.

Novelou zákona ministerstvo také navrhuje, aby byly krajské hygienické stanice zmocněné k provádění kontroly poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Praxí se ukázalo, že v některých případech poskytovatelé pracovnělékařských služeb nerespektují vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o specifických zdravotních službách. Poskytovatelé si individuálně upravují rozsah, náplň jednotlivých lékařských prohlídek či je vůbec neprovádí nebo nevyžadují. Krajské hygienické stanice, krajské úřady, případně sami poskytovatelé upozorňují, že dochází například k vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro vstupní lékařskou prohlídku bez potřebných a právním předpisem stanovených vyšetření. Zaměstnanec je, mnohdy i bez vědomí zaměstnavatele, vyslán na pracoviště, které neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti. Tedy v daném případě dochází k porušení povinnosti stanovené zákoníkem práce a současně může být negativně ovlivněno zdraví či život zaměstnance nebo zaměstnanců v jeho okolí.  

V průběhu projednávání na půdě Sněmovny byla novela doplněna poslaneckým pozměňovacím návrhem o nové kvalifikační požadavky na pozici hlavního hygienika ČR.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?