Slučování organizačních složek v působnosti MZ ČR

Vytvořeno: 18. 4. 2013 Poslední aktualizace: 18. 4. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon, na jehož základě dojde ke sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti resortu. Tímto krokem MZ dosáhne jednorázové úspory ve výši 60 milionů korun, další úsporná opatření budou na rozhodnutí jednotlivých nástupnických organizací. Podle ředitele FN Brno Romana Krause to například u slučování dvou brněnských fakultních nemocnic s CKTCH Brno bude minimálně 80 mil. Kč ročně. Návrh zákona je předkládán v souvislosti s vládním opatřením „Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě“. 
 
 „Sloučení těchto subjektů je pochopitelně podmíněno blízkostí jejich agend. Zároveň bylo využito i jejich dosavadní velmi úzké spolupráce a v neposlední řadě i faktu, že se jedná o organizace blízké také místně. Jejich sloučení by tedy nemělo představovat žádné překážky,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. Zákon podle návrhu nabývá účinnosti 1. 12. 2013 s ohledem na zachování právních jistot současných zaměstnanců těch organizací, které 31. prosince 2013 zanikají a přechází pod nástupnické organizace k 1. 1. 2014. „Nástupnické organizace kromě pracovních úvazků přebírají hmotný i nehmotný majetek slučovaných subjektů, jejich práva i povinnosti,“ vysvětluje Martin Plíšek, náměstek ministra pro legislativu a právo.
 
„Toto sloučení je z mého pohledu racionální a správné. Rád bych ale zdůraznil, že výzkumné a další aktivity, které dělají dobré jméno slučovaných organizací, budou i nadále zachovány a stejně tak bude zachováno postavení těch pracovníků, kteří se na těchto činnostech podílejí. Jejich práce si velice vážím, děkuji za ni a kolegům přeji mnoho úspěchů v dalším konání,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. 
 
Sloučení Revmatologického ústavu se Všeobecnou fakultní nemocnicí
Ke sloučení těchto subjektů dochází zejména na základě dosavadní úzké spolupráce. „Sloučení považuji za přínosné jak z hlediska diagnostiky, tak i léčby, výuky, výzkumu a další spolupráce odborných týmů na společných projektech,“ říká ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Dana Jurásková. Výhody jsou podle ní i na straně pacientů, a to zejména těch, kteří se dosud léčili v Revmatologickém ústavu: Pro ně se škála poskytovaných služeb každopádně rozšíří,“ říká Dana Jurásková
 
Sloučení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH) a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) s Fakultní nemocnicí Brno (FNB)
Sloučení těchto tří subjektů je logickým vyústěním jejich dlouhodobé vzájemné spolupráce. Ta se mj. odehrává v oblasti onkologie, traumatologie, transplantací, neurochirurgie atd. Obě nemocnice zajišťují přípravu potenciálních dárců orgánů pro CKTCH a úzce spolupracují na řešení pooperačních komplikací, podílí se na dlouhodobém sledování a terapii příjemců v transplantačním programu apod. Napříč všemi institucemi jsou sestavovány vysoce specializované komise a výzkumné týmy provádějící projekty i klinické studie atd.

 

Proces slučování některých pracovišť fakultních nemocnic v Brně již započal, již nyní je například připravováno organizační sloučení některých klinik. „V rámci sloučení dojde ke snížení statutárních zástupců ze tří na jednoho, ke snížení počtu pracovních pozic v managementu přibližně o deset a počtu dalších zaměstnanců zhruba o dvacet. Tento krok by se neměl týkat pracovníků zajišťujících poskytování zdravotní péče. Jen v osobních nákladech tak ročně ušetříme zhruba sedm milionů korun,“ říká Roman Kraus, ředitel FN Brno.
 
Sloučení Endokrinologického ústavu s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Sloučení Endokrinologického ústavu a IKEM je na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví dlouhodobě připravováno. Vedení IKEM pro tento záměr připravilo konkrétní postupy (např. stavební, organizační, administrativní apod.). Endokrinologický ústav bude jako samostatné pracoviště začleněno do organizační struktury Institutu. Sloučení dle prohlášení obou dotčených zařízení přispěje k rozšíření programů v oblasti diabetologie, kardiologie, gastroenterologie apod. 
 
Sloučení Koordinačního střediska transplantací (KST) se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL)
Oba stávající subjekty jsou pověřenými orgány pro oblast transplantací. Odpovědnost za orgány, tkáně, buňky a moderní terapie se tak v současné době v některých oblastech překrývá a dubluje. Na sloučení jsou dle jejich vyjádření připraveny obě organizace.
 
Sloučení Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) s Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (UZIS)
Spolupráce mezi ÚZIS a KSRZIS je velmi úzká. KSRZIS provozuje řadu rezortních registrů, jejichž správcem je právě ÚZIS, obě instituce se zabývají zpracováním informací (ÚZIS sběrem a zpracováním statistických údajů, KSRZIS zajištěním ICT).
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?