Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2016

Vytvořeno: 16. 12. 2016 Poslední aktualizace: 16. 12. 2016

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzali Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelé projektů, které byly podporovány Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů.

Zásadní změnou, která se udála během uplynulých dvou let v oblasti podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu v resortu Ministerstva zdravotnictví, bylo úspěšné završení transformace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, jejíž aktivity postupně přešly do kompetence samostatně fungující Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Ta bude nadále kompletně zabezpečovat veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, zejména pak hodnocení a výběr projektů a následnou kontrolu při jejich řešení, což by mělo vést k ještě efektivnějšímu řízení resortního výzkumu a vývoje.

Cenu ministra zdravotnictví v letošním roce obdrželo hned pět řešitelských týmů:

  • doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. z Endokrinologického ústavu za projekt „Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy“
  • doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za projekt „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“
  • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. z Masarykovy univerzity – Středoevropského technologického institutu za projekt „Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem“
  • prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za projekt „Patofyziologické mechanismy neuromodulační léčby u dystonií“
  • RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. z Endokrinologického ústavu za projekt „Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardiometabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů“      

Dále byla udělena pětice čestných uznání:

  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. z Masarykovy univerzity – Středoevropského technologického institutu za projekt „Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie“
  • doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za projekt „Vliv specifické léčby primárního hyperaldosteronismu na ústup subklinického orgánového poškození“
  • doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni za projekt „Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v České republice“
  • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“
  • prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze za projekt „Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů“                

Ocenění byla za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví a odborné veřejnosti slavnostně předána v Lobkowiczkém paláci, kde se letos konal již 24. ročník těchto ocenění. Předávání cen se již tradičně koná v blízkosti termínu výročí narození Jana Evangelisty Purkyně (17. prosince).

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?