Skončil Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR „Program Zdraví“

Vytvořeno: 16. 8. 2017 Poslední aktualizace: 16. 8. 2017

Švýcarský program finanční pomoci podpořil v letech 2012 – 2017 rozvojové projekty na území dvanácti států rozšířené Evropské unie včetně České republiky. Rámcová dohoda se Švýcarskou federální radou o Programu švýcarsko-české spolupráce byla podepsána již v prosinci 2007, realizace jednotlivých programů odstartovala v roce 2012. Díky dohodě získala Česká republika grant v hodnotě 109,78 mil. CHF (cca 2,6 mld. Kč). Tyto prostředky podpořily realizaci projektů z různých oblastí, přičemž na podporu českého zdravotnictví byla alokována částka 11, 180 milionů švýcarských franků. Ministerstvo zdravotnictví přispělo ze svého rozpočtu dalšími 1, 970 miliony, takže celková alokace Programu Zdraví dosáhla 13, 150 milionů švýcarských franků (tedy 328,8 mil. Kč).

Hlavním cílem Programu švýcarsko-české spolupráce bylo přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Program švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na oblasti, které nejsou kryty z jiných finančních zdrojů (např. strukturálních fondů EU). V českém zdravotnictví zaměření finančních prostředků směřovalo do oblasti dlouhodobé, geriatrické a paliativní péče. Tento segment péče je navíc pod tlakem zvyšující se potřeby dlouhodobé péče z důvodu zvyšování střední délky života, zvyšování počtu seniorů, rostoucí multimorbiditě jako příčině úmrtí ve vyšším věku člověka, rozvolňování rodinných vztahů atd. Na rozvoj kvality a dostupnosti zdravotní péče seniorům, znevýhodněným a umírajícím občanům však často nezbývají finance.

Ministerstvo zdravotnictví ČR proto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce realizovalo program Zdraví, který měl zařízením a organizacím poskytující tuto péči pomoci. Nejvíce prostředků bylo věnováno do oblasti zdravotní péče o dlouhodobě nemocné, znevýhodněné a umírající pacienty. Globálním cílem Programu Zdraví bylo posílit zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci.

V rámci Programu Zdraví byly v letech 2013, 2014 a 2015 vyhlášeny celkem 3 Výzvy k podání Žádostí o grant projektů. Celkem bylo podpořeno 57 projektů v celkové částce 278,8 milionů korun. Většina projektů byla realizována v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byla největší nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou služeb dlouhodobé péče. Projekty obecně pomohly rozšířit lůžkové kapacity, rekonstruovat a modernizovat budovy, obnovit a modernizovat terapeutické zdravotnické prostředky, zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků zařízení poskytujících zdravotní péči o dlouhodobě nemocné, geriatrické a umírající pacienty.

 

Konkrétně byl Program Zdraví zaměřen na čtyři různé projektové aktivity: 

  • Aktivita I byla zaměřena na rekonstrukci zdravotnických zařízení (podpořeno 9 projektů).
  • Aktivita II byla orientována na podporu domácí ošetřovatelské péče (podpořeno 24 projektů).
  • Aktivita III byla zacílená na nestátní neziskové organizace v oblasti péče o dlouhodobě nemocné a umírající (podpořeno 23 projektů)
  • V rámci Aktivity IV byl podpořen jeden projekt zaměřený na podporu udržitelnosti zdravotnických systémů.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?