Reakce Ministerstva zdravotnictví na závěry NKÚ

Vytvořeno: 5. 2. 2018 Poslední aktualizace: 5. 2. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Reakce Ministerstva zdravotnictví na zprávu NKÚ (KA č. 17/03 – 5. 2. 2018) ke kontrole elektronizace zdravotnictví a resortních zdravotnických informačních systémů.

Závěry kontroly NKÚ týkající se období 2009 – 2017 se shodují se závěry interních kontrolních šetření Ministerstva zdravotnictví a externích auditů, které byly ministerstvem zadány. Vývoj a provoz registrů a přípravu IT infrastruktury, na které se audity zaměřily, zajišťovalo v té době Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), které bylo 1. února 2017 rozhodnutím vedení ministerstva zrušeno. Provedené audity ministerstva ukázaly, že některé zdravotnické registry vznikaly bez ucelené koncepce a adekvátního právního titulu. Z auditních zpráv plyne, že zrušený KSRZIS jako veřejný zadavatel veřejných zakázek porušoval své vlastní vnitřní předpisy, vnitřní předpisy Ministerstva zdravotnictví, zákon o veřejných zakázkách i rozpočtovou kázeň. KSRZIS například nasmlouval a čerpal služby v objemu překračující schválený rozpočet, uzavřel smlouvy, které byly nevypověditelné, a přijímal od dodavatelů práce nad rámec stanovený smlouvou, čímž docházelo k navýšení finančního plnění. Ve shodě se zprávou NKÚ lze také konstatovat, že příprava koncepční základny pro systémový sběr a hodnocení dat v resortu započala ze strany KSRZIS teprve v roce 2014, již po zásadních investicích do této oblasti. Na základě všech těchto závažných zjištění podá Ministerstvo zdravotnictví trestní oznámení.

Plný dozor nad všemi informačními systémy převzal po zrušení KSRZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). ÚZIS následně celý rok 2017 napravoval právní vztahy mezi resortem a dodavateli jednotlivých systémů a provedl více než sto nutných výběrových řízení. Tyto nápravné kroky probíhaly paralelně s kontrolou NKÚ a dalšími externími audity a byly uzavřeny v lednu 2018. V důsledku nápravných kroků ze strany ÚZIS došlo mimo jiné ke snížení měsíčních nákladů na běžný provoz registrů z cca 14 mil. Kč měsíčně téměř na třetinu.

Resort v současnosti usilovně pracuje na koncepčním rozvoji Národního zdravotnického informačního systému, který je nezbytným nástrojem pro plánování potřebných kapacit v zdravotní péči, hodnocení kvality, dostupnosti a nákladové efektivnosti zdravotní péče. Na základě novely zákona o zdravotnicích službách a podmínkách jejich poskytování, která nabyla účinnosti 1. července 2016, byl zahájen vývoj klíčových komponent zdravotnického informačního systému, bez kterých by nemělo budování jednotlivých dílčích registrů a aplikací smysl, a to Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb a Národního registru zdravotnických pracovníků. Třetí komponentou k výše uvedeným registrům je Národní registr hrazených zdravotních služeb, který ÚZIS vyvinul ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami v letech 2016 – 2017. Jedná se o vysoce moderní registr, který je nezbytný pro hodnocení kvality a dostupnosti péče. Systém neshromažďuje osobní data pacientů, ale zdravotní pojišťovny do něj posílají anonymizované záznamy prostřednictvím eGovernmentu Ministerstva vnitra. Jde o vůbec první systém v resortu zdravotnictví budovaný dle nejpřísnějších pravidel ochrany osobních dat pacientů. V lednu 2018 byl systém uveden do ostrého provozu a začal plnit potřebné statistické funkce v hodnocení zdravotní péče.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?