Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou zprávu NKÚ k hospodaření přímo řízených nemocnic

Vytvořeno: 3. 9. 2018 Poslední aktualizace: 3. 9. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo všech problematických oblastí v přímo řízených nemocnicích, na které ve svém kontrolním závěru poukazuje Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrola zaměřená na roky 2014 až 2016 neodhalila žádné problémy, o kterých by Ministerstvo zdravotnictví v současné době nevědělo a které by aktivně neřešilo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dlouhodobě poukazuje na to, že nemocnice příliš často nakupují léky a zdravotnický materiál mimo otevřené zadávací řízení a že netransparentně nakládají se zpětnými bonusy. Od svého nástupu do funkce tak přijal celou řadu opatření a zintenzivnil veřejnosprávní kontrolu nemocnic, která je zaměřena především na hospodaření a dodržování zákona o veřejných zakázkách. Zkrátka, transparentní hospodaření přímo řízených nemocnic patří mezi jednoznačné priority Ministerstva zdravotnictví pod jeho vedením.

Na jaře tohoto roku připravilo ministerstvo příkaz s názvem Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nakupování, který dal jasná pravidla zadávání veřejných zakázek a získávání bonusů a nakládání s nimi. Byly zavedeny přísné kontrolní mechanismy využívání výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice tak nově ministerstvu hlásí a odůvodňují využití jednacího řízení bez uveřejnění, které umožňuje oslovit jen vybrané dodavatele, nebo takzvaného nahodilého nákupu pro akutní potřebu, který byl často, a kontrola NKÚ to ukazuje, nástrojem, jak se vyhnout zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení.

Ministerstvo také nastavilo pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Reagovalo tak na dlouhodobé výtky ze strany NKÚ obsažené v nálezech z kontrol v přímo řízených nemocnicích ministerstva, kdy bylo opakovaně konstatováno, že přijímání a nakládání s bonusy bylo v minulosti netransparentní, nesystémové a bez jasně stanovených pravidel. Nyní ministerstvo jasně říká, jak mají nemocnice bonusy vykazovat, účtovat a jak s nimi nakládat. Příkaz definuje, co je za bonus považováno, sjednocuje chování přímo řízených organizací a zvyšuje tak transparentnost jejich hospodaření. Ministerstvo je přesvědčeno, že dopady příkazu se projeví již v následujícím roce.

Dalším významným opatřením, které ministerstvo přijalo v oblasti hospodaření přímo řízených nemocnic, je pilotní projekt společných nákupů vybraných komodit – léků a zdravotnického materiálu. Společné nákupy budou mít nejen pozitivní efekt na cenu díky množstevním slevám, ale je to i cesta k vyšší míře transparentnosti a standardizaci. Společné nákupy nemocnicím uleví od náročné a nákladné administrativy spojené se zadáváním veřejných zakázek a otevřou prostor pro sdílení zkušeností a know-how v oblasti stanovení požadavků na odpovídající kvalitu nakupovaných zdravotnických prostředků tak, aby nemocnice získaly za vynakládané veřejné peníze co nejvyšší hodnotu. Nemělo by tak docházet k významným rozdílům v cenách nakupovaných komodit, což je ze strany NKÚ nemocnicím taktéž vytýkáno.

Jako další krok k maximální transparentnosti vydalo ministerstvo nemocnicím příkaz zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaných léčivých přípravků a zdravotnického materiálu v Registru smluv. Nově tak, až na výjimky, nebude zveřejňována pouze celková hodnota nakupovaného zboží, ale i jednotkové ceny.  Jedná se o další zásadní krok, který významně zvýší transparentnost nákupů ve zdravotnictví a kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

Ministerstvo zdravotnictví vítá všechna doporučení ze strany NKÚ a bude nadále pokračovat v systémových krocích směrem ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti hospodaření svých přímo řízených nemocnic. Ministerstvo například podrobně prověří možnost nastavení výše bonusu jako jednoho z kritérií veřejných zakázek na nákup léčivých přípravků, jak navrhuje NKÚ. Pokud se ukáže, že i v současné době jde o vhodný nástroj, ministerstvo aktualizuje v tomto smyslu příslušný příkaz ministra.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?