Reakce ministerstva zdravotnictví na tiskové prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 13. 11. 2013 Poslední aktualizace: 13. 11. 2013

Tvrzení SZP: Navýšení v segmentu lůžkové péče se děje na úkor péče ambulantní
Reakce MZ: Nelze souhlasit s tím, že by úhradová vyhláška stranila jednomu segmentu na úkor jiného. Úhrady určené pro ambulantní specialisty neklesnou pod hodnoty předchozích dvou let. Tvrzení, že budou nemocnice sanovány na úkor právě ambulantních specialistů, tedy neodpovídá realitě. Oproti roku 2013 dojde k růstu ve všech segmentech. V roce letošním dolehly restrikce úhradové vyhlášky nejvíce na segment lůžkové péče, proto tuto nerovnost úhradová vyhláška pro rok příští odstraňuje.

Tvrzení SZP: MZ vychází z nadhodnocených predikcí
Reakce MZ: Odhad výběru pojistného ministerstvem zdravotnictví vychází z parametrů říjnové makroekonomické predikce ministerstva financí. Relevantnější data k takovému výpočtu nejsou k dispozici. Na druhou stranu lze říci, že systém zdravotního pojištění dlouhodobě trpí tím, že každá zdravotní pojišťovna si predikci příjmů vytváří dle odlišné metodiky a jednotlivé metodiky nejsou veřejné.

Tvrzení SZP: Návrh vyhlášky je opět složitější než v minulých letech
Reakce MZ: Zcela jednoznačně a objektivně je návrh vyhlášky jednodušší oproti tomu letošnímu, není zřejmé, na základě čeho by mohl kdokoli tvrdit opak. Zejména na straně nemocnic významně zjednodušuje pravidla pro úhrady, jelikož došlo k významné redukci počtu úhradových mechanizmů v této oblasti.

Tvrzení SZP: Vyhláška nepracuje s relativními vahami Národního referenčního centra
Reakce MZ: Ministerstvo zdravotnictví není nijak vázáno používat relativní váhy vydávané Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum není veřejná instituce a ze zákona nemá jakékoli pravomoci. V důsledku dlouhodobého podfinancování rozvoje DRG  v Národním referenčním centru dochází k situaci, kdy relativní váhy nejsou dostatečně kvalitní. Proto se jako korekce v úhradové vyhlášce pro rok 2014 objevují takzvané koeficienty specializace.

Tvrzení SZP: Koeficienty nárůstu počtu pojištěnců neodpovídají skutečnosti
Reakce MZ: V případě koeficientů přechodu pojištěnců došlo ke zpřesnění proti předchozím letům. Cílem těchto koeficientů není měřit přechod fyzických pojištěnců, ale přesun nákladů, které s sebou tito pojištěnci nesou. Uvedené koeficienty zohledňují náklady přecházejících pojištěnců na jednotlivé typy zdravotních služeb. Je třeba rozlišovat, zda od pojišťovny odchází mladý sportovec nebo senior s chronickými chorobami.

Tvrzení SZP: Není pravdou, že na základě tohoto návrhu dojde ke sbližování základní sazby u nemocnic
Reakce MZ: Jedním ze zásadních rozhodnutí vedení ministerstva bylo sbližování základních sazeb mezi pojišťovnami. Na tomto rozhodnutí trváme. V konkrétní nemocnici tak budou za stejnou péči všechny zdravotní pojišťovny platit stejně. Ministerstvo zdravotnictví tímto odstraňuje historickou nerovnováhu mezi platbami VZP a ostatních zdravotních pojišťoven.

Tvrzení SZP: Vyhláška počítá s významně vyšším nárůstem úhrad, než jsou reálné možnosti
Reakce MZ: Pro řešení problémů ve zdravotnictví resort zajistil 5,5 miliardy korun ze státního rozpočtu díky navýšení plateb za státní pojištěnce. Zhruba 6 miliard lze očekávat ze zvýšeného výběru pojistného, další 1,7 miliardy korun jsou prostředky určené pro sanaci situace ve VZP. Ani tyto částky, přičemž se mimochodem jedná o nejvyšší nárůst objemu prostředků do zdravotnictví v posledních pěti letech, nevyřeší veškeré akutní problémy. Pro stabilizaci situace je nutné použít i část financí nahromaděných na základních fondech zdravotních pojišťoven. Jedná se o veřejné prostředky použitelné výhradně na léčbu pacientů a právě k tomuto účelu budou v důsledku úhradové vyhlášky použity. Tím dojde k vyšší stabilizaci zdravotnictví v roce 2014 a tento krok poskytne čas příští vládě k tomu, aby pro veřejné zdravotnictví získala více peněz.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?