Prohlášení ministerstva zdravotnictví k současným aktivitám DIAG HUMAN SE

Vytvořeno: 10. 10. 2011 Poslední aktualizace: 10. 10. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR sleduje aktuální postupy společnosti DIAG HUMAN SE, kterými se pokouší přesvědčit veřejnost, že na základě smluv či e-mailových potvrzení je možné zapůjčovat do zahraničí umělecká díla. Z dostupných informací není zřejmé, jaký právní základ by měla případná „záruka“, že DIAG HUMAN SE nepodá návrh na exekuční zajištění předmětných uměleckých děl.

Není dále vůbec jasné, jakou váhu má údajná žádost pana Josefa Štávy, který, jak tvrdí, již není majitelem společnosti a jakou právní relevanci má akceptace takové žádosti společností DIAG HUMAN SE.  
  
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že celá věc je předmětem soudního řízení před rakouskými soudy a dalšími soudy v zahraničí a vyžaduje stálou právní pozornost. Byť se jedná o standardní soudní řízení exekučního charakteru, ve kterém Česká republika prokáže neoprávněnost vznesených nároků DIAG HUMAN SE, jeví se v této souvislosti značně nestandardní jednat s protistranou o případném vyloučení exekučních nároků vůči nově zapůjčeným uměleckým dílům.   
 
Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje prohlášení DIAG HUMAN SE o případném vyloučení nově zapůjčených děl do zahraničí z exekučních nároků za důvěryhodné  a varuje, že i nadále trvá riziko nestandardních postupů. Během  nich se DIAG HUMAN SE pokouší domoci výkonu rozhodčího nálezu, který není vykonatelný vzhledem k tomu, že v České republice dosud nebylo uzavřeno přezkumné rozhodčí řízení. Z důvodů právní opatrnosti není proto vhodné jednat s protistranou bez konzultace s Ministerstvem zdravotnictví ČR v případě zahraničních sporů, resp. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě řízení na území České republiky.
 
Ministerstvo zdravotnictví dále odkazuje na metodický pokyn Ministerstva kultury ČR, kde je uvedeno, že hrozba exekuce a nedostatečné právní záruky jsou důvodem pro nevydání povolení k vývozu zapůjčených sbírkových předmětů.
 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?