Prohlášení Ministerstva zdravotnictví a Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Vytvořeno: 24. 2. 2020 Poslední aktualizace: 24. 2. 2020

Při jednání ministra zdravotnictví s vedením PN Havlíčkův Brod se vyjasnily některé informace, které byly jedním z důvodů pro rozhodnutí ministra zdravotnictví k odvolání ředitele Jaromíra Maška, přičemž obě strany došly k závěru, že některé podklady nebyly zcela přesné, a některé informace byly mediálně zkresleny. Vedení nemocnice uznalo, že je legitimním právem ministra zdravotnictví odvolat ředitele své přímo řízené nemocnice. Pan ministr také znovu zopakoval, že hlavním důvodem pro odvolání ředitele Maška byl jeho odlišný postoj k reformě péče o duševní zdraví, který vedl k tomu, že nebyl schopen zajistit potřebnou součinnost při její implementaci.

Vyjasněny byly následující sporné skutečnosti:

  • K personální nestabilitě CDZ nedošlo vinou ředitele Maška. Lékař pracující v CDZ se rozhodl ukončit své působení v centru na základě vlastního rozhodnutí. Toto své rozhodnutí vysvětlil ex post v osobním dopise panu ministrovi. Nemocnice deklarovala, že od dubna 2020 zajistí žádoucí náhradu jiným kolegou psychiatrem.
  • Není pravda, že by nemocnice pod vedením ředitele Maška nenaplňovala koncepci Královéhradeckého kraje týkající se přijímání akutních dětských pacientů, jak zněla informace od zástupců FN Hradec Králové. Koncepce neobsahuje žádné explicitní ujednání o spolupráci s PN Havlíčkův Brod.
  • Nedošlo k tomu, že by předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP profesor Pavel Mohr podpořil odvolání ředitele Maška. Vyjadřoval se pouze z odborného pohledu k reformě péče o duševní zdraví, nicméně byl s tiskovou zprávou seznámen a souhlasil s následující formulací v ní uvedenou:

Rozhodnutí ministra je v souladu s postojem Psychiatrické společnosti ČLS JEP k probíhající reformě psychiatrické péče.“

 „Česká psychiatrická společnost jako odborný garant probíhající reformy psychiatrické péče považuje za klíčové, aby reforma psychiatrické péče pokračovala za jednoznačné podpory managementů jednotlivých poskytovatelů, v této oblasti je totiž osobní aktivní přístup ředitelů nutnou podmínkou pro úspěch reformy,“ doplnil předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Pavel Mohr.

  • Ministr a vedení nemocnice PN Havlíčkův Brod se shodli, že nemocnice poskytovala a nadále poskytuje kvalitní péči. Ministerstvo zdravotnictví oceňuje práci místních zdravotníků.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?