Priority ministerstva zdravotnictví na rok 2017: růst mezd a rekonstrukce nemocnic

Vytvořeno: 7. 12. 2016 Poslední aktualizace: 7. 12. 2016

„Nejdůležitější položkou je pro nás samozřejmě 10% navýšení platů pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, což je trend, který už byl zahájen a který bude pokračovat i v roce 2018. Dalším významným bodem je zahájení programu tzv. strategických investic. Některé velké české nemocnice sídlí v budovách postavených ještě za doby císaře Františka Josefa, od jehož úmrtí jsme si právě připomněli 100 let, a nám se teprve teď daří započít s jejich rekonstrukcí a stavbou nových pavilonů. Podle mého soudu i díky těmto investicím naše zdravotnictví poskočí do 21. století. Důležitým pokrokem jsou pro nás i výdaje na specializační vzdělávání – jde o 500 milionů, které mají pomoci stabilizaci a motivaci mladých českých lékařů k tomu, aby zůstali v českém zdravotnictví a neodcházeli nám do zahraničí. Nemalou částkou v rozpočtu jsou výdaje na výzkum a vývoj, které dosáhnou 1,5 miliardy a pomohou české vědě k tomu, aby udržela kontakt s evropskou a světovou špičkou a také přispějí ke stabilizaci nebo možná dokonce i k návratu některých našich špičkových vědeckých kapacit ze zahraničí. Klíčovou věcí pro mě jako pro ministra zdravotnictví je zahájený proces zvyšování plateb státu za státní pojištěnce, což bude pravděpodobně prioritou i pro rok 2018,“ uvedl na brífinku před dnešním schvalováním rozpočtu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Priority pro rok 2017:

  • Nárůst platů lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví o 10%

Jedním z finančních zdrojů pro toto navýšení je vládou schválené zvýšení plateb za státní pojištěnce na 920,- Kč za osobu, které znamená celkové navýšení mandatorních výdajů kapitoly všeobecná pokladní správa o 3,6 mld. Kč.

  • Investice

Situace v oblasti investic je kritická, a proto patří k významným prioritám nejen pro rok 2017, ale i pro roky další. Majetek státu ve správě nemocnic přímo řízených MZ chátrá, nemocnice nám doslova padají na hlavu a v řadě případů se dostáváme do rozporu s hygienickými předpisy i legislativou EU. Dlouhodobě roste míra amortizace dlouhodobého majetku nemocnic, což je odrazem nedostatečných investic do dlouhodobého majetku, kdy nedochází ani k jeho prosté reprodukci. Přitom investiční rozpočet MZ za období posledních 3 let poklesl na jednu třetinu. V návrhu rozpočtu pro rok 2017, ale i ve střednědobém výhledu na roky 2018 a 2019 však máme na investice rozpočtováno pouhých 630 mil. Kč.

Strategických investic je 7 s celkovými investičními náklady ve výši cca 10 mld. Kč. Patří mezi ně:

  1. Fakultní nemocnice Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor
  2. Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa
  3. Fakultní nemocnice Plzeň – pavilon chirurgických oborů
  4. Thomayerova nemocnice Praha – centrální urgentní příjem
  5. IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2
  6. Všeobecná fakultní nemocnice Praha – záměr – výstavba nového sdruženého objektu
  7. Fakultní nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu

Všechny projekty by měly být zahajovány v průběhu příštího roku projektovou přípravou, v letech 2018–2022 bude následovat vlastní výstavba.

 

„Samozřejmě dobrý ministr zdravotnictví nemůže být nikdy zcela spokojen s rozpočtem pro svůj resort, je přímo mou povinností vždy požadovat více. V tuto chvíli budu muset pracovat s tím, co jsme dostali k dispozici, příští rok ovšem budu opět usilovat o další navýšení prostředků,“ dodává k rozpočtu svého resortu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Základní struktura rozpočtu MZ

Nárůst celkových výdajů ve srovnání s rokem 2016 je možný jen díky prostředkům z Evropské unie a Finančních mechanismů, bez nich je rozpočet výdajů na rok 2017 o cca 600 mil. Kč nižší než rozpočet na letošní rok.

Celkové výdaje kapitoly MZ pro rok 2017 činí 7 286 mil. Kč.

V příloze jsou k dispozici podrobnější výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?