Přehled plnění Programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví

Vytvořeno: 18. 12. 2014 Poslední aktualizace: 18. 12. 2014

Přehled plnění Programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví:

3.3 Ministerstvo zdravotnictví

Vláda zajistí ekonomickou stabilitu, efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotnictví, zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb.

V současné době je v legislativním procesu, konkrétně v Legislativní radě vlády, tzv. transparenční novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela řeší především:

  1. zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,
  2. poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,
  3. zákaz náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,
  4. sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,
  5. snížení povinného přídělu do rezervního fondu a
  6. specifikaci právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Mimo výše uvedených oblastí upravuje návrh rovněž některé dílčí nedostatky vyplývající z dosavadní aplikace účinné právní úpravy.

Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Zavede předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ bude hrazena stejná úhrada.

Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci projektu DRG-Restart již odstartoval práci na systému DRG tak, aby úhrady akutní lůžkové péče realizované takzvaným případovým paušálem bylo možné označit za předvídatelné, stabilní a odpovídající průměrným nákladům. Z tohoto důvodu bude významně rozšířena síť referenčních nemocnic, z jejichž účetnictví se průměrné náklady získávají. To zajistí významně vyšší kvalitu vstupních dat a z této kvality vyplývající kvalitu výstupních parametrů – relativních vah jednotlivých DRG bazí. Jakmile bude systém připraven k nasazení do úhradových mechanismů, bude na základě něj hrazeno. Více informací k tématu naleznete zde:

http://mzd.gov.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-projekt-drg-restart-_9803_1.html

Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky. Zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy a přinese významné úspory systému, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky.

Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce stejně jako nový systém přerozdělení, který by lépe reflektoval skutečné náklady jednotlivých pojištěnců, budou připraveny v průběhu roku 2015. V současné době se připravuje znění zákona. Zdravotní pojišťovny budou v roce 2015 předávat Ministerstvu zdravotnictví data, která budou sloužit k paralelní modelaci dopadů alternativního způsobu přerozdělení na zdravotní pojišťovny. DPH na léky byla snížena DPH, a to z 15 % na 10 %. Více informací k tématu naleznete zde:

http://mzd.gov.cz/dokumenty/vlada-schvalila-zvyseni-plateb-za-statni-pojistence_8879_3030_1.html

Vláda prosadí transparentní a kontrolovatelný systém hospodaření s veřejnými prostředky, zavede povinné zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče a smluv veřejných nemocnic se svými dodavateli. Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci.

Zveřejňování smluv ZP je řešeno transparenční novelou (viz bod 1), zveřejňování smluv přímo řízených nemocnic s dodavateli služeb je řešeno pokynem a už se v praxi provádí. Bude následně také součástí připravovaného zákona o veřejných neziskových nemocnicích.

S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Ponechá pouze regulační poplatek za využití pohotovostních služeb. Výpadek zdrojů spojených se zrušením regulačních poplatků bude systému veřejného zdravotního pojištění a následně poskytovatelům péče kompenzován ze státního rozpočtu.

Ministerstvo zdravotnictví splnilo závazek, že s účinností od 1. 1. 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře, přičemž je výpadek zrušených poplatků pro poskytovatele zdravotních služeb a lékárenských služeb kompenzován prostřednictvím úpravy níže uvedených právních předpisů.

Změna se promítá do § 16a, odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, do vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „Seznam výkonů“) a do „úhradové“ vyhlášky pro rok 2015.

V Seznamu výkonů je zrušení regulačních poplatků za recept a za ošetření v ambulantní sféře kompenzováno zařazením signálních výkonů č. 09543 – SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ a 09552 – SIGNÁLNÍ VÝKON VÝDEJ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZA RECEPT, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA.

V „úhradové“ vyhlášce pro rok 2015 je následně stanovena konkrétní částka za výše uvedené výkony, a to 30 Kč za každý uznaný výkon č. 09543 dle Seznamu výkonů, maximálně však do výše částky vybrané poskytovatelem za regulační poplatky za klinické vyšetření v roce 2013 a poskytovatelům lékárenské péče náleží 12 Kč za každý uznaný výkon č. 09552 dle Seznamu výkonů, tento výkon může zdravotní pojišťovně vykázat nejvýše tolikrát, kolik receptů přijal v referenčním období od jejích pojištěnců. Celková kompenzace zrušených regulačních poplatků bude ve výši 1,5 mld. Kč za klinická vyšetření a 0,7 mld. Kč za výdej léků na recept.

„Úhradová“ vyhláška pro rok 2015 počítá také s kompenzací regulačních poplatků 100 Kč za každý den ústavní péče. Kompenzace poplatku je v lůžkové péči, v lázeňské péči, v následné a dlouhodobé lůžkové péči promítnuta přímo do úhrady v hodnoceném období. Celková kompenzace zrušeného regulačního poplatku bude činit maximálně 1,8 mld. Kč.

Vláda důsledně oddělí vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a zamezí jejich vzájemnému ovládání nebo ovládání třetí osobou.

Současná právní úprava neumožňuje vlastnictví zdravotní pojišťovny a poskytovatele stejnou osobou. Transparenční novelou zákona 48/1997 Sb. bude zpřesněna i úprava střetu zájmů členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Vláda posílí státní dozor nad toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Zajistí kontrolu státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností Ministerstvem zdravotnictví z tzv. Národního referenčního centra.

Správa a rozvoj systému DRG (hlavního úhradového mechanismu používaného v akutní lůžkové péči) je převedena na organizaci pod kontrolou Ministerstva zdravotnictví – Ústav zdravotnických informací a statistiky. V rámci projektu DRG-Restart se počítá s použitím výstupu k úhradám v roce 2017.

Vláda dále posílí efektivitu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků pro občany.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček již v únoru tohoto roku provedl změnu ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to z důvodu nespokojenosti se způsobem řízení SÚKLu, zejména v oblasti cenové a úhradové regulace, nedostatků v dozorových činnostech a nedostatečné kontroly nakládání s veřejnými prostředky. Nápravou byl pověřen nový ředitel Zdeněk Blahuta, který má za úkol zejména urychlení správních řízení s cílem zajistit levnější léky pro pacienty i pojišťovny, zvýšení efektivity v oblasti cenové a úhradové regulace a kontrolu vynakládání veřejných prostředků. Nový ředitel mimo jiné nechal SÚKL projít forenzním auditem (více zde: http://mzd.gov.cz/dokumenty/po-forenznim-auditu-v-sukl-mohou-padat-trestni-oznameni_8986_3030_1.html) a dokázal najít více než miliardovou úsporu v systému zdravotního pojištění zrychlením práce ústavu.

Více informací naleznete též zde:

http://mzd.gov.cz/dokumenty/uspory-v-lekove-politice-proexportni-podpora-a-strategie-ministerstva-zdravotn_9191_3030_1.html. Informace pro doplnění – jen během března až listopadu 2014 bylo zahájeno 17 zkrácených revizí. Celkové úspory ze zkrácených revizí provedených v roce 2014 dosáhnou cca 1,2 mld. Kč.

Pro zajištění dostupnosti nenahraditelných léčivých přípravků pro pacienty v případě, kdy jsou z českého trhu hromadně vyváženy do zahraničí, neměl doposud Státní úřad pro kontrolu léčiv žádný účinný nástroj. Proto intenzivně spolupracoval s Ministerstvem zdravotnictví na přípravě novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Díky připravovaným změnám bude Ústav moci sbírat a vyhodnocovat data o dodávkách léčiv, na základě kterých vytvoří seznam nenahraditelných léčivých přípravků, u kterých hrozí riziko vývozu mimo ČR. V rámci aktuálního vyhodnocování dat bude možné snáze reagovat, a zajistit tak dostupnost nenahraditelných léků pro české pacienty.

Stále významnější oblastí z hlediska pacientů je problematika regulace reklamy ve vztahu k léčivým přípravkům. Zde se v roce 2014 podařilo udělit historicky nejvyšší pokutu farmaceutické společnosti, a to za ovlivňování preskripce lékařů finančními odměnami, ve výši 950 tis. Kč. Za obdobná porušení zákona o regulaci reklamy vede Ústav v této chvíli další správní řízení.

V průběhu roku 2015 vláda předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení. Vytvoří tím podmínky pro tvorbu uznávaných postupů v odborné lékařské péči.

Návrh zákona je momentálně ve fázi věcné přípravy, navrhujeme zahrnout jej do legislativního plánu vlády na červen 2015.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?