Pilotní projekt paliativní péče v nemocnicích přinesl základy pro standardizaci a rozvoj paliativní péče v ČR 

Vytvořeno: 27. 4. 2022 Poslední aktualizace: 2. 5. 2022

Pětiletý projekt Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR), který v dubnu 2022 končí, prokázal, že nemocniční paliativní péče (NPP) významně zvyšuje kvalitu života pacienta i jeho rodiny a přináší velkou podporu personálu. Díky vytvořeným Standardům otevírá cestu k rozvoji již jasně definované specializované NPP a její dostupnosti v celé republice. Projekt splnil dané cíle – vytvořil základy pro nový samostatný program nemocniční paliativní péče a jeho systémové financování.

Mezi zásadní přínosy pilotního projektu “Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče” patří kontinuální sběr dat, vytvoření základních materiálů pro další rozvoj NPP (standardy, metodika), financování prvních konziliárních týmů paliativní péče (KTPP), specializovaný vzdělávací kurz pro členy KTPP i fungující model spolupráce MZČR s odbornou společností (ČSPM).

Projekt od roku 2019 podporoval a ověřoval činnost sedmi konziliárních paliativních týmů v nemocnicích v ČR (ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici Olomouc, Krajské zdravotní a. s. Ústí nad Labem, Nemocnici Jihlava a Fakultní nemocnici v Motole, a to jak paliativní péči pro dospělé, tak pro děti) a zároveň zajišťoval kvalitní sběr dat, na jejichž základě byly navrženy změny směřující ke standardizaci paliativní péče v nemocnicích. Nemocniční konziliární paliativní tým zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Základní činností paliativního týmu je vedení komunikace obtížných témat s pacienty a jejich rodinami, zjištění jejich potřeb, podpora při formulaci preferencí a také zajištění respektu k těmto preferencím. Nedílnou součástí paliativní péče je tišení bolesti a dalších fyzických symptomů, stejně jako řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy, je poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, a to dospělým i dětským, zároveň s kauzální léčbou.

 UŽITEK A DATA

Projekt umožnil popsat službu, která přináší zásadní proměnu v péči o pacienty se závažným onemocněním v českých nemocnicích. Zjištěná data prokazují užitečnost konziliárních týmů paliativní péče jak pro pacienty se závažnou život limitující diagnózou, tak pro zdravotníky, kteří s nimi pracují. 

Za dobu fungování projektu se konziliární týmy složené z lékařů paliatrů, sester, psychologů a sociálních pracovníků postaraly o více než čtyři tisíce pacientů. Čtvrtina těchto pacientů byla mladší než 65 let, přibližně 10 % pacientů bylo v dětském věku. Týmy se staraly jak o pacienty s onkologickými nemocemi (55 %), tak o pacienty, jejichž onemocnění není nádorové povahy, např. srdeční selhání, plicní onemocnění, neurodegenerativní nemoci ad. (45 %). Týmy poskytovaly péči nemocným a jejich rodinám již časně v průběhu závažného onemocnění, zhruba polovina pacientů dostala péči v samotném závěru života. Hlavní náplní činnosti konziliárních týmů bylo zjištění hodnot a potřeb nemocných a jejich rodin, v návaznosti na tato zjištění formulace cíle péče a přiměřenosti a intenzity terapie, které pacientovy hodnoty respektují, dále koordinace rozvahy zúčastněných medicínských oborů, zajištění návazné péče mimo nemocnici, podpora v emočně složité situaci a doporučení pro léčbu projevů nemoci. Práce paliativních týmů přinesla navzdory nepříznivému průběhu nemoci zlepšení kvality života pro nemocné a jejich rodiny. Týmy získaly respekt mezi lékaři a dalšími zdravotníky v nemocnicích, dotazníkové šetření u zaměstnanců ukázalo, že stojí o podporu a konzultaci paliativních týmů – za nejdůležitější přínos považují pomoc s objasněním cílů, přání a preferencí pacientů a jejich rodin. 

V ČR roste poptávka po specializované paliativní péči jak na straně nemocnic, tak na straně veřejnosti a na tuto poptávku je třeba reagovat. Již průzkum realizovaný v rámci pilotního projektu zjistil, že v roce 2020 už 40 nemocnic deklarovalo existenci týmu paliativní péče, což znamenalo téměř dvojnásobný nárůst oproti roku 2018 (v roce 2018 fungovalo pouze 18 týmů). Respondenti z nemocnic, ve kterých paliativní tým zatím nevznikl, avizovali zájem o jeho zavedení. Jak zjištěná data, tak zájem u poskytovatelů ukazují na fakt, že specializovaná paliativní péče patří mezi nedílné součásti zdravotní péče poskytované v 21. století v nemocnicích. 

V dnešní době prožívá závěr života a také období důležitých rozhodnutí o průběhu závěru života přibližně 70 % osob v nemocnicích. Je tak potřeba dbát na to, aby se principy paliativní péče staly přirozenou součástí zdravotní péče v rámci všech nemocnic v ČR – specializované týmy konziliární péče k tomu mohou významně přispět.

STANDARDIZACE NEMOCNIČNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

Jedním ze zásadních výstupů projektu jsou Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR, které formulují jak principy, tak formu poskytování paliativní péče konziliárními týmy paliativní péče (KTPP), jejich místo v systému i finanční zajištění. Dokument, který byl publikován ve Věstníku MZ ČR v únoru 2022, je významným výsledkem dlouhodobé práce odborníků v oblasti paliativní péče. Standardy popisují KTPP jako multidisciplinární tým s definovaným personálním zabezpečením, který zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Dokument otevírá cestu k rozvoji již jasně definované specializované NPP a její dostupnosti v celé republice. MZ ČR vydalo k poskytování NPP Metodický pokyn MZ ČR k činnosti konziliárních týmů paliativní péče v rámci poskytovatele lůžkové zdravotní péče a díky pilotnímu projektu také vznikla metodika implementace – oba dokumenty spolu se Standardy přinášejí základní know-how nemocnicím, které se pro zavedení specializované paliativní péče rozhodnou.

VZDĚLÁVÁNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Pilotní projekt vytvořil také prostor pro další odborný růst všech členů zúčastněných KTPP a to formou webinářů, domácích a zahraničních stáží, konferencí a přístupem k domácím i zahraničním vzdělávacím materiálům (CAPC). Díky projektu vznikl pod hlavičkou České společnosti pro paliativní medicínu (ČSPM) 48hodinový vzdělávací kurz zaměřený na posilování leaderovských kompetencí vedoucích členů KTPP. Tento kurz byl v rámci projektu odpilotován a ze strany desítek absolventů se mu dostalo velmi příznivé odezvy. Realizace projektu byla úspěšná také díky intenzivní výměně informací se zahraničními partnery, kteří mají s poskytováním specializované paliativní péče dlouhodobé zkušenosti, za všechny jmenujme např. Kliniku paliativní medicíny v univerzitní nemocnici v Mnichově, Center to Advance Palliative Care v USA, Sickkids Hospital v Kanadě a další.

SPOLUPRÁCE 

Zásadním milníkem pro koncepční rozvoj NPP byla kontinuální spolupráce MZ ČR, ÚZIS, zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, které na konci roku 2020 podepsaly Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice. Podpis Memoranda odstartoval jak zajištění financování 7 pilotních paliativních týmů v roce 2021, tak i spolupráci na nastavení definitivního úhradového mechanismu pro nemocniční konziliární paliativní týmy od roku 2022. Nastavením systémového financování se stanou nemocniční paliativní týmy standardní součástí českého zdravotního systému a jejich služby budou dostupné všem pacientům, kteří je potřebují.

Projekt ukázal také funkční model spolupráce MZ ČR s odbornou společností ČSPM jako formát přínosný pro všechny participující subjekty.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝMY

Konziliární týmy paliativní péče v nemocnicích se staly nositeli skutečné mezioborové spolupráce a jejich role je velmi dobře hodnocena jak pacienty a jejich rodinami, tak lékaři a dalšími pracovníky v nemocnicích. Projekt ukázal, že nemocnice v ČR disponují motivovaným a vysoce odborně vzdělaným lékařským i nelékařským personálem, který je schopen pracovat týmově a tímto způsobem se podílet na zajištění vysoce kvalitní péče pro pacienty všech věkových kategorií, tedy i dětí a jejich blízkých. Publikované Standardy popisují KTPP jako multidisciplinární tým s definovaným personálním zabezpečením (lékař, sestra, zdravotně-sociální pracovník, psycholog nebo jiný zdravotnický pracovník s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem akreditovaným pro práci ve zdravotnictví), v současné úpravě se jedná o dva typy týmů dle objemu úvazků. Projekt ukázal užitek multidisciplinárních týmů, které přinášejí do zdravotnických zařízení komplexní péči v oblasti biologické, psychosociální i spirituální, z níž benefitují jak pacienti a jejich rodiny, tak personál nemocnic.

PŘEKÁŽKY RYCHLÉHO ZAVEDENÍ SPP A DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ AKTIVIT

Po systémovém zakotvení lůžkové a domácí hospicové péče se v rámci pilotního projektu hledá udržitelný způsob, jak zajistit rozvoj specializované paliativní péče v nemocnicích a zajistit její další financování v rámci systému. V ČR se počet nemocničních paliativních týmů v posledních 3 letech zdvojnásobil, také díky pilotnímu projektu MZ ČR. 

V roce 2021 na základě uzavřeného Memoranda zdravotní pojišťovny financovaly poskytování paliativní péče sedmi KTPP. V následujícím roce se ke stejnému kroku rozhodly i v dalších nemocnicích, a to prostřednictvím úhradové vyhlášky pro rok 2022, jež definuje bonifikaci pro poskytovatele, který zajišťuje paliativní péči prostřednictvím samostatného paliativního týmu.

Pilotní projekt však upozornil i na existenci překážek, které brání rychlejšímu zavádění specializované péče. Z těch hlavních jmenujme především: neexistenci otevřeného úhradového mechanismu, nedostatek paliatrů v některých regionech, nejasnosti v požadavcích kladených na odbornost psychologů pracujících v KTPP, na úrovni nemocnic pak také na uvolňování členů KTPP pro práci v týmu ad. 

Projekt současně upozornil na nutnost zvýšení kvality obecné paliativní péče a to ve všech složkách, které zajišťují zdravotní péči v ČR. MZ ČR a ČSPM na tuto potřebu operativně reagovaly a zpracovaly tři nové projekty, jejichž cílem je zvyšování kvality obecné paliativní péče a také šíření této péče do českého zdravotního systému. Projekty, v případě že budou schváleny, budou financovány ze Strukturálních fondů EU.

I po ukončení pilotního projektu MZ ČR v dubnu 2022 se dále pokračuje v jednáních se zdravotními pojišťovnami o systémovém financování NPP, aby se i v ČR nemocniční týmy paliativní péče postupně staly nedílnou součástí standardní nabídky služeb, které jsou pacientům se závažným onemocněním k dispozici.

Pilotní projekt Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277, realizovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?