Oznámení vítěze soutěže o návrh s názvem „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“

Vytvořeno: 20. 11. 2012 Poslední aktualizace: 20. 11. 2012

Soutěž o návrh

Dne 15. září 2012 byla vyhlášena Soutěž o návrh elektronizace zdravotnictví s cílem získat z prostředí národní i mezinárodní praxe zavádění prvků elektronického zdravotnictví podstatné vstupy pro realizační koncept.
17. října 2012 obdrželo ministerstvo zdravotnictví 11 návrhů, z nichž 9 splňovalo v různém rozsahu všechny požadované parametry.
Nezávislá komise z 11 odborníků (seznam je veřejný a je součástí této zprávy) zpracovala  v průběhu třech týdnů fundovaný názor na jednotlivé návrhy. Tento názor byl založen na analýzách, diskuzích a vstupech dalších dvaceti specialistů ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených na oblasti informačních technologií a procesů, datové standardizace, ekonomiky, statistiky a legislativy.
Komise na základě shody doporučila zadavateli vyhlásit vítězem návrh společnosti Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00.
 
Vítězný návrh
Vybraný návrh podle názoru komise zpracovává většinu potřebných atributů koncepce elektronizace zdravotnictví do největšího rozsahu a podrobností. Přesto byl hodnocen 395 body z 500 možných, získal tedy 79 % možných bodů. Komise měla k některým částem výhrady, které sdělila vedení projektu.
Návrh nejlépe zpracovává procesní modely jednotlivých agend, jakými jsou výměna zdravotnické dokumentace, pacientský portál, registr radiační zátěže či elektronická preskripce. Dále vhodně rozvíjí propojení s mezinárodním systémem epSOS (European Patients Smart Open Services), který umožňuje v budoucnu výměnu informací o zdravotním stavu pacienta kdekoliv v zemích Evropské unie.
Návrh kvalitně zpracovává architekturu softwarového řešení a významně využívá již realizovaných prvků v oblasti elektronického zdravotnictví – např. zdravotní a hygienické registry.
Ministerstvo zdravotnictví jako zadavatel v zadání Soutěže o návrh záměrně nespecifikovalo časové ani finanční limity, aby neomezovalo koncepční návrhy, a proto dopředu počítalo  s tím, že některá navrhovaná řešení budou značně přesahovat aktuální možnosti, které jsou pro nadcházející období 3 let na maximální úrovni 500 milionů Kč. Tento finanční limit ministerstvo zdravotnictví považuje za nepřekročitelný bez ohledu na ekonomické vyčíslení jednotlivých návrhů.
V termínu do 3. ledna 2013 budou předloženy jednotlivé projektové žádosti. V prvním pololetí roku 2013 budou následovat otevřená výběrová řízení. Odborná veřejnost bude  o průběhu projektu informována sérií seminářů, z nichž se první odehrají ještě do konce roku 2012 (12. prosince a 19. prosince).
 
Další postup
Vítězný návrh a všechny ostatní podané návrhy jsou součástí další odborné práce na zpracování realizačního konceptu “Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví”.
Odborné týmy ministerstva mohou rozpracovat jakýkoliv z vhodných vstupů kteréhokoliv návrhu s cílem vytvořit co možná nejlepší agregované řešení. Není tedy podmínkou, že vítězný návrh určuje jako jediný budoucnost elektronizace zdravotnictví v ČR.
Cílem ministerstva je zajistit, aby v horizontu 4 let existovaly funkční a používané aplikace pro výměnu zdravotních informací, pacientský portál, elektronickou preskripci, registr radiační zátěže a manažerský informační systém resortu.
 
Transparentnost
Zpracování realizačního konceptu přímo souvisí s přípravou žádostí o financování, které budou reflektovat navrhovaná řešení. Tyto žádosti musí být podány do 3. ledna 2013. V návaznosti na schválené financování budou připravena jednotlivá otevřená výběrová řízení na dodavatele specifikovaných řešení.
Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo jít cestou zvládnutelných oddělených etap, které by nezavazovaly resort na příliš dlouhou dobu velkými investicemi, jak se tomu stalo  v některých případech v zahraničí.
 
Seznam členů komise soutěže
Člen komise
Náhradník
JUDr. Marcela Rohlíková
MZCR
Ing. Václav Tůma
MZCR
Ondřej Rudolf
MZCR
PhDr. Ivan Duškov
MZCR
Mgr. Jan Jarolímek, MBA
Náměstek KHS Středočeského kraje
Ing. Petr Bušek
Zástupce ředitele Zdravotního ústavu
Ing. Robert Fialka, MBA
KSRZIS
Ing. Irena Luňáčková
KSRZIS
MUDr. Alena Šteflová
Kancelář WHO
MUDr. Petr Struk
Ing. Martin Zeman
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP- předseda
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
přednosta III. interní kliniky UK-1.LF a VFN
Doc. Ladislav Dušek, PhD.
Masarykova univerzita
Ing. Daniel Schwarz, PhD.
Masarykova univerzita
Prof. RNDr. Jana Zvárová
Ředitelka EUROMISE
Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
Ing. Dušan Hnilica
 
Ing. Jan Michálek
MZCR
Mgr. Martin Nečaský, PhD
MFF Katedra softwarového inženýrství
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec
Univerzita Karlova
Ing. Vladimír Rous
náměstek ředitele pro informatiku a komunikaci Thomayerovy nemocnice
MUDr. Pavel Březovský
Ředitel SÚKL
 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?