Odcházející ministr Svatopluk Němeček: Máme za sebou velký kus práce na stabilizaci a zlepšení českého zdravotnictví

Vytvořeno: 30. 11. 2016 Poslední aktualizace: 30. 11. 2016

„Od započetí mého ministerského mandátu se podařilo české zdravotnictví ekonomicky stabilizovat a zlepšit jeho pozici v mezinárodních srovnáních, kde si kvalita a dostupnost zdravotních služeb u nás drží vysokou úroveň. Zrušili jsme regulační poplatky a pro české pacienty jsme zlevnili léky. Lékařům a zdravotním sestrám jsme vydobyli opakované zvýšení platů. Zachránili jsme české lázeňství před krachem a zpřístupnili pacientům lázeňsko-rehabilitační péči. Rovněž jsme podpořili krajské zdravotnictví. Posílili jsme státní dozor nad finančními toky zdravotního pojištění, fungováním zdravotních pojišťoven a transparentností systému. Ačkoliv k dokonalému fungování chybí českému zdravotnictví ještě opravdu mnoho, máme za sebou velký kus práce na jeho stabilizaci a zlepšení,“ řekl při ochodu ze své funkce dosavadní ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„V únoru 2014 jsem převzal rezort zdravotnictví ve značně neuspokojivém stavu, způsobeném především velmi nízkou pozorností předchozích vlád věnovanou bobtnajícím problémům a také nedostatkem financí, které by napomohly řešení této obtížné situace,“ popisuje stav českého zdravotnictví před svým jmenováním do funkce ministra zdravotnictví v roce 2014 Svatopluk Němeček.

Příjmy plynoucí z výběru pojistného v době poklesu ekonomiky nebyly schopny zajistit dostatek finančních prostředků na udržení žádoucího stavu. Důsledky této nečinnosti pociťuje české zdravotnictví dodnes. Platby za státní pojištěnce byly zmrazeny. Do zdravotnictví byly zavedeny regulační poplatky a pacient byl nucen uvažovat o svém zdraví i z hlediska přímé spoluúčasti. V oblasti postgraduálního vzdělávání byl zaveden velmi složitý systém s mnoha obory, který značně roztříštil vzdělávání lékařů a zavedl mnoho úzce specializovaných základních oborů. Zvýšení DPH na léky zvýšilo náklady zdravotním pojišťovnám, nemocnicím i pacientům. V roce 2013 se většina lůžkových zařízení dostala do stamilionových ztrát. Výrazně se zvýšilo vnitřní zadlužení nemocnic.

Kroky ke změně českého zdravotnictví provedené od února 2014

 

Zrušení regulačních poplatků za návštěvu lékaře, recept v lékárně a pobyt v nemocnici

 • Regulační poplatky byly zrušeny od 1. 1. 2015, zdravotní péče je tak dostupnější hlavně pro seniory, rodiny s dětmi, chronicky nemocné a lidi s nižšími příjmy.
 • Nemocnicím, lékařům a lékárnám je výpadek příjmů kompenzován. Mezi roky 2014–2016 dosáhla celková částka určená na kompenzaci regulačních poplatků 10,5 mld. Kč (5 mld. za návštěvu lékaře v ambulancích,     4 mld. za den hospitalizace a 1,5 mld. za léky na recept).
 • Podniknutá opatření umožnila systému veřejného zdravotního pojištění překonat zrušení regulačních poplatků bez větších problémů.

Snížení DPH na léky

 • Od počátku roku 2015 se u většiny léků uplatňuje druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Tato změna měla pozitivní dopad na pojišťovny i pacienty.

Zvýšení platů lékařů a sester

 • Dvakrát po sobě jsme zvýšili o 5 % tarifní platy zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče, jejichž zřizovatelem je MZ. Dohromady tak proběhlo více než 10% navýšení za dva roky.
 • Od 1. 1. 2017 dojde k opětovnému navýšení tarifní složky mzdy o 10 %. Dále bylo s kraji uzavřeno memorandum, že dojde k obdobnému navýšení platů v krajských nemocnicích.
 • Ministerstvo prostřednictvím navýšení úhrad dle úhradové vyhlášky garantuje nemocnicím dostatečné navýšení finančních prostředků na zvýšení platů a mezd. Za roky 2015 a 2016 bylo takto vyčleněno 7,5 mld. Kč na platy a mzdy v nemocnicích.
 • Současně s navýšením platů jsme v roce 2016 zvýšili cenu práce všech výkonů v Seznamu zdravotních výkonů o 10 % a ambulantní sektor se tak dočkal meziročního navýšení úhrad ve výši 2 mld. Kč. Další navyšování budou pokračovat v roce 2017.
 • Ve zvyšování platů lékařů a sester budeme pokračovat. V roce 2017 se opět navýší, a to o 10 %.

 

Záchrana českého lázeňství

 • Náprava indikačního seznamu – do českého lázeňství jsme znovu přivedli peníze a pacienty.
 • Prodloužili jsme délku pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací, a to z 21 na 28 dnů. Zlepšila se tím dostupnost plně hrazené lázeňské péče.
 • Pacientům jsme umožnili opakování léčebných pobytů u řady onemocnění a dětem zpřístupnili péči bez omezení.

 

Podpora krajského zdravotnictví

 • Krajským nemocnicím jsme pomohli 650 miliony korun z dotací na zlepšení lékařské péče.
 • Pro každý kraj kromě Prahy je alokováno 50 milionů Kč. Díky tomu se po celé České republice rozeběhne 84 investičních akcí a pacienti tak budou mít zdravotní služby blíže k domovu.

Navýšení platby za státní pojištěnce

 • Třikrát byla jednorázově navýšena platba za státní pojištěnce
 • ze 787 Kč na 845 Kč/os. od 1. 7. 2014,
 • z 845 Kč na 870 Kč/os. od 1. 1. 2016,
 • z 870 Kč na 920 Kč/os. od 1. 1. 2017.
 • Podnikáme kroky k prosazení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce.

 

Hospodaření přímo řízených organizací

 • V roce 2014 se podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření.
 • V roce 2015 vykazovaly PŘO půlmiliardový kladný hospodářský výsledek.

Schválení strategických investic do přímo řízených nemocnic

 • Pro období 2016–2020 poplynou do 7 nemocnic investice o celkovém objemu 10 mld. Kč.
 • Jedná se o investice do rekonstrukcí, aby nám nemocnice nespadly na hlavu.

 

Projekt DRG Restart

 • Zavedení skutečně spravedlivého systému úhrad za poskytování lůžkové péče – systém DRG (klasifikace a úhrada zdravotních služeb podle konkrétní diagnózy).
 • Byla vytvořena fungující síť referenčních nemocnic.

 

NZIS

 • Prosadili jsme novelu zákona o zdravotních službách zásadně posilující Národní zdravotnický informační systém.
 • Novela zásadně zprůhlední finanční toky ve zdravotnictví a umožní jejich sledování bez časových prodlev. Umožní také zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče.
 • Vznikne neveřejný registr zdravotníků, který nám umožní se včas připravovat na demografické změny a vývoj kapacit jednotlivých profesí.
 • Po nabytí účinnosti novely zákona o zdravotních službách začnou fungovat následující registry:
 • Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb,
 • Národní registr zdravotnických pracovníků,
 • Národní registr hrazených zdravotních služeb,
 • Národní zdravotní registry.

 

Transparenční novela

 • Transparenční novela ustanovila povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy o poskytování a úhradě zdravotnických služeb.
 • Současně uložila zdravotním pojišťovnám zákonnou povinnost poskytovat Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí informace a data k tvorbě úhradových mechanismů, sledování místní a časové dostupnosti a ekonomické efektivity zdravotnických služeb.
 • Porušení povinnosti zveřejňování smluv je sankcionováno až desetimilionovou pokutou.
 • Transparenční novela jasně definuje překážky pro výkon funkce ředitele a člena orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, aby se zamezilo střetu zájmů.
 • Nově je zcela zakázán nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob.

 

Zřízení přístrojové komise

 • Zajištění vyšší efektivity a transparentnosti při nákupu drahé zdravotnické techniky.

 

Centrální nákupy energií

 • Snižování nákladů přímo řízených organizací, zefektivnění jejich činnosti
 • Pro přímo řízené organizace MZ centrálně nakupujeme elektřinu, plyn, automobily, výpočetní techniku.
 • 2015 – 2016 objem přes 500 mil. Kč, úspora přes 100 miliónů Kč.

Schválení Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

 • Jde o souhrn opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR, který má za účel stabilizaci systému prevence nemocí.
 • Obsahuje 11 akčních plánů.

Zvládnutí hrozby epidemie Eboly

 • V reakci na epidemii v Západní Africe představující celosvětovou hrozbu byla v mezirezortní spolupráci provedena nutná opatření – vstupní screeening na letištích, informování obyvatel, zamezení panice.

Prosazení novely zákona o ochraně veřejného zdraví

 • Zachování fungujícího systému povinného očkování.

 

 

Další kroky stručně:

 • Dotační programy na podporu veřejného zdraví a osvěty:
 • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
 • Národní program zdraví – projekty podpory zdraví
 • Mezinárodní humanitární pomoc
 • Úspěšný program MEDEVAC – na pomoc pacientům z Ukrajiny a na Ukrajině
 • Pomoc Bosně po záplavách (5 mil. Kč na léky a dialyzační jednotky)
 • Podíl MZ na vybudování špičkového Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA – ICRC) při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (podpora klinického výzkumu)
 • Ochrana veřejného zdraví
 • od prosince 2014 povinnost informovat konečného spotřebitele o přítomnosti alergenů
 • rozšíření seznamu návykových látek
 • Zdravotnické prostředky – legislativní zajištění úspor prostřednictvím cenové regulace ZP
 • Novela zákona o odškodňování po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání
 • Nastartování procesu kontrol zdravotních pojišťoven
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách – úprava upřesňuje stávající ustanovení zákona týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?