O úhradách pro příští rok se dohodla většina segmentů

Vytvořeno: 19. 6. 2019 Poslední aktualizace: 19. 6. 2019

Dnešním dnem skončilo Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2020. Zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven navázali na loňský přelomový úspěch a uzavřeli jedenáct ze čtrnácti dohod, což je druhý nejúspěšnější výsledek jednání o úhradách v historii. Dohody nebylo dosaženo pouze v segmentu domácí zdravotní péče a následné a akutní lůžkové péče, přičemž v tomto segmentu jde spíše o nedohodu formální, neboť drtivá většina zástupců nemocnic hlasovala pro uzavření dohody. „Strategie vyjednávání byla stejně jako minulý rok postavena na rovném přístupu ke všem segmentům zdravotní péče a spravedlivém navýšení úhrad. Apeloval jsem na účastníky řízení, aby podpořili platbu za kvalitativní kritéria a udržitelný růst úhrad jednotlivým skupinám poskytovatelů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základním předpokladem pro Dohodovací řízení 2020 byl odhadovaný růst příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění, který vycházel z predikce růstu mezd Ministerstva financí a růstu platby za státní pojištěnce. Očekávané příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 činí částku 346 mld. Kč. Na zdravotní péči vynaloží zdravotní pojišťovny v příštím roce o 22 mld. Kč navíc. U mandatorních výdajů se jedná o 7,8 mld. Kč, mezi které patří například centrová péče, urgentní příjmy nebo reforma primární péče. Zbylých 14,2 mld. Kč disponibilních prostředků bude rozloženo do růstu jednotlivých segmentů s průměrným meziročním tempem růstu 4,5 %.

Zákon říká, že úhrady se stanovují dohodou mezi poskytovateli a pojišťovnami bez zásahu politické vůle. Tak tomu bohužel v minulosti nebylo. Poté, co jsem nastoupil do funkce, jsem tento přístup razantně odmítl. Po zkušenosti v minulém roce, který byl v tomto směru skutečně průlomový, protože se všech čtrnáct segmentů dohodlo bez zásahu ministerstva, již letos všichni účastníci dohodovacího řízení věděli, že ministerstvo ani tentokrát nebude do jednání nijak zasahovat a bude pouze hrát roli aktivního moderátora. Troufám si říci, že právě tato jasná deklarace napomohla tomu, že k dohodě došlo, a to vloni ve všech a letos ve většině segmentů,“ dodal ministr Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví bude uzavřené dohody plně respektovat v Úhradové vyhlášce na rok 2020. U tří segmentů, kde došlo k nedohodě, ministerstvo výši úhrad pro příští rok určí. „Nedohodu u akutní lůžkové péče lze označit za ‚téměř dohodu’, neboť se pro ni vyslovilo
80 % zástupců nemocnic. Určitě tak nebudeme do jejich návrhu nijak zasahovat
,“ vysvětlil ministr.

Největší novinky pro pacienty přináší dohoda v segmentu ambulantních stomatologických služeb. Díky tomu, že pojišťovny navázaly úhradu na registrujícího stomatologa a navýšily základní výkony, které jsou používány ve stomatologické péči, podpořily tím poskytování péče takzvaně na pojišťovnu. Nové úhrady také motivují zubaře k péči o dětské pacienty. Dohoda přináší navýšení ceny výkonů a několik nových výkonů u dětské stomatologické péče, jako například sedace (zklidnění) nezletilého pojištěnce při ambulantním stomatologickém ošetření. To umožní provést řadu ošetření u obtížně spolupracujících dětí přímo v ordinacích, bez nutnosti hospitalizace. Pokud bude pojištěnec potřebovat akutní stomatologickou péči, může mu ji poskytnout i lékař, který není jeho registrujícím stomatologem – dohoda totiž počítá i s navýšením hodnoty výkonu extrakce zubu u neregistrujících lékařů. Dostupnost stomatologické péče se tak zásadně zlepší. Dohoda představuje navýšení o 734 mil. Kč.

Dohoda v segmentu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je postavena na zohlednění nových výkonů v seznamu zdravotních výkonů, které souvisejí s reformou primární péče. Jde například o výkony časného záchytu demence v ordinaci praktického lékaře, péče o pacienty s prediabetem, časného záchytu a sledování pacientů s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost či edukačního pohovoru lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním. Kromě jiného se praktičtí lékaři dohodli se zdravotními pojišťovnami na novém výkonu, který bude sledovat epizodu péče / kontakt pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře. Dohoda představuje navýšení o 900 mil. Kč.

Dohoda v segmentu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb znamená postupné směrování k nové koncepci úhradového mechanismu ve formě agregovaných plateb v dalších obdobích. Z tohoto důvodu budou nově zavedeny balíčkové platby za jednotlivé trimestry péče o těhotné pojištěnky a zároveň úhradový mechanismus, který sjednocuje způsob výpočtu celkové výše úhrady u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Dohoda představuje navýšení o 227 mil. Kč.

Dohody bylo dosaženo i v největším ambulantním segmentu s poskytovateli mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb. Dohoda řeší některé dílčí problémy v segmentu, jako je např. podpora péče o pacienty ve věku od 6 do 18 let ve formě navýšení úhrady ke každému klinickému vyšetření nebo narovnání úhrad v některých odbornostech ORL a dermatologie, u nichž došlo ke změně nositelů práce u některých výkonů. Hlavní část dohody ovšem spočívá v navýšení úhrady (navýšení hodnoty bodu, celkové výše úhrady) za splnění kvalitativních kritérií (diplom celoživotního vzdělávání, zajištění dostupnosti, příjem nových pacientů do péče). Dohoda představuje navýšení o 1 220 mil. Kč.

Klíčovou změnou, kterou přináší dohoda v segmentu fyzioterapie, je zaměření na preferované diagnózy, které jsou náročné na poskytovanou fyzioterapeutickou praxi, např. u pojištěnců s následky cévních nemocí mozku, či děti s nedostatkem předpokládaného normálního fyziologického vývoje. Poskytovatelé, kteří budou mít mezi svými ošetřenými pojištěnci minimálně 5 % pojištěnců s takovými diagnózami, dostanou finanční bonifikaci, která je motivací pro ošetření nejnáročnějších pojištěnců. Kromě toho bude část úhrady navázána na kvalitativní ukazatele, jako je nízký podíl výkonů, které nevyžadují neustálou přítomnost fyzioterapeuta, vysoký podíl výkonů s požadavkem vysoké kvalifikace fyzioterapeuta. Dohoda představuje navýšení o 160 mil. Kč.

Ve skupině poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb došlo k dohodě, která vede k podpoře dostupnosti poskytovatelů radiodiagnostických služeb, zejména těch, kteří poskytují komplementární služby různým poskytovatelům v ambulantním segmentu. U laboratoří úhrada kopíruje základní principy dohody z loňského roku. Dohoda představuje navýšení o 512 mil. Kč.

Dohoda v segmentu ambulantní hemodialyzační péče navazuje na rok 2019, kdy bylo poprvé zavedeno hodnocení výsledkové kvality poskytované péče. Navýšení úhrady poskytovatelům dialyzační péče bude v roce 2020 vázáno na kvartální reporting výsledků poskytované dialyzační péče do registru dialyzovaných pacientů a vyhodnocení kvalitativních výsledků poskytované péče. Dohoda dále obsahuje podporu včasného zařazování pacientů s chronickým onemocněním ledvin na čekací listinu k transplantaci ledviny ve formě bonifikačních výkonů. Dohoda představuje navýšení o 110 mil. Kč.

Dohoda v segmentu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče je založena na čtyřprocentní valorizaci úhrady za jeden den pobytu pojištěnce. Dohoda představuje navýšení o 148 mil. Kč.

Dohoda v segmentu zdravotnických záchranných služeb a převozu pacientů neodkladné péče směřuje k valorizaci dopravních výkonů, u kterých je především zohledněn nárůst nákladů. Zároveň bude navýšena i úhrada za poskytované zdravotní výkony. Kromě navýšení úhrady se dále poskytovatelé se zdravotními pojišťovnami dohodli na spolupráci na tvorbě společných indikátorů pro měření efektivity poskytované péče v tomto segmentu. Dohoda představuje navýšení o 300 mil. Kč.

Dohoda v segmentu zdravotnické dopravní služby zohledňuje nárůst nákladů a představuje navýšení
o 245 mil. Kč.

Jako poslední uzavřeli se zdravotními pojišťovnami dohodu zástupci segmentu lékárenské péče. Dohoda přichází s navýšením bonifikace za signální výkon výdeje léčivého přípravku na recept na 15 Kč ze současných 14 Kč a se změnou referenčního období pro limitaci úhrad. Tato dohoda počítá s navýšením o 320 mil. Kč.

Veškeré uzavřené dohody naleznete zde.  
 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?