Novinky ve zdravotnictví v roce 2020

Vytvořeno: 6. 1. 2020 Poslední aktualizace: 6. 1. 2020

S novým rokem jsou tu i novinky ve zdravotnictví. Pro pacienty je připravena například dostupnější stomatologická péče, širší služby praktického lékaře, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče nebo delší ordinační hodiny u praktických lékařů a specialistů. Přinášíme vám proto přehled těch nejdůležitějších změn v roce 2020.

 

Zákony účinné od 2020

Novela zákona o léčivech

 • Zavedení lékového záznamu pacienta a jeho sdílení s lékaři a lékárníky. Cílem je zvýšení bezpečnosti farmakoterapie, větší ochrana pacienta, předcházení nežádoucím lékovým interakcím, duplicitám léků, účelné vynakládání prostředků z veřejného zdravotního pojištění.
  • Účinnost od 1. 12. 2019 – lékový záznam vidí jen pacienti, pacienti si budou moci nastavit režim sdílení, tzn. udělit nesouhlas se sdílením svého lékového záznamu nebo udělit souhlas se sdílením konkrétnímu lékaři a lékárníkovi. Po uplynutí 6 měsíců přechodného období, tj. od 1.6.2020 se spustí sdílení lékového záznamu pacienta s lékaři a lékárníky, kteří poskytují pacientům zdravotní služby. Platí však, že každý občan má vždy a kdykoliv právo svobodně vyjádřit nesouhlas s tím, aby těmto zdravotnickým pracovníkům byl náhled umožněn. Více informací najdete na: www.lekovyzaznam.cz, doplňující informace zde.
 • Zavedení povinnosti digitalizace listinných receptů. Cílem je zajištění kompletních informací v lékovém záznamu pacienta, což je hlavní podmínkou pro to, aby měl zdravotní pracovník možnost se rozhodnout o další léčbě.
  • Účinnost pro lékárny je od 1. ledna 2020, doplňující informace zde.
 • 90% úhrada léčebného konopí v množství 30 g (ve výjimečných případech až 180 g). Léčebné konopí lékaři předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, AIDS nebo rakovinou. Konopí zabírá na chronickou bolest, která nejde léčit jinými léky. Cílem je léčebné konopí těmto pacientům více ekonomicky zpřístupnit.
  • Účinnost od 1. ledna 2020, další informace zde.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • Snížení ochranného limitu započitatelných doplatků na léky pro invalidní důchodce: Od 1. 1. 2020 bude snížen limit započitatelných doplatků na léky u invalidních důchodců ve 3. stupni a osob uznaných invalidními ve 2. nebo 3. stupni z 5 000 Kč na 500 Kč. V praxi to znamená, že v případě, že pojištěnec vynaloží v daném kalendářním roce peníze na doplatky za léky nad určitou částku, zdravotní pojišťovna mu proplatí rozdíl mezí jím vynaloženými prostředky a zákonem stanoveným maximálním limitem. Celkový počet osob, na něž by se nová úprava měla vztahovat je přibližně 200 tisíc. Každá z těchto osob tedy může ročně na léčivých přípravcích ušetřit až 4 500 Kč. Změna zákona vstoupila v platnost 1. 1. 2018, nicméně nabyla účinnosti 1. 1. 2020. 

Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Vyhláška přinese lékařům několik novinek, změny se budou týkat především údajů uvedených na eReceptu a receptu v listinné podobě. U receptů v listinné podobě není nutné opatřit recept otiskem razítka, dále v této formě nebude možné vystavovat opakovací recept. U elektronických receptů bude nově uvedeno telefonní číslo pacienta, popř. místo jeho skutečného pobytu. Společnou změnou je počet položek na receptu, na obě formy receptu bude možné předepsat pouze jedinou položku, u elektronického receptu tato změna platí již od 1. 1. 2020, u receptů v listinné podobě od 1. 6. 2020, do té doby mohou listinné recepty ještě obsahovat 2 položky.  

 • Účinnost od 1. ledna 2020, doplňující informace zde.

 

Úhradová vyhláška pro rok 2020

Vyhláška počítá s rekordním nárůstem úhrad ve všech segmentech zdravotní péče, na zdravotní péči se v rámci úhradové vyhlášky i nad její rámec rozdělí celkem 35 miliard korun navíc.

V segmentu akutní lůžkové péče se zavádí bonifikace za přijetí pacienta od zdravotnické záchranné služby, aby se předešlo situacím, kdy pacienta nechce přijmout žádná nemocnice v jeho okolí. Budou bonifikováni poskytovatelé, kteří zajišťují urgentní příjem, popř. urgentní příjem tzv. druhého typu. Bonifikováni budou také ti poskytovatelé, kteří v ambulancích poskytují nepřetržitou péči. Nově bude také hrazena nadprodukce již od 100 %.

V segmentu následné lůžkové péče dochází poprvé při stanovení výše úhrady k zohlednění kvalitativních kritérií, což znamená že budou bonifikováni poskytovatelé, kteří plní požadavky nad rámec základních povinných požadavků na personální zabezpečení a technické vybavení (např. méně postelí na pokoji, vybavenost elektricky polohovatelnými lůžky, sestra specialistka na hojení ran, nutriční terapeut apod.). Navíc bude nově specificky hrazena následná komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny.

V segmentu domácí zdravotní péče dochází k navýšení mzdových indexů o 35 % (navýšení o 10 000 Kč v superhrubé mzdě) i navýšení hodnoty bodu z 1,05 Kč na 1,07 Kč. Nejvíce bude bonifikována péče u poskytovatelů, kteří se starají o náročnější pacienty. Péče o pacienty v terminálním stavu je poskytovatelům domácí zdravotní péče hrazena výkonově bez limitace. U poskytovatelů domácí paliativní péče dochází k bodovému navýšení obou agregovaných výkonů.  A také dochází k výraznému nárůstu hodnoty bodu i u psychiatrických sester.

Největší novinky pro pacienty přináší dohoda v segmentu ambulantních stomatologických služeb, které budou díky navázání úhrad na registrující stomatology a navýšení základních výkonů dostupnější, navíc bude posílena péče o dětské pacienty.  

Dohoda v segmentu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost přináší zohlednění nových výkonů v rámci reformy primární péče – např. výkony časného záchytu demence, péče o pacienty s prediabetem, časný záchytu a sledování pacientů s obezitou, edukační pohovor lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním a další.

Dohoda v segmentu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb znamená postupné směrování k nové koncepci úhradového mechanismu ve formě tzv. agregovaných plateb v dalších obdobích. Větší důraz bude kladen na preventivní prohlídky v gynekologii.

Dohoda s poskytovateli mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb řeší navýšení úhrad za splnění tzv. kvalitativních kritérií (např. diplom celoživotního vzdělávání, zajištění dostupnosti, příjem nových pacientů do péče) a dále za klinická vyšetření u pacientů od 6 do 18 let či narovnání úhrad v některých odbornostech ORL a dermatologie.

V segmentu fyzioterapie řeší dohoda péči o náročné pacienty (např. po cévní mozkové příhodě apod.) tak, že budou bonifikováni poskytovatelé, kteří budou mít alespoň 5 % takových pacientů. Zároveň budou v úhradách zohledněny kvalitativní ukazatele (např. vysoký podíl výkonů, které vyžadují vysokou kvalifikaci apod.). Počítá se také nově s úhradou intenzivní neurorehabilitace pro děti s dětskou mozkovou obrnou.

Ve skupině poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb došlo k dohodě, která vede k podpoře dostupnosti poskytovatelů radiodiagnostických služeb.

Dohoda v segmentu ambulantní hemodialyzační péče mj. obsahuje podporu včasného zařazování pacientů s chronickým onemocněním ledvin na čekací listinu k transplantaci ledviny ve formě bonifikačních výkonů. 

Dohoda v segmentu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče je založena na čtyřprocentní valorizaci úhrady za jeden den pobytu pojištěnce. 

Dohoda v segmentu zdravotnických záchranných služeb a převozu pacientů neodkladné péče směřuje k valorizaci dopravních výkonů, u kterých je především zohledněn nárůst nákladů.

Dohoda v segmentu zdravotnické dopravní služby i poslední uzavřená dohoda v segmentu lékárenské péče především zohledňují nárůst nákladů v těchto segmentech (u lékáren např. za digitalizaci receptů).

 • Účinnost od 1. ledna 2020, doplňující informace zde a zde.

Zákony v legislativním procesu

Zákon o odškodnění za újmu způsobenou očkováním

Stát bude odškodňovat osoby, kterým byla způsobena újma na zdraví povinným očkováním, popř. jejich pozůstalé. Stát tím přijímá určitou odpovědnost, pokud vyžaduje povinné očkování, za případnou škodu nebo újmu na zdraví těch, kterým očkování újmu způsobí.

 • Nyní je zákon v Senátu, předpokládaná účinnost v polovině roku 2020. Doplňující informace zde.

Novela zákona o zdravotních pojišťovnách

Zavedení transparentních pravidel voleb členů orgánů zdravotních pojišťoven (správní a dozorčí rady) v návaznosti na nález Ústavního soudu.

 • Nyní je novela v Poslanecké sněmovně, předpokládaná účinnost v polovině roku 2020. Doplňující informace zde.

Novela zákona o léčivech a zákona o veřejném zdravotním pojištění

Cílem je zvýšení dostupnosti léčiv v lékárnách. Zavádí sérii opatření. Za prvé doplňuje existující opatření při zajištění náhradního léku pro pacienty – umožní dovoz balení s administrativní chybou; za druhé novela omezí vývoz léků, které jsou určené pro české pacienty; za třetí zavede tzv. emergentní systém zásobování lékáren – výrobci léků budou mít povinnost do 2 pracovních dnů zásobit kteroukoliv lékárnu v ČR lékem předepsaným pro pacienta na recept; a za čtvrté se zavádí dočasná úhrada náhradnímu léku, aby měl stejný doplatek jako lék původní.

 • Nyní je novela v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, očekávaná účinnost v druhé polovině roku 2020. Doplňující informace zde.

Zákon o zdravotnických prostředcích a související změnové zákony

Implementace evropské legislativy (Medical Devices Regulation), nová regulace vstupu zdravotních pomůcek na trh v EU, zajištění vyšší bezpečnosti zdravotnických prostředků, regulace distribuce a použití.

 • Návrh zákona byl schválen vládou 6. 1. 2020, předpoklad účinnosti v polovině roku 2020.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zajištění rychlejšího vstupu inovativních léků a léků na vzácná onemocnění do systému veřejného zdravotního pojištění; zavedení transparentních pravidel a zrychlení procesů, v rámci kterých zdravotní pojišťovny rozhodují o nároku pacienta. Tento návrh obsahuje i precizaci postupu revizních lékařů při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb včetně možnosti přezkumu takového rozhodnutí, dále změny úhrad zdravotnických prostředků a změny úhrad stomatologických výkonů a výrobků, i dílčí změny v dalších oblastech.

 • Novela zákona odeslána do meziresortního připomínkového řízení v polovině prosince 2019. Doplňující informace zde.

Novela zákona o návykových látkách

Změny principu pěstování léčebného konopí, umožnění vývozu léčebného konopí vypěstovaného v ČR a celkové zjednodušení administrativy spojené s výkupem a distribucí léčebného konopí. Dále novela zakotvuje povinné předepisování léčiv obsahujících návykové látky stejným způsobem jako ostatní léčiva při poskytování zdravotních služeb, tj. primárně na elektronický recept.

 • Novela zákona je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Doplňující informace zde.

 

Zákony před legislativním procesem

Novela zákona o zdravotních službách

Reflexe aktuálních medicínských potřeb ve zdravotnictví; doplnění definice pacientských organizací, precizace dat, které MZ sbírá od všech subjektů v rezortu, regulace léčitelských služeb. Jde o komplexní novelu, jejímž cílem je zejména úprava ustanovení, která nedůvodně komplikují poskytování zdravotních služeb v některých regulovaných oblastech, například v oblasti lékařské pohotovostní služby, stížností nebo poskytování zdravotních služeb ve školách, v pobytových sociálních službách.

 • Návrh zákona bude předložen vládě ve druhém čtvrtletí 2020.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví

Vznik autoritativních registrů a zajištění bezpečného sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami a pacienty.

 • Návrh zákona bude předložen vládě do konce druhého čtvrtletí 2020.

Novela zákona o zdravotnických povoláních lékařů

Novela přináší novou koncepci rezidenčních míst pro mladé lékaře. Reaguje na potřebu personální stabilizace zdravotnictví, kdy je nedostatek lékařů v určitých oborech a oblastech. Financování specializačního vzdělávání skrz rezidenční místa (předatestační příprava mladých lékařů); zvýšení platu rezidenta, fixní odměna školiteli, možnost odstupňování výše dotace dle místa realizace vzdělávání, možnost financování části vzdělávání, kterou rezident vykonává na pracovišti jiného oboru, možnost převodu dotace na jiného příjemce, zavázání lékaře po určitou dobu setrvat v ČR. Jedná se o dobrovolný program.

 • Návrh zákona bude předložen vládě v první polovině roku 2020.

Novela zákona o regulaci reklamy na alkohol

Cílem novely je přísněji regulovat oblast reklamy na alkohol. Obsahem návrhu je, že reklama na alkoholické nápoje nesmí zobrazovat živou bytost, nebo jakékoli její zpodobnění či používat nebo napodobovat hlas veřejně známých osob nebo postav z filmů či pořadů zaměřených na děti. Reklama by dále neměla využívat prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů, neměla by vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu. Tyto návrhy vycházejí z doporučení nejen českých odborníků, ale i mezinárodních organizací, jako např. WHO či OECD.

 

Nelegislativní změny v průběhu roku 2020

 • Spuštění Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP): NZIP byl vytvořený dle vzoru v zahraničí s cílem poskytnout široké veřejnosti dostatek validních a ověřených informací o zdravotnictví, nemocech, možné léčbě, prevenci, právech a povinnostech pacientů i zdravotníků atd.; NZIP slouží jako navigace pacienta ve zdravotním systému.
 • Reforma psychiatrické péče: pokračování v reformě, vznik dalších center duševního zdraví, zlepšování kvality péče o duševně nemocné, destigmatizační aktivity, návrat duševně nemocných do běžného života, omezování hospitalizace a ústavní péče.
 • Reforma primární péče: pokračování v reformě, posilování kompetencí praktických lékařů, motivace cílových skupin k působení ve zdravotnictví; snížení počtu preskripčních omezení na léky, dotace na vznik nových ordinací, rozšiřování dostupnosti lékařů primární péče (rozšíření ordinačních hodin, objednávání pacientů online, podpora prevence), sdružené praxe, nová koncepce LPS.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?