Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví umožní lékařům započítat praxi z covidových oddělení

Vytvořeno: 1. 10. 2021 Poslední aktualizace: 1. 10. 2021

Mladým lékařům se bude nově uznávat práce v nemocnicích během pandemie jako praxe. Rozhodla o tom úprava vzdělávacích programů specializačních oborů specializačního vzdělávání lékařů, díky které bude možné započítat praxi na covidových jednotkách do specializační přípravy v rámci tzv. vlastního specializovaného výcviku. Započítat jako praxe by se měla polovina doby, kdy lékař od 1. března 2020 do 31. prosince 2021 pracoval na lůžkovém oddělení pro pacienty s covid-19. Přesnou délku započtení určí školitel.

V době pandemie onemocnění covid-19, tedy od března roku 2020 do současnosti, přijímali poskytovatelé zdravotních služeb nestandardní opatření nutná k zajišťování zdravotních služeb v nastalé krizové situaci. Jedním z těchto opatření bylo vytvoření tzv. covidových jednotek, na kterých byla poskytována péče pacientům s onemocněním covid-19 nebo pacientům, kteří covid-19 prodělali a jejichž zdravotní stav stále vyžadoval lůžkovou péči. Péče na těchto pracovištích byla poté personálně zajišťována všemi dostupnými zdravotnickými pracovníky, tedy i lékaři v předatestační přípravě, kteří u daných poskytovatelů zdravotnických služeb realizovali své specializační vzdělávání.

Tyto lékaře na tzv. covidové jednotky přidělili jejich zaměstnavatelé dle aktuální potřeby bez ohledu na obor specializačního vzdělávání, do kterého byli lékaři zařazeni, nebo pokrok ve specializační přípravě, kterého dosáhli.

„Lékaři s přeřazením na jiné pracoviště ve většině případů souhlasili a velmi tím pomohli zvládnout náročné období pandemie. Zároveň ale oprávněně očekávají, že tato mimořádná situace bude zohledněna při započítávání absolvované praxe do specializačního vzdělávání. V opačném případě by museli lékaři, kterých se výše uvedená opatření dotkla, prodloužit specializační vzdělávání o dobu, po kterou byli na covidové jednotky přiděleni,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch význam změny vzdělávacího programu, který lékařům umožní tuto praxi započíst.

V případě nezapočtení praxe by byli lékaři rovněž znevýhodněni v možnostech přistoupit k příslušným zkouškám a samostatně vykonávat své povolání z příčin, které sami nemohli ovlivnit a které přitom měly mimořádný společenský dopad.

Ministerstvo zdravotnictví proto úpravu vzdělávacích programů specializačních oborů specializačního vzdělávání lékařů, která umožní započtení praxe na covidových jednotkách do specializační přípravy v rámci tzv. vlastního specializovaného výcviku.

Započítávat by se měla minimálně polovina doby, po kterou lékař v době od 1. března 2020 do 31. prosince 2021 vykonával svou praxi na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19. Započíst bude možné maximálně 12 měsíců takovéto praxe. Přesnou délku doby započtení určí školitel lékaře. V případě sporu rozhodne garant oboru, do kterého je lékař zařazen, působící u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla započítávaná praxe vykonána.

Aktualizované vzdělávací programy plánuje Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách a následně je zveřejní také ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Jelikož podmínky pro vzdělávání v prvních třiceti měsících specializační přípravy (v tzv. základním kmeni) jsou ošetřeny vyhláškou, nikoliv pouze vzdělávacím programem, rozeslalo Ministerstvo zdravotnictví současně do mezirezortního připomínkového řízení i návrh na změnu vyhlášky č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, která má otázku započtení praxe na covidových odděleních řešit i pro dobu vzdělávání v základních kmenech.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?