Nová opatření zajistí vyšší bezpečí pacientů na psychiatrických pracovištích

Vytvořeno: 9. 4. 2010 Poslední aktualizace: 9. 4. 2010

V souvislosti s úmrtím pacienta v průběhu hospitalizace na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, ke kterému došlo v lednu letošního roku, iniciovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jednání Ústřední znalecké komise. Ta byla ustanovena k posouzení nejen okolností případu napadaní a usmrcení pacienta jiným pacientem, ale i celkové úrovně poskytované zdravotní péče.
 
Komise došla k závěru, že při výkonu zdravotní péče byl dodržen správný postup. Na vzniklou situaci personál reagoval bezprostředně a úmrtí napadeného pacienta nebylo možné zabránit. V případě napadeného i agresora byl režimový postup i farmakoterapie v souladu s platnými standardy.
 
Aby se do budoucna podobné případy v maximální míře minimalizovaly, doporučila Ústřední znalecká komise psychiatrickým pracovištím zpracovat vnitřním předpisem třídění pacientů s rizikem autoagrese nebo heteroagrese a specifikovat možné postupy z hlediska péče o tyto pacienty. Dále by v zájmu zvýšení bezpečnosti pacientů a personálu měla být jednotlivá psychiatrická pracoviště technicky a personálně vybavena tak, aby byla zajištěna rychlá reakce dostatečného počtu personálu na případné agresivní chování pacientů.
 
„S Psychiatrickou společností J. E. Purkyně již dlouhou dobu spolupracuji na aktualizaci stávající koncepce psychiatrie.  Na základě doporučení Ústřední znalecké komise jsme se rozhodli, že zvláštní pozornost bude věnována především problematice pacientů s rizikem autoagrese a heretoagrese,“ uvádí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 


Celou tiskovou zprávu naleznete viz. „Příloha“
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?