Norské fondy přispěly třemi sty miliony korun k reformě péče o duševní zdraví v ČR

Vytvořeno: 12. 9. 2017 Poslední aktualizace: 12. 9. 2017

Dnes (12. září 2017) se koná celodenní odborná konference na téma „Přínos Norských fondů k reformě péče o duševní zdraví v ČR“, jejímž cílem je zhodnotit využití dotačních programů investovaných do péče o duševní zdraví pocházejících právě z Norských fondů. Z těch se v minulém programovacím období 2009–2014 do této oblasti u nás proinvestovalo téměř 300 milionů Kč.

Konference se za stranu donátora účastní zástupci norského ministerstva zdravotnictví a Norského úřadu pro veřejné zdraví a za příjemce dotačních titulů zástupci jak institucionální, tak i komunitní péče v ČR. Společně diskutují nejen dobrou praxi a příklady vhodné k následování i v budoucnu, ale i možná úskalí podobně zaměřených programů a projektů.

„Tzv. Norské fondy a projekty z nich vyplývající znamenaly a znamenají vhodnou komplementární aktivitu k probíhající reformě péče o duševní zdraví v ČR. V minulosti byly z tohoto dotačního titulu podpořeny jak některé psychiatrické nemocnice, které v důsledku toho zavedly ucelený způsob léčby a snáze tím připravily řadu pacientů na lepší a rychlejší návrat do běžného života, tak organizace působící v komunitě, které poskytují návaznou péči pro osoby propuštěné z ústavního zařízení. Za tuto finanční, ale i konzultační pomoc jsme donátorské straně vděčni a byli bychom rádi, kdyby nás podpořila i v rámci budoucího programovacího období,“ shrnula přínos Programu CZ11 – Iniciativy veřejného zdraví náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Lenka Teska Arnoštová.

Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Martin Anders k tématu přidává: „Psychiatrická společnost ČLS JEP by na tomto místě ráda poděkovala donátorům za poskytnuté finanční prostředky. Současně si velmi váží toho, že mohla již v iniciální etapě aktivně participovat na přípravě a vytváření tematického zaměření dotačního programu. Aktivita tzv. Norských fondů v době, kdy nebylo zřejmé, zda a jak bude případný reformní proces finančně podpořen, se se svými projekty významně podílela na přípravě živné půdy, na které nyní vznikají robustnější projekty reformy psychiatrické péče v ČR. Odborná společnost by přivítala možnost další podpory v novém programovacím období, a to především pro oblasti, které by dále smysluplně doplňovaly aktivity reformy psychiatrické péče. Jedním z příkladů je dlouhodobě zanedbávaná oblast prevence vzniku duševních poruch, jejíž význam v moderní přetechnizované společnosti není třeba zdůrazňovat.“  

Svoje zkušenosti a vize představují také odborníci z Norského království. S tvorbou politik duševního zdraví v Norsku seznámí přítomné Ellinor F. Major, ředitelka odboru veřejného zdraví norského ministerstva zdravotnictví: „Bílá kniha, která podrobně popisuje stav, výzvy a vizi pro služby v oblasti duševního zdraví v Norsku, byla důležitým základem pro plán budoucích aktivit. Plán měl silnou parlamentní a politickou podporu, a tak byla zajištěna jeho kontinuita napříč jednotlivými politickými reprezentacemi v průběhu desetiletého období jeho realizace. Velmi důležité bylo také důkladné sledování naplňování cílů ze strany našeho ministerstva zdravotnictví.“

Zástupci Norského institutu pro veřejné zdraví, který působil v období 2009–2014 jako partner programu, prezentují svoje zkušenosti s jeho realizací: „V průběhu naší spolupráce jsme měli možnost poznat Českou republiku, výzvy a příležitosti v oblasti veřejného zdraví a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči. Profesionální přístup zprostředkovatele Programu CZ11 na nás silně zapůsobil a navázali jsme velmi dobrou spolupráci. Norští experti zapojení v podpořených projektech jako partneři ocenili vysokou odbornost českých kolegů a vzájemnou spolupráci. Věříme, že projekty Programu CZ11 budou pevným základem pro budoucí spolupráci Norska a České republiky,“ uvedl prof. Andrej Grjibovski.

„Norské fondy jednoznačně dosáhly v rámci českého systému péče o duševní zdraví výborných výsledků, což zakládá důvod k optimismu v aktuální fázi přípravy nového programového období Norských fondů,“ uzavřela první tajemnice Velvyslanectví Norského království Janiche Berseth.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz
 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?