Návrh zákona o neziskových nemocnicích je na světě

Vytvořeno: 23. 9. 2016 Poslední aktualizace: 23. 9. 2016

Přes zjevné neshody s některými koaličními partnery dokončilo ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o neziskových nemocnicích, který bude nyní předán Legislativní radě vlády. Hlavním smyslem tohoto zákona bude vytvořením nové právní formy podpořit existenci nemocnic, tedy lůžkových zdravotnických zařízení, primárně na neziskové bázi.

Hlavní princip spočívá v navracení veškerého zisku, který neziskové nemocnice vytvoří, zpět do rozpočtu nemocnic k financování lepších platů zaměstnanců, nákupu nových přístrojů či dalšího vybavení nemocnic. To ovšem samozřejmě neznamená, že by takové nemocnice měly být ztrátové.

 

 

Už od roku 2000 přetrvává závazek státu přijmout obecný zákon o neziskové právnické osobě. Takový zákon, který spadá do gesce ministerstva financí, bohužel dosud neexistuje a stávající vedení ministerstva financí ani nenaznačuje, že by na takovém zákoně pracovalo. V mezičase tak vznikl příslušný zákon pro výzkumné instituce, pro školské právnické osoby, ministerstvo kultury projevilo zájem na vytvoření neziskové právnické osoby v oblasti kultury. Stejně tak ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon, podle kterého by mohly vznikat neziskové nemocnice a vytvořit naprosto klíčovou páteřní síť poskytovatelů zdravotních služeb v České republice.

„Hodláme prosazovat návrh, který má ambici nabídnout právně i ekonomicky rozumný typ právnické osoby, s pravidly hospodaření nastavenými tak, aby nebyla příliš byrokratická, jako je tomu např. u dnešních příspěvkových organizací, ale zároveň s klíčovým dohledem zřizovatele, aby nehrozily nerozumné majetkové transakce. Vedle toho máme za to, že tento typ nemocnic si zaslouží daňová zvýhodnění a také jasný nárok na smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar.

Výhody však musí být nejen pro samotnou nemocnici, ale i pro její zaměstnance. Součástí návrhu zákona je také novela zákoníku práce, garantující všem zaměstnancům neziskové nemocnice odměnu podle platových tabulek každoročně valorizovaných vládou.

„Po dohodě s reprezentacemi našich klíčových vysokých škol obsahuje návrh speciální úpravu univerzitních nemocnic, na které by se transformovaly současné fakultní nemocnice. Došlo by zde k zakotvení tolik kýžených pravidel pro fungování našich nejvýznamnějších nemocnic, ve kterých se kromě poskytování zdravotní péče odehrává také výuka budoucích lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, ale rovněž i zásadní vědecko-výzkumné projekty. Řízení těchto nemocnic by probíhalo ve shodě ministerstva zdravotnictví a příslušné univerzity. Toto považujeme v tomto klíčovém sektoru za kvalitativně významný posun a zároveň zcela zásadní přiblížení se k modelům fungování tohoto typu nemocnic ve vyspělých zemích,“ vysvětlil náměstek Policar.

Vzhledem k záměru transformace státních nemocnic na tuto novou právní formu ze zákona je snaha, aby účinnost zákona nastala k prvnímu lednu příslušného kalendářního roku. Prvním takovým momentem, který připadá v úvahu, je 1. leden 2018. Nejdříve do té doby by bylo reálné takto významnou změnu legislativně i fakticky připravit.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?