Národní program standardizace odborné péče v České republice

Vytvořeno: 17. 6. 2009 Poslední aktualizace: 17. 6. 2009

Ministerstvo zdravotnictví ČR převzalo záštitu nad mezinárodní konferencí „Národní program standardizace odborné zdravotní péče“, která se konala 16. června v Praze. Jedná se o jedno z klíčových témat v rezortu, které má přímý vliv na zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a na zvyšování bezpečnosti pacientů. Ve svém důsledku se tedy dotýká všech zainteresovaných skupin působících ve zdravotnickém prostředí – poskytovatelů zdravotní péče i pacientů.


Záměr projektu tvorby národních standardů zdravotní péče byl ministerstvem zdravotnictví  schválen v únoru tohoto roku. V jeho rámci se počítá s realizací několika dílčích projektů, které však budou úzce propojeny – jedná se např. o Národní sadu standardů odborné zdravotní péče včetně standardů prostředí, v němž je zdravotní péče poskytována, Národní sadu ukazatelů kvality zdravotních služeb nebo o Standard zdravotnické dokumentace.  K realizaci těchto projektů se počítá zejména s využitím výsledků pilotního projektu realizovaného Odborným fórem pro tvorbu standardů, dále s využitím výsledků dosažených v oblasti standardizace zdravotní péče na úrovni jednotlivých odborných lékařských společností, s využitím zahraničních zkušeností a samozřejmě s původní tvorbou standardů realizovanou jednotným způsobem podle výše zmíněných metodických dokumentů.


Ministerstvo zdravotnictví předpokládá zapojení široké odborné veřejnosti na všech úrovních procesu standardizace, při kterém se zejména jednotliví experti budou podílet na samotném vývoji standardů, na oponentních řízeních i na zkušební aplikaci standardů v praxi.  Vedle nich se budou k jednotlivým návrhům standardů vyjadřovat také zástupci zdravotních pojišťoven a pacientů. Ministerstvo zdravotnictví  je připraveno plnit funkci koordinační a ekonomicko-organizační. S touto úlohou ministerstva pak souvisí i odpovědnost za ekonomické zajištění předmětných projektů. Po této stránce je v současné době připravováno čerpání finančních prostředků z operačních programů EU, které jsou mimo jiné i na tyto projekty Evropskou komisí určeny.


Požadavek na zavádění standardů zdravotní péče či indikátorů kvality do zdravotnické praxe  však nevychází výhradně z iniciativy ministerstva zdravotnictví, nýbrž i z dokumentů nadnárodního významu, jakým je například Lucemburská deklarace k bezpečí pacientů, která byla všemi členskými státy EU schválena v roce 2005. Již o dva roky později byla  tvorba a zavádění standardů zdravotní péče  poprvé uvedena jako priorita ministerstva zdravotnictví. Zvolený postup je rovněž v souladu s obsahem a požadavky Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který byl za českého předsednictví v Bruselu připravován ke schválení všemi ministry zdravotnictví EU a to při příležitosti zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů. Předmětné jednání proběhlo dne 9. června  v Lucemburku a tento významný dokument schválilo. Je příznačné, že mezinárodní konferenci na téma „Národní program standardizace odborné zdravotní péče“, jejímž obsahem dochází k realizaci některých ze základních doporučení obsažených ve výše uvedeném dokumentu, Ministerstvo zdravotnictví pořádá bezprostředně po jeho schválení, čímž nejlépe dokládá zodpověděný postoj země předsedající EU k projednávané problematice.


Konference obsahovala čtyři tématické bloky, které komplexně pokrývaly projednávanou problematiku a nahlížely na stejnou problematiku z různých pohledů.


Program zahájila paní Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví, která ve své řeči uvedla základní důvody a výchozí pozici ministerstva při realizaci projektů zabývajících se tvorbou standardů odborného zdravotní péče.


V prvním bloku byli účastníci prostřednictvím přednášky MUDr. Markéty Hellerové, náměstkyně ministryně pro zdravotní péči, dále seznámeni se základními aspekty realizace konkrétního projektu tvorby Národní sady standardů odborné zdravotní péče v ČR a současně se zahraničními aktivitami realizovanými v této oblasti. S velkým ohlasem se setkala přednáška prof. Sherine E. Gabriel z USA, která představila aplikovaný program kvality zdravotní péče a s tím úzce související používání standardů na Mayo Clinic, jejíž je představitelkou. Sdělení prof. Gabriel doplnil Doc. T. Kára, který s ohledem na osobní praktickou zkušenost s implementací programů kvality zdravotní péče na Mayo Clinic, mohl provést srovnání tohoto systému se situací v ČR.


Druhý blok seznámil účastníky konference s činností Odborného fóra pro tvorbu standardů péče, kde nejprve Ing. Kožený a MUDr. Suchý představili metodiku tvorby standardů na národní úrovni a související procesní dokumenty nezbytné k univerzální tvorbě standardů. Na jejich prezentaci navázali prof. Ryska a Doc. Seifert, kteří účastníkům konference přiblížili bohaté osobní zkušenosti s aplikací těchto dokumentů při tvorbě standardů pro jednotlivé odbornosti zdravotní péče.


Třetí blok zahájil MUDr. Líčeník z Univerzity Palackého v Olomouci, který svou prezentaci zaměřil zejména na teoretické otázky tvorby standardů, kterými je třeba se před spuštěním samotného projektu tvorby standardů zabývat. Velký ohlas mezi přítomnými pak vzbudila prezentace MUDr. Těšínové a JUDr. Prudila, kteří podrobně rozebrali jak teoretické tak praktické právní aspekty a právní dopady standardizace zdravotní péče na poskytovatele a zodpověděli velké množství dotazů vznesených z pléna.


Závěrečný blok završil úplnost pohledu na standardy prostřednictvím příspěvků MUDr. Plškové a MUDr. Koloucha, kteří se zaměřili na přínos standardů péče pro její plátce – zdravotní pojišťovny a pro její poskytovatele.


Ze všech příspěvků, které na konferenci zazněly, i z četných reakcí odborníků z řad posluchačů, jednoznačně vyplynulo, že proces tvorby standardů odborné zdravotní péče v ČR je správným směrem na cestě ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče a jako takový je chápán všemi zainteresovanými skupinami.


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Origánální verze tiskové zprávy – viz „Přílohy“


 mala-DSC_0418.JPG 


 


 ctvrta-DSC_0372.JPG


 


druha-DSC_0411.JPG


 


treti-DSC_0423.JPG


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?