Náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák se zúčastnil jednání Rady EPSCO v Bruselu

Vytvořeno: 10. 12. 2013 Poslední aktualizace: 10. 12. 2013

10. prosince 2013 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) za účasti delegace ČR vedené náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Ferdinandem Polákem. Hlavním tématem diskuze byla nařízení ke zdravotnickým prostředkům.

Česká republika souhlasí s předkládanými zprávami o pokroku ve vyjednávání o návrzích nařízení, s tím, že stávající regulace v oblasti zdravotnických prostředků je nedostatečná a je zde žádoucí zavedení přísnějšího režimu kontrol. „Jednoznačně podporujeme především zavedení kontroly již v průběhu registrace zdravotnických prostředků, tedy před jejich uvedením na trh,“ říká Ferdinand Polák a doplňuje: „Riziko potenciálního ohrožení uživatele je také zvyšováno příchodem stále inovativnějších zdravotnických prostředků. Domníváme se, že popsaným situacím by se v celé řadě případů dalo předejít právě důkladnou kontrolou před jejich uvedením na trh.“

K otázce požadavků na obnovování zdravotnických prostředků označených „na jedno použití,“ zastává Česká republika rezervovaný postoj. Hlavním důvodem tohoto stanoviska   je fakt, že výrobci těchto zdravotnických prostředků mají zpravidla racionální důvody k tomu, aby své výrobky určili právě pouze pro jedno použití, např. proto, že předmětný materiál není vhodný k opětovné sterilizaci a podobně.  „Dále se obáváme, že Komisí navrhovaný systém zákazu či zpřístupnění zdravotnických prostředků na jedno použití neumožňuje téměř žádnou kontrolu a s ohledem na volný pohyb zboží bude také pro členské státy velmi obtížné zajistit v této oblasti dozor.  Přivítali bychom tedy další vyjasnění, případně úpravy textu předložených návrhů,“ doplňuje Polák.

Dalším bodem jednání bylo přijetí závěrů Rady k reflexnímu procesu k moderním, pružným a udržitelným zdravotnickým systémům. Zúčastněné země se mimo jiné shodly, že je nutné vyhodnotit možné dopady reforem zdravotnických systémů a zajistit nezbytnou koordinaci    na národní úrovni. Členské státy jsou zde také vyzývány k vytvoření a rozvoji národní politiky a programů integrované formy péče a také k tomu, aby kladly důraz na prevenci a propagaci zdraví. Rada ministrů byla dále informována o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků.  Česká republika podporuje dosažení dohody s Evropským parlamentem nad výsledným návrhem směrnice.  Nicméně stále by uvítala kompromisní znění, a to například v otázce umísťování daňové nálepky nebo dosledovatelnosti tabákových výrobků. Rada také diskutovala nad otázkou přeshraniční péče a společným nákupem vakcín.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?