Multidisciplinární týmy duševního zdraví se opět rozrostou. Od února zahájí pilotní provoz

Vytvořeno: 8. 1. 2021 Poslední aktualizace: 8. 1. 2021

Výběrové řízení pro čerpání dotace a zahájení pilotního provozu úspěšně absolvovali další čtyři zájemci o provozování Multidisciplinárních týmů duševního zdraví (MTDZ). Multidisciplinární týmy budou poskytovat nejen zdravotní a sociální, ale i další služby ambulantního a terénního charakteru například pro seniory nebo pacienty s nařízeným ochranným léčením. Doplní je také dvě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty. Dotace na zřízení a provoz týmů vyjde celkem na 29 812 256 korun. A jejich provoz začne v únoru 2021.

V průběhu října a listopadu 2020 posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné žádosti o dotace na zřízení a provoz dalších Multidisciplinárních týmů v rámci projektu s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné. Ten realizuje Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Komise byla složená z představitelů MZ ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), zástupce Asociace krajů (AK ČR), Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Přihlášení žadatelé v oblasti multidisciplinárních týmů pro seniory, forenzních multidisciplinárních týmů a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty doložili podle výzvy oprávněnost žadatele v souladu s pravidly.

Výběrová kritéria na pilotní provoz splnil multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory – se stacionářem (MTDZ-SS) a zahájí v souladu s plánem reformy svou činnost v únoru 2021. Konkrétně se jedná o Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko, z.ú. se spádovou oblastí Litoměřicko. Celková výše této dotace je 11 594 758 korun.

Také forenzní multidisciplinární tým pro pacienty s nařízeným ochranným léčením (FMT) začne fungovat od února 2021. V pilotním provozu budou kooperovat Psychiatrická nemocnice Bohnice a Green Doors, z.ú. Spádovou oblastí FMT Bohnice je Praha a Střední Čechy. A dotace je celkem 8 551 341 korun.

Začátkem příštího roku se otevřenou i dvě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD). Komise vybrala žadatele SANANIM, z.ú. s výší dotace 4 953 548 korun a Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Její dotace je pak 4 712 609 korun. Spádovou oblastí obou ARP-AD je i v tomto případě Praha a Střední Čechy.

Podpora vzniku nových multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné je spolu se zřizováním Center duševního zdraví dalším krokem ve Strategii reformy psychiatrické péče. Multidisciplinární týmy budou poskytovat zdravotní, sociální a další služby ambulantního i terénního charakteru v souladu s metodikami, které byly pro tento účel stanoveny. Klíčovým prvkem pro naplnění účelu a dosažení cílů pilotních provozů je uplatnění systému case managementu a úzká mezioborová spolupráce se souvisejícími subjekty a zařízeními. Práce týmů bude mezičlánkem mezi primární péčí a péčí ambulantní a lůžkovou.

Cílem je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc pacientům/klientům a jejich blízkým v krizových situacích. A to tak, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza. Pilotní provoz tak ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen pacientům a jejich rodinám, ale také do jaké míry dokážou odlehčit stávajícím modelům péče.

Metoda case managementu je v procesu klíčová, jedná se o aktivní a kontinuálně dostupnou činnost odborného pracovníka a týmu, směřovanou na pacienty, jejich zákonné zástupce a jejich blízké. Využívá poznatků vědy, je průběžně vyhodnocována, podporuje co nejdelší setrvání klienta v jeho aktuálním sociálním prostředí, zlepšuje kvalitu jeho života i kvalitu života pečujících blízkých. Proces je založen na dobré a kontinuální komunikaci mezi klienty, členy týmu i dalšími profesionály.

Pilotní provoz ambulancí i multidisciplinárních týmů bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné,“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217). Ten realizuje MZ ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?