Ministři dali zelenou zákonu o univerzitních nemocnicích

Vytvořeno: 8. 3. 2017 Poslední aktualizace: 8. 3. 2017

  „O tomto návrhu se debatuje už dlouhá léta, ale dotáhnout a dostat jej na jednání vlády se podařilo až teď. Pokud zákon projde Parlamentem, bude to znamenat transparentnější a efektivnější řízení veřejných nemocnic a stabilizaci základní sítě nemocničních zařízení pro poskytování té nejkvalitnější zdravotní péče pro české pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který dnes odsouhlasila Vláda ČR. Návrh byl vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích.

Koncem února vyjádřili podporu tomuto návrhu zákona také zástupci tuzemských univerzit a zdravotních pojišťoven: http://mzd.gov.cz/dokumenty/rektori-a-zastupci-zdravotnich-pojistoven-podporuji-zakon-o-univerzitnich-nemocn_13457_1.html.

 

Hlavní cíle zákona o univerzitních nemocnicích:

 • Opustit nevhodný a přežitý status státní příspěvkové organizace a přejít na nový model správy a hospodaření organizace odpovídající velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic.
 • Zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu.
 • Univerzitní nemocnice budou mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň ale budou pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože k záměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a z hlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází k žádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.
 • Statutárním orgánem univerzitní nemocnice bude ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví avšak výlučně na návrh rady univerzitní nemocnice. Takový návrh musí být schválen tříčtvrtinovou většinou členů rady. Rada je sedmičlenná a sestává z tří zástupců Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva financí, dvou zástupců spolupracující univerzity a jednoho zvoleného zástupce zaměstnanců. Ředitel i členové rady odpovídají za výkon své funkce celým svým majetkem.
 • Univerzitní nemocnici bude možné zřídit a zrušit pouze zákonem. V orgánech univerzitní nemocnice bude mít své zástupce též vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s vlastním majetkem, výnosy bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.
 • Univerzitními nemocnicemi se stanou výhradně dnešní fakultní nemocnice, poskytující zdravotní služby v širokém spektru oborů, stejně jako vědu, výzkum a výuku. Ministerstvo zdravotnictví v tomto bodě vyhovělo požadavku děkanů lékařských fakult a ustoupilo od původního záměru zahrnout do rozsahu transformovaných nemocnic i některé další státní nemocnice.
 • Zákon počítá se specifickým postavením vojenské univerzitní nemocnice, která bude i nadále státní příspěvkovou organizací.

 

Nemocnice, které by měly získat statut univerzitních nemocnic:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

 

V případě úspěšného legislativního procesu by měl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2018.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?