Ministr zdravotnictví, odborná společnost a zástupci pojišťoven podepsali memorandum o paliativní péči

Vytvořeno: 30. 7. 2019 Poslední aktualizace: 30. 7. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR.

Memorandum má zajistit rozvoj paliativní péče tak, aby každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi byla dostupná kvalitní péče, která zmírňuje jeho fyzické utrpení, a to v nemocničním či domácím prostředí. Zároveň má pomoci v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy nastavit optimální model koordinace paliativní péče, který přispěje k zvýšení vnímané kvality života u pacientů s ohrožujícím nebo život zkracujícím onemocněním a ochrání bezpečnost a důstojnost těchto pacientů a jejich blízkých v situacích, kdy jsou nejzranitelnější.

„Podpora paliativní péče a jejího rozvoje u nás patří k naprosto zásadním tématům. Naším společně vytčeným cílem je zajištění kvalitní paliativní péče, která bude dostupná každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi ve všech segmentech zdravotního systému v České republice. Každý pacient má mít reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života. Stejně tak pro rodiny a blízké osoby, které pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, má být dostupná adekvátní psychologická podpora,“ vysvětlil k podepsanému Memorandu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Účelem Memoranda je mimo jiné vytvoření podmínek pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačních programů zaměřených na zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče a na zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče. Dále bude nastavena spolupráce MZ, plátců, ČSPM ČLS JEP a poskytovatelů zdravotních služeb na celkovém systematickém definování a následném rozvoji bezpečné, klinicky přínosné, dostupné a nákladově efektivní paliativní péče, včetně péče hospicového typu. Memorandum taktéž umožní spolupráci smluvních stran na vyhodnocování a zpřesňování již existujících forem a modelů poskytování a úhrady paliativní péče. V rámci této spolupráce bude navržena optimální kapacita smluvní sítě poskytovatelů paliativní péče. Na základě vybraných oblastí ze sociálního segmentu, které ČSPM ČLS JEP předloží, MZ společně s ČSPM ČLS JEP iniciuje obdobné memorandum o udržitelném financování sociálních služeb v paliativní péči s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

„VZP má již k dispozici výsledky pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče realizovaného v letech 2015–2017 společně s Ministerstvem zdravotnictví a odbornou společností. Tato data budou doplněna o údaje získané z analýzy paliativní péče poskytované v lůžkových zařízeních a domácím prostředí. Výsledkem bude ucelený pohled na komplexní problematiku paliativní péče,“ vysvětlil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek.

„Zdravotní pojišťovny se na základě poznatků těchto analytických materiálů podpisem Memoranda zavazují k aktivní smluvní politice s cílem zajistit dostupnost kvalitních a bezpečných zdravotních služeb paliativní péče, poskytovaných indikovaným pacientům prostřednictvím sítě smluvních poskytovatelů. Jsme přesvědčeni, že kvalitně navržený, organizovaný a hrazený model poskytování paliativní péče může naplnit námi stanovené cíle za systémově přijatelných nákladů. Chceme proto společně jednat o optimálním návrhu takového modelu,“ doplnila za zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR předsedkyně Zdravotní sekce Renata Knorová.

„Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP bude svolavatelem jednání, koordinátorem této spolupráce, vypořadatelem připomínek a prostředníkem při jednáních s kraji, ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, poskytovateli a odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP. Zajistíme a garantujeme, že potřebné vstupy týkající se paliativní péče, výstupy vzniklé podle Memoranda a především definované standardy, doporučené postupy a metodické pokyny paliativní péče budou všechny v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy,“ dodal předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Ondřej Sláma.
 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?