Ministr Vlastimil Válek dnes předal ocenění za zdravotnický výzkum a vývoj

Vytvořeno: 7. 6. 2022 Poslední aktualizace: 7. 6. 2022

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky navrhla na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 celkem šestnáct projektů, ze kterých následně Vědecká rada a předsednictvo vybraly deset kandidátů. Slavnostní předání ocenění proběhlo v úterý 7. června 2022 v aule Tyršova domu v Praze.

„Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu poprvé osobně předat řešitelům vybraných projektů prestižní ocenění za znamenité a mimořádné výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj je odrazem a důkazem vynikající úrovně vědy a výzkumu ve sféře českého zdravotnictví,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Oceněné projekty byly zaměřeny na rozmanité zdravotnické problematiky. Například ty nejvýše oceněné přinesly nové poznatky a mimořádné výsledky v otázce nádorové choroby lymfomu včetně nových léčebných postupů. Dále byly například zkoumány anatomické a funkční změny mozkového propojení po cévní mozkové příhodě.

Čestným uznáním byly oceněny projekty, jež dosáhly výjimečných úspěchů v oblasti neurovývojových poruch coby abnormalit ve vývoji a fungování centrálního systému. Dále též v oblasti poruch srdečního rytmu jakožto příčiny náhlé srdeční smrti v důsledku genetických mutací v genetické informaci pacienta.

 

Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 převzali:

 • prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  působící na 1. LF Univerzity Karlovy za projekt s názvem: Nové prognostické a predikativní ukazatele u pacientů s lymfomem z plášťových buněk při diagnóze a průběhu léčby.
 • prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně za projekt: Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI.
 • prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. působící ve Fyziologickém ústavu AV ČR za projekt: Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě.
 • RNDr. Hana Hansíková, CSc. působící na 1. LF Univerzity Karlovy za projekt: Molekulární mechanismy dědičných poruch glykosylace.
 • Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. působící v Ústavu experimentální medicíny AV ČR za projekt: Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilování genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva.

 

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 převzali:

 • prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. působící na 2. LF Univerzity Karlovy za projekt: Analýza genetických variant asociovaných s mentální retardací a poruchami autistického spektra s využitím sekvenování nové generace.
 • doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. působící ve Fakultní nemocnici v Brně za projekt: Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace C.926> T genu KCQ1 (P.T3O9I) jako možné „Founder Mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT.
 • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. působící na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity za projekt: Vývoj nového typovacího systému pro původce syfilis, treponema pallidum subsp. Pallidum, zaměřeného na proteomické rozdíly.
 • doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. působící v Revmatologickém ústavu za projekt: Role HSP90 (Heat Shock Protein 90) u vybraných revmatických onemocnění.
 • doc. MUDr. František Duška, Ph.D. působící na 3. LF Univerzity Karlovy za projekt: Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby. 

  Odbor komunikace s veřejností
  Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?