Ministerstvo zdravotnictví zavádí psychosociální podporu zdravotníkům

Vytvořeno: 20. 9. 2019 Poslední aktualizace: 20. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví vydalo za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Poskytování tohoto druhu podpory vychází z potřeb zdravotnických pracovníků a jde o aktivní opatření podporující zvládnutí nadlimitně psychicky zátěžových situací zasahujících zdravotnické pracovníky v souvislosti s výkonem profese.

Hlavním cílem metodického doporučení je vést poskytovatele zdravotních služeb k vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následné zapojení do praxe. Jedná se především o nabídku a poskytování takové podpory zdravotnickým pracovníkům, kteří byli konfrontováni s profesními situacemi psychicky nadlimitně zátěžového charakteru, jichž se v praxi vyskytuje značné množství.

„Práce zdravotníka je nesmírně náročná, a proto musíme předcházet tomu, že o pracovníky, kteří každodenně pečují o pacienty, není postaráno ve chvíli, kdy sami potřebují pomoc zejména psychického rázu. Psychosociální podpora je prevencí proti syndromu profesního vyhoření, který je u zdravotnických pracovníků diagnostikován častěji než u jiných povolání se zvýšenou psychickou zátěží,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Péče tohoto druhu o pracovníky ve zdravotnictví byla přitom až dosud dostupná pouze výjimečně a spíše docházelo k jejímu opomíjení. „Mezi naše priority patří nejen získávat nové pracovníky do zdravotnictví, ale i udržet ty stávající. U nich se proto musíme zaměřit také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu a nabídnout jim maximální podporu,“ dodal ministr. Metodické doporučení má vést k pokrytí těchto potřeb a nastavení jednotně a systematicky poskytované psychosociální podpory.

„Účelem a cílem metodického doporučení bylo definovat podmínky pro systémové poskytování psychosociální podpory v prostředí poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby tak, aby byly jednotné a existovala i nějaká možnost spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými pracovišti napříč celou republikou,“ přiblížila záměr Metodického doporučení Hlavní sestra ČR Alice Strnadová.

Metodické doporučení je výstupem Pracovní skupiny pro personální stabilizaci při Ministerstvu zdravotnictví a vzniklo za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví, zejména u poskytovatelů lůžkové, ambulantní péče a u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Psychosociální podpora nenahrazuje samotnou odbornou psychologickou péči, ale jde o kroky v rámci primární a sekundární prevence.

Poskytování podpory celorepublikově zaštiťuje Systém psychosociální intervenční služby (SPIS), který sdružuje jednotlivé peery a zdravotnické interventy, podílí se na jejich vzdělávání, rozvoji a organizaci. SPIS rovněž sjednocuje postupy při poskytování psychosociální podpory v resortu zdravotnictví, zajišťuje pořádání konferencí, jakož i konzultační činnost a odborné vedení peerů a zdravotnických interventů.

Vzděláváním zdravotnických pracovníků poskytujících psychosociální podporu bylo pověřeno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (NCO NZO), které bude zajišťovat a organizovat nejen certifikované kurzy pro základní přípravu, ale i návazné vzdělávání. Bude se podílet také na dalších úkolech souvisejících s rozvojem tohoto druhu podpory.  

Celé znění metodického doporučení naleznete zde.

 


Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností
tisk@mzcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?