Ministerstvo zdravotnictví zahájilo dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče

Vytvořeno: 30. 1. 2018 Poslední aktualizace: 30. 1. 2018

Dnešním dnem bylo zahájeno dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019.

„Byl bych velice rád, kdyby tento rok znamenal zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let. Není důvod, aby zdravotnictví bylo zvláštním odvětvím ekonomiky, kde se poskytovatelé zdravotních služeb a ti, co zdravotní péči nakupují, nedokáží domluvit na cenách nakupovaných zdravotních služeb a jejich roli musí přebírat Ministerstvo zdravotnictví. Institut dohodovacího řízení by měla být platforma, kde rovnocenní partneři spolu jednají se zájmem se dohodnout. Dohodovací řízení by nemělo mít pouze formální charakter a být pouhým naplněním litery zákona. Naopak, dohody by mělo být dosaženo v drtivé většině segmentů. Jsem přesvědčen o tom, že stanovení úhrad má být ponecháno plně na účastnících dohodovacího řízení a Ministerstvo zdravotnictví by mělo určovat úhrady jen v případě, že skutečně nebylo možné dojít k dohodě,“ uvedl na zahajovacím jednání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Ekonomika by měla i v následujícím roce produkovat dostatečný nárůst finančních zdrojů na navýšení úhrad zejména na základě zlepšování kvality zdravotní péče a její dostupnosti. V roce 2019 se očekává meziroční zvýšení příjmů systému o cca 14 miliard Kč. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2019, která počítá s nárůstem objemu mezd o 5 % a dále bere v úvahu zvýšení platby za státní pojištěnce z 969 Kč na 1 018 Kč.

Toto navýšení by mělo být využito především k financování předpokládaného nárůstu objemu zdravotních výkonů z důvodů dlouhodobě stárnoucí populace v ČR, k pokrytí financování nových léčebných metod, minimálnímu navýšení úhrad pokrývajícímu ve většině segmentů předpokládanou míru inflace a zejména ke zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče.

„Myslím si, že úhrady zdravotní péče by měly více reflektovat efektivitu, kvalitu a dostupnost poskytované péče. Jde např. o stanovení indikátorů kvality poskytované péče, poměr pojištěnců účastnících se preventivních prohlídek, zavedení objednávkového systému pro pojištěnce, snížení čekacích lhůt, zavedení delší ordinační doby, edukace, klinické či laboratorní vyšetření,“ řekl ministr Vojtěch a dodal: „Každoroční navyšování prostředků směřujících k poskytovatelům zdravotních služeb musí být spojeno také se zvyšováním standardu poskytovaných zdravotních služeb, zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb a zlepšování místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.“

Dohodovací řízení je upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, jeho obsahem je jednání mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb v rámci jednotlivých segmentů poskytovatelů zdravotních služeb.

  • Smyslem dohodovacího řízení je nalezení dohody mezi jednotlivými segmenty poskytovatelů zdravotních služeb a zástupci zdravotních pojišťoven na stanovení hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních, která budou uplatňována v příštím roce.
  • Jde o samoregulační mechanismus, kdy zákon předpokládá, že se poskytovatelé a zdravotní pojišťovny dohodnou na podmínkách hrazení a poskytování zdravotné péče pro následující rok. Ministerstvo zdravotnictví proces dohodovacího řízení a návrhy účastníků přímo neřídí.
  • Ministerstvo zdravotnictví se v ideálním případě až po skončení dohodovacího řízení přímo zapojuje v tzv. nadstavbové fázi, kdy posoudí, zda dosažené dohody o úhradách v jednotlivých segmentech mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami jsou v souladu s veřejným zájmem a právními předpisy. V kladném případě vydává MZ ČR v souladu s obsahem výše uvedených dosažených dohod úhradovou vyhlášku. 
  • Nastíněný proces dohodovacího řízení s dosažením dohody o úhradách dotčených subjektů v posledních letech nebýval naplněn. V případě nedohody mezi dotčenými subjekty (ZP a poskytovateli) následně podle zákona vydává samo Ministerstvo zdravotnictví tzv. Úhradovou vyhlášku, kde úhradové parametry pro příští rok stanoví samo.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?