Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu pro dalších 9 center duševního zdraví

Vytvořeno: 14. 2. 2020 Poslední aktualizace: 14. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 17. dubna 2020. Maximální možná dotace pro jedno centrum duševního zdraví je stanovena na 14,9 milionů Kč. Připraveny jsou finanční prostředky pro 9 center.

Podpora vzniku tzv. center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují, pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Důkazem toho, že služby komunitní péče, kterých je příkladem právě CDZ, skutečně fungují je fakt, že se díky aktivitám v rámci reformy psychiatrické péče v minulém roce podařilo převést do přirozeného prostředí 1663 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. „Služby poskytované centry duševního zdraví, představují revoluční změnu v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V rámci programu CDZ I a CDZ II se již otevřelo 21 Center duševního zdraví: CDZ Havlíčkův Brod, CDZ Brno-město, CDZ Přerov, CDZ Praha 9, CDZ Praha 10, CDZ Mladá Boleslav, CDZ Strakonice, CDZ Tábor, CDZ Plzeň, CDZ Cheb, CDZ Karlovy Vary, CDZ Hradec Králové, CDZ Trutnov, CDZ Pardubice, CDZ Jihlava, CDZ Brno-venkov, CDZ Opava, CDZ Kroměříž, CDZ Uherské Hradiště, CDZ Praha 6, CDZ Podskalí, z toho 5 CDZ již ke konci ledna 2020 ukončilo pilotní provoz.

Současná výzva má připraveny finanční prostředky pro dalších 9 CDZ, které by měly síť 30 center podporovaných z prostředků Evropského sociálního fondu, v rámci tohoto programovacího období v ČR, žádoucím způsobem doplnit. Cílem reformy je pak pro zajištění optimální dostupnosti péče v následujících letech, vytvoření sítě až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

V současné době dosud není běžné, aby služby, které má CDZ poskytovat, zajišťoval jeden subjekt. Proto se mohou do dotačního programu hlásit kromě jednotlivých subjektů obstarávajících celý provoz daného CDZ i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky pro žadatele o dotaci jsou zveřejněny na webu MZ ČR.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?