Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo doplňkové Výzvy v rámci dvou dotačních programů

Vytvořeno: 9. 2. 2021 Poslední aktualizace: 9. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) vyhlásilo 4. února 2021 dvě doplňkové Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné.“ Konkrétně jde o Výzvu „Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory“ (MTDZ-S). Druhou je pak „Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty“ (ARP-AD). Termín ukončení příjmu žádostí obou zmiňovaných Výzev je 8. března 2021.

Do Výzvy „Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory“ (MTDZ-S) se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro seniory v trvání 18 měsíců. Maximální možná výše dotace je 9 500 000,- Kč.

Do Výzvy k předkládání žádostí o dotaci „Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty“ (ARP-AD) se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Maximální možná dotace pro jednu ARP-AD je stanovena na 5.300.000 Kč. 

Zřízení multidisciplinárních týmů a ambulancí s rozšířenou péčí vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče.

Do péče MTDZ-S budou klienti zařazováni na základě vlastní žádosti či žádosti rodiny, anebo na základě kontaktu a spolupráce se sociálními pracovníky, eventuálně lékaři z nemocničních zařízení akutní/následné péče a z ambulantních praxí. Cílem péče je podpora seniorů s duševním onemocněním a jejich rodin, která povede k prevenci hospitalizací nebo k jejich zkracování a napomůže k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Tým bude působit na jednom místě a jeho členy budou gerontopsychiatr, případně psychiatr, geriatr, klinický psycholog, sestra pro péči v psychiatrii, ergoterapeut a sociální pracovník. Jejich úzká spolupráce zajistí zvýšení dostupnosti, komplexnosti a včasnosti poskytované péče pro klienty i jejich rodiny.

Cílem pilotních provozů ARP-AD je ověřit jejich začlenění do páteřních služeb zdravotní i sociální péče o osoby s adiktologickou poruchou v rámci daného regionu. Důraz je kladen na týmové propojení služeb psychiatrických, psychologických a adiktologických tak, aby poskytnutí péče v jednom místě předcházelo hospitalizacím pacientů a napomáhalo jejich zařazení do normálního života. Za tímto účelem budou týmy ARP-AD úzce spolupracovat s dalšími specializovanými ambulancemi. Tedy například s gynekologií nebo stomatologií, a to včetně souvisejících sociálních a pobytových služeb.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvách k předkládání žádostí a v jejich přílohách — v Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory a v Metodice Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty.  

Pilotní provozy MTDZ-S a ARP-AD budou hrazeny z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217). Ten je realizovován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?