Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické doporučení pro školy a školská zařízení

Vytvořeno: 3. 8. 2021 Poslední aktualizace: 3. 8. 2021

V pátek 30. července Ministerstvo zdravotnictví vydalo Metodické doporučení pro školy a školská zařízení, které umožní bezpečné zahájení nového školního roku.

Zásadním doporučením je zachování homogenního kolektivu, omezení hromadných akcí a dodržování zvýšených hygienických opatření. Všechny školy by měly své zaměstnance a studenty řádně poučit o důležitosti těchto opatření.

Jedno z nejdůležitějších doporučení je omezení konání hromadným školních akcí,  které doporučujeme odložit na dobu s příznivou epidemickou situací ve svém kraji. Případné školní turnaje, školní výlety, exkurze, školy v přírodě a veškeré pobytové akce domácí i zahraniční by se měly konat jen za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Ve školní jídelně je pak důležité regulovat počty strávníků a jejich hromadné příchody a odchody, kdy je ideální zachování homogenních skupin. Při stravování cizích strávníků preferovat formu výdeje pokrmů s sebou a v případě, že strávník bude konzumovat pokrm na místě, tak aby pro tyto strávníky byl vyčleněn speciální čas nebo místo.

Pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu je nutné v zařízení zřídit tzv. izolaci, kde je osoba oddělena od kolektivu a je mu vyčleněna samostatná místnost (denní místnost, třída apod.) do doby převzetí rodičů nebo zákonných zástupců. Prostor musí být dobře větratelný a dezinfikovatelný. Pro účely izolace by mělo být vyčleněno také samostatné sociální zařízení s dezinfekcí. Ředitelům škol také doporučujeme pravidelnou edukaci v oblasti ochrany zdraví svých zaměstnanců a žáků či studentů, kteří školu navštěvují.

V rámci udržení komunikace je důležité před zahájením školního roku aktualizovat kontakty (telefonní čísla) na všechny zákonné zástupce dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků a vytvořit systém sdílení informací, tzn. komu se hlásí onemocnění dítěte, žáka, studenta nebo zaměstnance. U zásadních funkcí a pozic zajistit práci tak (např. směnný provoz), aby byla zachována funkčnost zařízení.

Ubytování na kolejích je možné pouze za podmínek dodržení mimořádným opatřením stanovených podmínek OTN (očkování, testování, prodělaná nemoc). Podle možností doporučujeme vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření pro ubytované. U zahraničních pobytů a stáží se postupuje dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví pro vycestování a návrat občanů do a ze zahraničí, a pro pobyt na území ČR.

Doplňujeme, že v rámci zabránění šíření onemocnění je potřeba dbát zvýšených hygienických standardů a používání dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem, veškeré prostory důkladně větrat nejlépe pomocí otevřených oken, a to ideálně i během vyučování. Při tělesné výchově a dalších podobných aktivitách dbát na dezinfekci prostor, načiní a pokud je to možné, tak tyto aktivity pořádat ve venkovních prostorách. U často dotýkaných ploch pak doporučujeme zvýšené dezinfekce (kliky, klávesnice, zábradlí). To samé pak platí i pro školní družiny a kluby.

Metodické doporučení je navázané na platná mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, případně uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, a také Manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celé znění doporučení naleznete na webu.

Nastavení antigenního testování se začátkem školního roku, které na konci června schválila vláda, naleznete v tiskové zprávě ze dne 28. června.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?