Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny konferenci k projektu Podpory domácí paliativní péče

Vytvořeno: 24. 10. 2019 Poslední aktualizace: 24. 10. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Česká společnost paliativní medicíny uspořádaly v Olomouci dne 18. 10. 2019 konferenci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče. Akce se konala v rámci XI. Celostátní konference paliativní medicíny, pořádané Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP.

Možnosti společné registrace na obě odborné akce využilo 349 lékařů, sester, sociálních pracovníků, a příslušníků dalších profesí multidisciplinárních týmů pracujících s pacienty na konci života. Celkem téma paliativní péče zaujalo téměř 700 odborníků, kteří zaplnili tři sály paralelních programů do posledního místa.

Tématické bloky projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“ se zabývaly nejen samotným projektem, ale v dopoledním bloku vztahem mezi kvalitou řízení organizace a kvalitou poskytované péče, hodnocením kvality podle loni publikovaných standardů péče pro domácí hospice, indikačními kritérii pro specializovanou paliativní péči a praktickými aspekty úhrad pro mobilní hospice ze zdravotního pojištění. Odpolední část byla věnována specifikům péče o dětské pacienty v paliativní péči, spolupráce pečujících z řad rodinných příslušníků pacientů při medikaci, a přiměřenosti umělé výživy u pacientů v terminálním stavu onemocnění.

Záštitu nad akcí udělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PSP ČR Lumír Kantor, a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller.

„Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, v rámci OP Zaměstnanost je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.“


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?